Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för kommunstyrelsen som ledningsorgan. På uppdrag av kommunstyrelsen planerar, samordnar och följer förvaltningen även upp hela den kommunala verksamheten, som det är beslutat att fungera enligt kommunfullmäktige.

Organisationsbild över kommunstyrelseförvaltningen

Klicka på bilden för att se den i större format

Kort om kommunstyrelseförvaltningen

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns kommunövergripande verksamheter som stödjer alla förvaltningar som till exempel kontaktcenter, ekonomi, HR, kommunikation och IT. Kansliet ansvarar för bland annat förberedelser och planering inför genomföranden av både kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Inom förvaltningen tas det även fram strategiska planer för övergripande samhällsutveckling och för hållbar tillväxt i näringslivet.

Antal anställda

148

Kontaktuppgifter

kommunstyrelsen@nynashamn.se
Kontaktcenters telefon 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av kommunstyrelsen

Förvaltningschef

Carolina Pettersson
08-520 683 66 
carolina.pettersson@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Carolina Pettersson, kommundirektör
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare
Christian Wigren, kanslichef
Linn Marsten, personalchef
Dan Olén, ekonomichef
Mikael Gustafsson, planeringschef
Jonas Karlsson, näringslivschef

Organisation

Kansliavdelningen

Avdelningen bereder och sammanställer ärenden inför de politiska sammanträden som de också administrerar. Avdelningen är ett stöd för politiker och övriga förvaltningar i juridiska frågor och hanterar begäranden och frågeställningar från allmänheten som rör handlingars offentlighet och sekretess. Kommunens säkerhetschef och dataskyddsombud tillhör även kansliavdelningen.

Christian Wigren, kanslichef
08-520 635 75 
christian.wigren@nynashamn.se

Kansliavdelningens enheter

IT-enheten

IT-enheten förvaltar, driver och leder utvecklingen samt skapar förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av IT-miljön. Tillsammans med kommunens verksamheter samordnar och stödjer enheten den digitala utvecklingen. IT-enheten tar även initiativ till standardiserade lösningar som leder till en ökad grad av stabil IT-miljö.

Per Österberg är ansvarig chef för enheten

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ska bidra till ett effektivt resursutnyttjande i kommunen, samt stödja verksamheterna så att rutiner och styrning fungerar väl. Avdelningen hanterar löpande ekonomiadministration samt utgör ett stöd i kommungemensamma frågor gällande ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och finansieringsfrågor. Ekonomiavdelningen arbetar för en effektivare ekonomistyrning och ekonomiadministration, och för en kvalitetssäkrad uppföljning och analys till stöd för chefer och förtroendevalda i Nynäshamns kommun.

Dan Olén, ekonomichef
08-520 684 17
dan.olen@nynashamn.se

Ekonomiavdelningens enheter

Verksamhets- och ledningsstöd

Ansvarar för ekonomistyrning, resursfördelning, uppföljning, rapportering samt finansieringsfrågor. Enheten utgör ett stöd till chefer och budgetansvariga i arbetet med uppföljning, budget och prognoser samt i övriga ekonomifrågor. System- och utvecklingsansvar för kommunens beslutsstödssystem.

Dan Olén är ansvarig för enheten

Redovisning och systemstöd

Ansvarar för redovisning, löpande ekonomiadministration samt bokslut och rapportering. Enheten hanterar leverantörsreskontra, kundreskontra samt in- och utbetalningar. System- och utvecklingsansvar för kommunens ekonomisystem.

Marita Öberg är ansvarig chef för enheten

HR-avdelningen

HR-avdelningens uppdrag är att driva strategisk utveckling, svara för rådgivning, ge administrativt stöd och service samt svara för kontroll och uppföljning inom det personalpolitiska och personaladministrativa området.

Linn Marsten, personalchef
08-520 681 24
linn.marsten@nynashamn.se

HR-avdelningens enheter

HR-stab

Staben ansvarar för att bedriva HR-strategisk utveckling när det gäller att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, kommunens varumärke, organisatoriska arbetsmetoder för chefs- och medarbetarskap samt kommungemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter.
I staben ingår även ansvaret för projektledning för våra två stora folkhälsoprojekt, Jaget-laget-uppdraget och ESF-projektet ett Hälsofrämjande arbetsliv.

Linn Marsten är ansvarig chef för enheten

Avtal, förhandling och lön

Enheten tar fram policys och riktlinjer, utbildningar och verktyg samt ger råd och specialiststöd till HR-partner och chefer inom:

  • Avtal, samverkan och förhandlingar samt lönebildning
  • Specialiststöd, inom arbetsrätt, LAS och arbetsmiljörätt, lönekartläggning och löneöversyner
  • Produktion och utbetalning av löner, support via mail och telefon till chefer och medarbetare, inbetalning av skatter och pensioner samt systemförvaltning
  • Framtagande, analys och utveckling av personalnyckeltal samt projektledning
  • Enheten ansvarar även för administration och framtagande av förmåner samt samordning av feriejobb till kommunens 16-17 åringar

Mona Bjurén är ansvarig chef för enheten

Verksamhetsnära stöd

Enheten tillhandahåller ett konsultativt expertstöd till chefer i HR-relaterade frågor i ett nära samarbete med förvaltningarna via HR-partners. Enheten följer även upp och arbetar för att säkerställa att lagar och regelverk följs och att kommunens alla chefer står för en gemensam personalpolitik.

Åsa Gutesten är ansvarig chef för enheten

Bemanningscentrum

Enheten bidrar med korttidsvikarier inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet, förskolor, fritidshem, särskolan samt kostverksamhet.

Ulrica Granskog är ansvarig chef för enheten

Avdelningen för planering och samhällsutveckling

Avdelningen ansvarar för kommunens Samhällsbyggnadsprocess. Det innebär att de samordnar, styr, utvecklar och följer upp kommunövergripande strategiska processer inom bland annat översiktsplanering, bostadsförsörjning, miljö- och klimatfrågor, trafik och infrastruktur, lokalförsörjning, social hållbarhet, statistik och kvalitetsuppföljning, exploatering och markförvaltning.

Mikael Gustafsson, planeringschef
08-520 684 35
mikael.gustafsson@nynashamn.se

Planering och samhällsutvecklingsavdelningens enheter

Mark och exploatering

Mark och exploateringenhetens arbete innebär att utveckla och förvalta kommunens mark. En av uppgifterna är att ansvara för försäljning och upplåtelser av mark som ägs av kommunen. Läs mer om enhetens arbete.

Caroline Thunström är ansvarig chef för enheten

Tillväxtavdelningen

Avdelningen ska skapa goda förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt i näringslivet. Avdelningen ska även skapa förutsättningar för ett kommungemensamt synsätt och agerande inom kommunikation och vara ett direkt stöd till kommunens ledning och i krisledningsorganisationen.

Jonas Karlsson, näringslivschef
08-520 681 68
jonas.karlsson@nynashamn.se

Tillväxtavdelningens enheter

Kommunikationsenheten

Enhetens uppdrag är bland annat att driva och utveckla kommunens kommunikationsarbete. Samordna, leda och följa upp den övergripande kommunikationen samt äga, samordna, leda och följa upp utvecklingen av kommunens övergripande kommunikationskanaler och kommunikationsverktyg.

Emma Ny är chef för enheten

Kontaktcenter

Enhetens uppdrag är ge kommuninvånare och besökare hjälp och vägledning kring all kommunal service.

Malin Gillfjärd är chef för enheten

Sidan granskad 2020-07-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp