Lyssna på sidan Lyssna

Kommunal ordlista

Att förstå politiska och kommunala begrepp är inte alltid det lättaste. Här finns en ordlista som gör det lättare att hänga med i det politiska språket.

Ajournera: ett möte skjuts upp eller avbryts för en paus och återupptas igen.

Allmän handling: en handling som förvaras hos en myndighet och har antingen kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara tillgängliga för alla att ta del av, om inte det är något som är sekretess i handlingen.

Arbetsutskott: en mindre del av en nämnds eller styrelses ledamöter som förbereder ärenden och fattar beslut som är delegerade till utskottet.

Arkiv: informationsmängd som består av myndighetens samtliga allmänna handlingar. Inte bara en lokal där de allmänna handlingarna förvaras.

Arvode: ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

Avslag: när ett förslag får avslag innebär det att förslaget inte ska genomföras.

Avstå: när det är omröstning i kommunfullmäktige eller någon nämnd kan en ledamot välja att inte rösta.

Avsägelse: en ledamot som lämnar sitt politiska uppdrag i förtid.

Beslutsunderlag: det underlag som handläggare eller nämnden/styrelsen har som bakgrund när de ska fatta beslut.

Beredning: förberedelse av ett ärende innan beslutet fattas.

Bifall: när ett förslag får bifall innebär det att förslaget ska genomföras.

Bordläggning: beslut om att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till nästkommande sammanträde. Ärendet får inte tillföras något nytt.

Dagordning/föredragningslista: en förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde.

Delegera: överlåta arbete och beslut till någon annan.

Detaljplan: regler för hur ett område ska utformas i detalj (byggnader, gator, parker med mera)

Diarium: ett register där handlingar som upprättats i kommunen eller kommit in till kommunen registreras.

Dokumenthanteringsplan: beskriver hur kommunens handlingar ska hanteras. Hur de ska registreras och när de ska slutarkiveras alternativt gallras.

Ersättare/suppleant: ersättare för ordinarie ledamot.

Expediering: en handling skickas till en annan myndighet eller person som behöver ta del av informationen.

Fullmakt: underskrivet dokument där den som skrivit under ger någon annan rätt att utföra något åt personen i fråga.

Förtroendevald: person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning: finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän.

Gallring: vid gallring rensar man bort allmänna handlingar/ärenden. Gallring får endast göras efter särskilt beslut av ansvarig nämnd/styrelse eller om det står i dokumenthanteringsplan.

Handling: någonting som innehåller information av något slag. Det kan till exempel vara skrift på ett papper eller ljudupptagning.

Handläggare: tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa: föreslå.

Interpellation: fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

Justering: slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras.

Jäv: innebär att man är partisk i ett ärende eller att det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet.

Kommunfullmäktige: det högsta beslutande politiska organet i kommunen.

Kommunicering: inför ett beslut får den som beslutet berör möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.

Kommunstyrelse: det näst högsta beslutande politiska organet i kommunen. Kommunstyrelsen är beredande organ för kommunfullmäktige.

Ledamot: medlem av kommunfullmäktige, en politisk nämnd eller en styrelse.

Mandat: uppdrag att vara representant, exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

Mandatperiod: tidsperiod för en vald demokratisk församlings uppdrag efter ett val.

Motion: skriftligt förslag från en eller fler ledamöter till kommunfullmäktige.

Nämnd: politisk församling som ansvarar för visst område, till exempel socialnämnd och barn- och utbildningsnämnden.

Presidium: en ordförande och en eller flera vice ordförande.

Propositionsordning: den ordning som ordföranden ställer olika förslag till beslut mot varandra vid omröstning. Kan ersättas med ordet beslutsgång.

Protokoll: ett dokument som redogör för mötets beslut, förslag, omröstningar och reservationer.

Remiss: ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter.

Reservation: den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande.

Sekretess: förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.

Särskilt yttrande: komplettering till ett beslut av en eller flera ledamöter.

Tjänsteskrivelse: handling från förvaltningens tjänstemän som utgör ett underlag för politiska beslut.

Votering: omröstning.

Yrka: Föreslå.

Yttrande: Ett utlåtande där nämnden, styrelsen eller förvaltningen ger sin syn på en specifik fråga.

Återremiss: beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Ärende: sakfråga som kommunfullmäktige, nämnder eller styrelser ska fatta beslut om.

Äska: begära.

Överklagande: Ett beslut överklagas till högre instans för ny prövning av beslutet.

Översiktsplan: dokument som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i hela kommunen. Översiktsplanen ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 


Sidan granskad 2019-07-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp