Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens behandling av personuppgifter - GDPR

Dataskyddsförordningen, som gäller i alla EU:s medlemsländer, reglerar hur personuppgifter får behandlas. För att du som kommuninvånare och näringsidkare i Nynäshamn, eller som av andra anledningar har kontakt med
kommunen, ska känna till dina rättigheter och känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter har vi här sammanställt information om hur vi hanterar dina uppgifter och varför, samt vilka rättigheter du har och vart du kan vända dig för mer information.

Vår behandling

Nynäshamns kommun hanterar en mängd olika personuppgifter, för olika ändamål. Det kan exempelvis vara personuppgifter kopplande till elever, brukare eller privatpersoner som söker bygglov eller ekonomiskt bistånd.

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän handling. I och med att du skickat in ett ärende eller en fråga till kommunen kommer kommunen att behandla vissa personuppgifter om dig.

De personuppgifter som Nynäshamns kommun behandlar uppfyller alltid någon de grundläggande principerna som anges i dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att de personuppgifter som vi samlar in alltid har ett berättigat ändamål som inte är alltför allmänt hållet och att mängden uppgifter alltid begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Vi sparar inte heller uppgifterna längre än nödvändigt.

Utöver de grundläggande principerna finns det alltid en rättslig grund för behandlingen.

De rättsliga grunder som vi i första hand använder är:

  • Avtal: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
  • Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
  • Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

I vissa fall behandlar vi även personuppgifter efter:

  • Grundläggande intresse: Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
  • Samtycke: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
  • Intresseavvägning: Detta kan endast användas i undantagsfall och innebär enligt lagen att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Dina rättigheter

Om kommunen behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har bland annat rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och i vissa fall rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade.

Som registrerad har du även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.
Registerutdraget kan beställas hos den personuppgiftsansvarige och skickas
normalt inom en månad. Skulle det ta längre tid än en månad kommer du som
registrerad att få information om skälet till förseningen.

I kommunen är respektive nämnd personuppgiftsansvarig för sina behandlingar. Varje nämnd har utsett ett dataskyddsombud som du som
registrerad kan vända dig till vid frågor. Vill du istället utöva dina rättigheter ska du vända dig till den nämnd som ansvarar för aktuell behandling. Kontaktuppgifter till nämnderna och dataskyddsombudet finner du längre ned på sidan.

Om du anser att kommunen behandlar dina uppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på datainspektionens webbsida, www.datainspektionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen, vad en personuppgift är och registrerades rättigheter.

Sidan granskad 2019-07-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp