Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2017-12-29

Modulbostäder på Viksängen i Ösmo      

Nynäshamnsbostäder har ansökt om förhandsbesked för tidsbegränsat lov för modulbostäder vid Viksängen i Ösmo. Syftet är att bygga bostäder för nyanlända. Beslut i ärendet fattas troligtvis i mars.

Nynäshamnsbostäder har ansökt om förhandsbesked för tidsbegränsat lov för bostäder på fastigheten Vansta 5:50 vid Viksängen. Fastigheten ligger mellan Körundavägen, Björn Barkmans väg och Idrottsvägen i Ösmo. Ansökan gäller tillfälligt lov för byggnation under 10-15 år. Enligt ansökan är syftet bostäder för nyanlända. Mer information om kommunens mottagande av nyanlända hittar du här.

Fakta om bostäderna

De tänkta bostäderna är tre flerbostadshus med cirka 40-50 lägenheter i tre våningar. Antal lägenheter är inte fastställt utan kommer att anpassas efter kommunens behov av 1:or, 2:or etc. Husen byggs som moduler för att de enkelt ska kunna förändras och monteras ner.

Fakta om detaljplanen

För den aktuella delen av fastigheten gäller detaljplan S 176, fastställd 1966-12-14. I detaljplanen anges att fastigheten ska användas för idrottsändamål. Förslaget avviker från detaljplanen avseende områdets/byggnadens användning. Enligt plan- och bygglagen får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta om avsteg från detaljplanen vid tidsbegränsade lov. Den 1 maj gjorde en ändring i lagen också att det blev enklare att få tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bostäder. Mer om ändringen i plan- och bygglagen kan du läsa här.länk till annan webbplats

Information om ansökan

Information om Nynäshamnsbostäders ansökan om förhandsbesked har gått ut till berörda instanser och sakägare/berörda grannar. Dessutom har en kungörelse publicerats i Nynäshamnsposten den 29 december 2017.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas fatta beslut i frågan på nämndens sammanträde den 15 mars. Det är kart- och bygglovenheten som handlägger frågan och tar fram ett förslag till beslut. Under handläggningen beaktas också inkomna synpunkter. Vid bedömning av en bygglovsansökan är det plan- och bygglagen som styr.

Möjlighet att lämna synpunkter

Fram till den 1 februari kan sakägare och andra berörda instanser yttra sig i frågan. En sakägare är exempelvis en berörd granne.

Så lämnar du synpunkter

Vill du lämna in ett yttrande uppger du diarienummer MSN/2017/0836/235, din fastighetsbeteckning, adress, namn, mailadress samt telefonnummer och skickar skrivelsen till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

eller digitalt till: miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Om tidsbegränsat bygglov för bostäder

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får bevilja en ansökan om tidsbegränsat bygglov för en byggnad för bostadsändamål, om sökanden begär det och om platsen kan återställas. Åtgärden måste också uppfylla någon eller några av de förutsättningar som gäller för permanent bygglov. Tidsbegränsat bygglov får ges för högst sammanlagt 15 år. Läs mer om tidsbegränsat bygglov för bostadsändamål på Boverkets webbplats.
länk till annan webbplats

Om förhandsbesked

Genom att söka ett förhandsbesked kan en byggaktör tidigt få reda på om det planerade bygget överhuvudtaget är möjligt att bygga på den tänkta platsen. På så sätt behöver byggaktören inte lägga ner tid och pengar i onödan. Innan ett bygge kan starta behövs sedan ett beslut om bygglov och startbesked. Bygglovet måste sökas senats två år efter att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-01-08
Sidansvarig: Lisa Olén

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp