Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden

Likvärdighet, kvalitet och effektivitet och styr utvecklingen inom barn– och utbildningsnämndens ansvarsområde. Goda resultat inom utbildningen är viktiga för att ge barn, elever och studerande de bästa förutsättningar för framtiden. Genom fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet säkrar barn- och utbildningsförvaltningen att alla skolor ges det stöd de behöver för att alla barn och elever ska nå kunskapsmålen.

Kvalitetsutvecklingen kopplas till de områden som identifierats genom uppföljning och utvärdering inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, på enhetsnivå och på avdelningsnivå. Genom kvalitetsdialogerna och systematisk insamling och analys av data under året kan nämnden planera för tidiga och relevanta åtgärder vid negativ resultatutveckling. Nedan presenteras de fokusområden som framkommit i förvaltningens analys av resultat på enhets– och avdelningsnivå och som sedan återspeglas i de åtaganden som utformats under respektive nämndmål.

Lika möjligheter

Barn- och utbildningsnämnden ska verka för att barn, unga och vuxna i Nynäshamns kommun ges likvärdiga möjligheter att utvecklas och nå goda resultat, oavsett bakgrund eller förutsättningar. En likvärdig utbildning betyder att utbildningsorganisationen erbjuder förskolor, skolor och fritidshem med en jämn kvalitet.

Förvaltningen har konstaterat att det finns stora skillnader mellan skolorna i kommunen gällande såväl resultat som närvaro, lärares behörighetsgrad, betyg och bedömning samt elevernas socioekonomiska förutsättningar. Barn– och utbildningsnämnden behöver därför fatta strategiska beslut kring hur utbildningsorganisationen och resursfördelningen ska se ut framöver.

Förvaltningen ska under året fortsatt arbeta med att stärka elevhälsoorganisationen, såväl lokalt som centralt. Utbildningsorganisationen har ett kompensatoriskt uppdrag som syftar till att ge alla individer samma möjligheter att nå så långt som möjligt. Genom att stärka elevhälsoorganisationen skapas goda förutsättningar i verksamheterna för att möta alla elever utifrån deras behov.

Elever med så kallad problematisk skolfrånvaro är en särskilt utsatt grupp. Förvaltningen har under 2018 utarbetat en handlingsplan för skolnärvaro och under 2019 kommer implementeringen av handlingsplanen att fortgå. Förvaltningen ska även utveckla och implementera metoder för att arbeta med barn med särskilda behov i förskolan, grund-skolan och gymnasiet. Förvaltningen ska även genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser, bland annat i att genomföra utredningar om särskilt stöd samt upprättande av åtgärdsprogram.

Barn– och utbildningsnämndens uppdrag att möta alla elever utifrån deras behov och förutsättningar handlar inte bara om att barn och elever ska få det stöd de behöver för att nå kunskapskraven. Verksamheter ska också utformas så att alla barn och elever utmanas i sitt lärande för att nå sin fulla potential. Under året kommer skolverkets arbetsmaterial kring särskilt begåvade barn att användas som fortbildningsmaterial på skolorna och handlingsplaner tas fram för att identifiera dessa barn samt stödja deras utveckling.

Skolinspektionen har kritiserat Nynäshamns kommun för att elevers behov av studiehandledning på modersmålet inte kunnat tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Efter kritiken har en ny enhet för modersmål och studiehandledning bildats som bland annat har till uppdrag att ta fram strukturer och rutiner som ska säkerställa en hög kvalitet i mottagandet av elever med annat modersmål och ge eleverna goda förutsättningar att klara utbildningen.

FN:s barnkonventions 31:a artikel betonar barnets rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet och uppmuntrar tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet. Kulturskolan når redan idag många grundskoleelever i Nynäshamns kommun. Ytterligare åtgärder ska dock vidtas under 2019 för att fler elever och nya grupper av elever ska kunna få del av kulturskolans verksamheter.

Kompetens och utveckling

Medarbetarna är barn- och utbildningsnämndens främsta resurs. Nynäshamns kommun står, liksom flera andra kommuner i Sverige, inför stora utmaningar gällande att säkra kompetensförsörjning idag och framöver.

Den nya huvudöverenskommelsen mellan SKL och lärarfacken som slöts under 2018 är ett uttryck för parternas vilja att bidra till en säkrad kompetensförsörjning av lärare. Lokala parter ska under en treårsperiod särskilt arbeta för att förstärka sitt arbete för att trygga kompetensförsörjning inom skolan på såväl kort som lång sikt. Särskilt viktigt ska läggas vid hur utformningen av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning påverkar kompetensförsörjningen.

Förvaltningen ska som en del i detta arbete, tillsammans med de fackliga organisationerna, under 2019 utarbeta en plan för att öka behörigheten i utbildningsorganisationen och stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare.

Forskning visar betydelsen av personalens kompetens och att kunniga och engagerade förskollärare, lärare och fritidspedagoger gör skillnad i ett framgångsrikt utbildningsväsende. Det kollegiala lärandet är motorn i utvecklingsarbetet. Det är medarbetarna som driver utveckling och förbättringsarbetet i verksamheterna och som kan bidra till att ta fram och sprida goda exempel. Förvaltningen ska därför stödja förstelärarna och pedagogerna i att bedriva skolutveckling såväl inom den egna verksamheten som på övergripande nivå.

Goda lärmiljöer

En bra skolmiljö med trygghet och studiero är en förutsättning för lärande och utveckling. Vid flera av kommunens skolor har brister i studieron och viss otrygghet identifierats. Förvaltningen ska därför arbeta med kommunövergripande insatser för att förbättra arbetet med förebyggande åtgärder och rutiner för hantering av ordningsstörande beteenden och kränkningar. Förvaltningen ska fortsätta arbeta med att utveckla systematiken för anmälningar av kränkande behandling och fortsatt följa upp skolornas arbete mot diskriminering och andra kränkningar.

Fritidshemmet är en väsentlig del den goda lärmiljön. Fritidshemmet förenar omsorg och lärande och verksamheten kompletterar skolan såväl tids– som innehållsmässigt. Under 2019 ska förvaltningen ta fram en plan för fritidshemmens utveckling.

Goda lärmiljöer innebär även lokaler och utemiljöer som främjar lärande och stimulerar kreativitet och aktivitet. Under 2019-2021 ska förvaltningen ge förutsättningar för en utvecklad utomhuspedagogik och daglig rörelse. Detta genom att skapa hälsofrämjande utegårdar och skolgårdar där barn, elever, lärare och vårdnadshavare kan vara delaktiga i alla faser av projektet som planering, genomförande och implementering. Förvaltningen ska även satsa på ett återbrukscenter för förskoleverksamheten. Syftet med ett återbrukscenter är att i samverkan med lokala företag nyttja spillmaterial som en resurs för barns kreativitet och skaparlust

Goda lärmiljöer bygger på moderna verktyg och arbetssätt som rustar barn och elever för framtiden. Under 2018 har förvaltningen sett över, utökat och uppdaterat verksamheternas digitala basmiljöer för att kunna möta ökade krav på digitalisering i verksamheterna. Arbetet fortsätter under 2019 genom implementering av en lärplattform för förskolan och grundskolan. En viktig del i arbetet med implementeringen kommer att vara kompetensutveckling av pedagoger.

För vuxenutbildningen handlar goda lärmiljöer om att erbjuda kurser och utbildningar som fyller de behov som nuvarande och potentiella elever har. Förvaltningen ska fortsatt arbeta med att utveckla kursutbudet vid NKC i dialog med arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.

Barn– och utbildningsnämndens verksamheter ska främja utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Naturskolan har en nyckelroll i detta arbete. Naturskolan ska ges förutsättningar att tillsammans med verksamheterna utveckla arbetssätt för att synliggöra betydelsen av det personliga ansvaret för vår gemensamma livsmiljö och hälsa och fördjupa arbetet med hållbart lärande i förskola och skola.

Sidan granskad 2019-06-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp