Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med planeringen av bostäder och infrastruktur, bygglov, vatten och avlopp, skötsel av parker, gator och torg, och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler.

Organisationsbild över miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka på bilden för att se den i större format

Kort om miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplanering och bygglov. Här finns förvaltningen av de verksamhetslokaler som kommunen äger, till exempel skolor och äldreboenden. Här ligger också skötseln av kommunens yttre miljö som parker, lekparker, grönområden, kommunala gator och vägar, badplatser och motionsspår. Förvaltningen ansvarar även för kommunalt vatten och avlopp, renhållning, gästhamn och besökscenter.

Antal anställda

185 personer.

Kontaktuppgifter

E-post: msn@nynashamn.se
Telefon: 08-520 680 00 (Kontaktcenter)

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningschef

Alf Olsson
08-520 682 70
alf.olsson@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Marie Stålbom Warg, avdelningschef plan, stab och bygglov
Claes Kilström, fastighetschef
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef
Percy Tollebrant
Lisa Olén, kommunikatör
Lova Lonér, HR-partner
Marie Ekenstierna, controller

Organisation

Stadsmiljöavdelningen

Avdelningen stadsmiljö arbetar bland annat med skötseln av den yttre miljön, allmän platsmark, kommunala gator och vägar, parker, badplatser och motionsspår. De driver också gästhamn och besökscenter. Avdelningen har cirka 50 medarbetare. Verksamheten finansieras till största delen av nämndbidrag, vilket innebär att den betalas med skattemedel.

Avdelningschef är Jesper Skoglund

Stadsmiljöavdelningens enheter

Gata- och parkenheten

Gata- och parkenheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar och gatubelysning. Enheten ansvarar också för skötsel och underhåll av dagvattenbrunnar, grönytor som t.ex. gräsytor, naturmark, träd och buskage, motionsspår, vandringsleder, isbanor, bollplaner, lekplatser, badplatser, naturreservat och offentliga toaletter.

Enhetschef är Mats Ströby.

Felanmälan gata och park

Produktionsenheten

Produktionsenheten ansvarar för nyproduktion inom ansvars- och uppdragsområdet. Det kan till exempel handla om anläggning av en ny gång- och cykelväg, upprustning av ett centrumområde eller anläggning av nya VA-ledningar. Enheten ansvarar också för planerat underhåll av större omfattning.

Enhetschef är Jonas Aleskog.

Fordon- och serviceenheten

Fordon- och serviceenheten ansvarar för kommunens fordon, maskiner och redskap, exempelvis bilar, traktorer, båtar och åkgräsklippare. Enheten sköter inköp/försäljning, service, administration och löpande underhåll.

Enhetschef är Johan Stokki.

Gästhamn och besökscenter

Gästhamnlänk till annan webbplats och besökscenterlänk till annan webbplats arbetar med mottagande av besökare och båtgäster samt att driva och förvalta gästhamnen. De arbetar också med att i samverkan med kommunstyrelseförvaltningen marknadsföra Nynäshamn, utveckla besöksnäringen i kommunen och delta i utvecklingen av Nynäshamn som destination.

Enhetschef är Rikard Andersson.

www.visitnynashamn.selänk till annan webbplats

Avdelningen för plan, stab och bygglov

Avdelningen ansvarar för bygglov och tillsyn, detaljplanering, hållbar utveckling, kulturmiljö samt kartor och mätning. Här finns också förvaltningsövergripande funktioner som kommunikation, nämndadministration och registratorer. Här arbetar cirka 40 personer. Avdelningen är till största delen intäktsfinansierad, vilket innebär att tjänsterna betalas av beställaren. Undantaget är förvaltningsstaben som främst finansieras via nämndbidrag, det vill säga via skattemedel.

Avdelningschef är Marie Stålbom Warg

Enheter på avdelningen för plan, stab och bygglov

Plan- och kartenheten

Planenheten arbetar med att ta fram detaljplaner, trafikplanering, natur- och kulturmiljöfrågor, arkitektur och gestaltning. De ansvarar också för kommunens kart- och mätverksamhet med bland annat nybyggnadskartor, baskartor och mättjänster.

Enhetschef är Maria Landin

Bygglovenheten

Enheten ansvarar för kommunens bygglov och tillsynsverksamhet.

T.f. enhetschef är Rikard Strandberg.

Förvaltningsstaben

På förvaltningsstaben finns registratorerna som bland annat lämnar ut allmänna handlingar. Här finns också andra förvaltningsövergripande funktioner som kommunikation, nämndadministration och inköpssamordning.

Chef är Marie Stålbom Warg

Fastighetsavdelningen

På fastighetsavdelningen ligger ansvaret för förvaltningen av de fastigheter som ägs av Nynäshamns kommun. Avdelningen sköter drift, underhåll och städning av till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. På avdelningen finns också intern service med bland annat tryckeri och personalmatsal. Här arbetar cirka 90 personer.

Avdelningschef är Claes Kilström

Fastighetsavdelningens enheter

Projekt

Enhetschef är Robin Averstedt

Fastighetsförvaltning

Enhetschef är Robin Averstedt

Serviceenheten

Enhetschef är Johan Forsell

Servicepartner

Servicepartners uppdrag är att utveckla och rusta individer för en öppen arbetsmarknad. Servicepartners samarbetspartner är socialförvaltningen och arbetsförmedlingen som remitterar personer till enheten för arbetsträning.

Enhetschef är Claes Hedin.

VA-avdelningen

Avdelningen ansvarar för kommunens vatten och avlopp, det vill säga produktion och distribution av dricksvatten och avledning och rening av avloppsvatten. Kommunens renhållning sköts av SRV Återvinning respektive Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI och VA-avdelningen ansvarar också för att säkerställa att renhållningsuppdraget sköts på ett bra sätt. På VA-avdelningen arbetar cirka 20 personer. VA-verksamheten finansieras av VA-avgifter från kunderna. Avdelningen får nämndbidrag, det vill säga skattemedel, för renhållningsverksamheten. 

T.f. avdelningschef är Percy Tollebrant

VA-avdelningens enheter

VA-drift

Enheten VA-drift arbetar med avloppsreningsverk och pumpstationer. Arbetet handlar om att säkerställa att leveransen av dricksvatten fungerar och att avleda och rena avloppsvatten och dagvatten.

Enhetschef är Per Karlsson

Ledningsnät

Enheten ledningsnät jobbar med att se till att VA-ledningsnätet fungerar och är i gott skick.

Enhetschef är Pernilla Höglund

Projekt

Projektgruppen driver projekt, större investeringar och reinvesteringar som krävs för att verk, pumpstationer och ledningsnät ska fungera och byggas ut.

T.f. chef är Percy Tollebrant

Sidan granskad 2020-08-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp