Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Så mår Nynäshamns kommuns kommun

Fakta i form av statistik och enkätsvar är viktiga som planeringsunderlag för folkhälsoarbetet. Uppgifterna används också för att följa upp det arbete som gjorts.

Generellt sett mår kommuninvånarna bättre idag än för tio år sedan. Trots den positiva utvecklingen ligger Nynäshamns kommun fortfarande på en lägre nivå än många kommuner i länet.

Nedan presenteras ett urval av de uppgifter som används för att följa folkhälsoutvecklingen. I rutan till höger hittar du länkar till aktuella rapporter som innehåller mer folkhälsostatistik.

Behörighet till gymnasieskolan

​Skolverket samlar årligen in uppgifter om behörighet till gymnasieskolan. I Nynäshamns kommun har andelen elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasiet de senaste 10 åren pendlat mellan 84 till 92 procent. År 2015 var siffran 84 procent.

Utbildningsnivå

Det finns starka samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Generellt sett har gruppen högutbildade både bättre självskattad hälsa och bättre levnadsvanor. År 2003 var andelen invånare i åldersgruppen 25-64 år med eftergymnasial utbildning i kommunen 25 procent. År 2015 var motsvarande siffra 30 procent. Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning. I Stockholms län var andelen med eftergymnasial utbildning i samma åldersgrupp 46 procent och i riket 34 procent år 2015.

Levnadsvanor

Bland barn och ungdomar följs levnadsvanor som till exempel tobak- och alkoholbruk genom enkäter på högstadiet och gymnasiet. Senaste undersökningen genomfördes våren 2016 och då uppgav 17 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna i årskurs 9 att de röker. Motsvarande siffror för år 2 på gymnasiet var 35 respektive 35 procent.  Ungdomar som uppger att de inte dricker alkohol har dubblerats på grundskolenivå. År 2006 uppgav 29 procent att de inte dricker alkohol jämfört med 2016 års undersökning då 60 procent uppge att de inte dricker alkohol. En positiv förändring har också skett på gymnasienivå. Narkotika användandet har däremot ökat. År 2016 uppgav 79 procent att de inte använt narkotika jämfört med 82 procent år 2006. 

Ohälsotal

Ohälsotalet är Försäkringskassans årliga mått på antalet frånvarodagar med ersättning från sjukförsäkringen. Måttet avser befolkningsgruppen 16-64 år och antalet dagar per person och år. I Nynäshamns kommun var antalet sjukfrånvarande dagar under året 2015 27,5 för män och och 42,8 för kvinnor. 

Beräknad återstående livslängd

En ökning av medellivslängden har skett för män och för kvinnor har det i stort sett stått stilla under en 15 års period. Statistiska centralbyrån gör årligen beräkningar på den förväntade livslängden vid födseln. I Nynäshamns kommun var den förväntade livslängden 79 år för män och 83 år för kvinnor år 2015 jämfört med  76 år för män och 82 år för kvinnor år 2000.  

Sidan granskad 2016-10-09
Sidansvarig: Catherine Bohlin

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp