Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2017-02-10

Utredning om hamnområdet klar

Nu är utredningen om hamnområdets framtida utveckling klar. Upprustning av utemiljön, större lekplats på Frejas holme och fler restauranger är några av förslagen. Utredningen presenteras för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i slutet av februari.

Människor på trappa vid havet.

Havstrappan i Nynäshamns fiskehamn

2016 gav miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag om att utreda utvecklingen av Nynäshamns hamnområde. Nu är utredningen klar.

– Uppdraget sa att förslaget skulle vara genomförbart och är därför realistiskt (verklighetstroligt) snarare än visionärt. Utredningen tar fasta på att bevara och förädla det som utmärker området idag. Inriktningen är att värna området egenskaper av att vara just en hamn. Båtlivet ska inte försvåras utan utvecklas, säger kommunens utredare David Ulmér.

– Under arbetet har vi haft en dialog med bland annat nynäshamnare, näringsidkare och föreningar och nästan alla är överens i viljan att bevara områdets nuvarande småskaliga karaktär, fortsätter Ulmér.

Kort sikt: husbilsplatser och upprustning av utemiljön

Utredningen lämnar förslag på hur området kan utvecklas på kort, mellan och lång sikt. På kort sikt föreslås bland annat en upprustning av utemiljön och husbilsplatser.

– Området mellan stationshuset och tågstationen skulle rustats upp och anpassas bättre efter hur människor faktiskt rör sig. På Frejas holme skulle lekplatsen kunna byggas ut ytterligare. Många efterfrågar lekmöjligheter för mindre barn. Fler sittplatser, träd och en grillplats skulle lyfta området ytterligare. Även stråket längs Trehörningsviken skulle få ett lyft genom exempelvis nya planteringar och sittplatser. Något annat som efterfrågats är husbilsplatser och enligt förslaget skulle det bli husbilsplatser på Frejas holmes parkering, säger David Ulmér.

Skiss över hamnområdets utveckling på kort sikt.

Förslag på hamnområdets utveckling på kort sikt.

Mellanlång sikt: skapa plats för handel och restauranger

På mellanlång sikt (cirka år 2025) föreslår utredningen ett antal åtgärder för att skapa plats för fler restauranger och ytterligare handelsverksamhet. En vänthall kan också bli aktuell.

– Skärgårdstrafiken har länge efterfrågat en vänthall för sina resenärer. En vänthall med kiosk och offentliga toaletter skulle kunna utnyttjas av både skärgårdstrafiken, buss- och tågresenärer. Den bör inte byggas i kommunal regi, men kommunen kan samla aktörer för att få till stånd en vänthall, säger David Ulmér

– En annan synpunkt som många delar är att Norberg och Nilssons båtuppläggningsplats borde utnyttjas bättre. Just nu behövs platsen för båtuppläggningen men i ett lite längre perspektiv skulle uppläggningsplatsen kunna flyttas till förmån för någon form av handelsverksamhet, gärna med maritim anknytning. Parkeringsplatsen nere vid hamnbodarna skulle också kunna utnyttjas bättre. Den ligger havsnära längs med områdets huvudstråk och skulle fungera utmärkt för exempelvis en restaurang.

Utredningen konstaterar också att även Frejas holme har potential för en utvecklad restaurangverksamhet och eventuellt bostäder, men det kräver en detaljplaneändring.

Skiss över hamnområdets utveckling på mellanlång sikt.

Förslag på hamnområdets utveckling på mellanlång sikt.

Lång sikt: bättre koppling mellan stadskärnan och södra hamnområdet

Utredningen fastslår att kopplingen mellan stadskärnan och hamnområdet behöver bli tydligare och föreslår bland annat att ett eller två av körfälten vid hamninfarten tas bort för att på så sätt möjliggöra en flytt av gångstråket och ett större torg.

– Om vi kan flytta gångstråket så att det hamnar framför stationshuset skulle kopplingen till stadskärnan bli tydligare. Ett större torg skulle ha samma effekt och också kunna utvecklas med till exempel torghandel och food trucks. Det måste dock utredas vidare tillsammans med Trafikverket och Stockholms hamnar, säger David Ulmér.

– På lång sikt bör också de nya verksamheterna ha etablerats och när detaljplanen för Frejas holme är färdig bör byggandet av en ny restaurang och eventuella bostäder starta, fortsätter Ulmér.

Skiss över hamnområdets utveckling på lång sikt

Förslag på hamnområdets utveckling på lång sikt.

Bostäder en tvistefråga

Just bostäder är en tvistefråga för området. Rapporten går igenom ett antal tidigare utredningar där det bland annat finns olika förslag för bostäder i området.

– Frågan om bostäder i hamnområdet är omtvistat. I tidigare utvecklingsprojekt har ambitionen att bygga bostäder fått hela områdets utveckling att stanna av. Det finns anledning att hålla dörren öppen för bostäder i ett längre perspektiv, men frågan bör prövas mer avgränsat så att den inte hindrar den övriga utvecklingen i området. Utredningen, liksom den fördjupade översiktsplanen pekar på att pendlarparkeringen väster om järnvägen bör utredas för bostäder och även Frejas holme kan vara aktuellt, säger David Ulmér.

Utredningen presenteras för nämnden i februari

Styrgruppen ska nu fastställa utredningen. Därefter presenteras den för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i februari. De förtroendevalda tar då beslut om att godkänna utredningsrapporten. Därefter tar de ställning till om och hur de vill gå vidare. Något beslut om att någon av de åtgärder som föreslås i utredningen ska förverkligas finns ännu inte.

Text: Lisa Olén

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-07-06
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp