Lyssna på sidan Lyssna

Lagar som styr kommunen

Som offentlig verksamhet har kommunen ett stort ansvar mot allmänheten. Här finns en del av de lagar och förordningar som kommunen måste följa i sin verksamhet.

Lagar - några i korthet

Här hittar du en kort sammanfattning av några av de lagar som alla kommuner måste följa. Under rubriken Länkar finns ytterligare lagar som kommunen berörs av. Länkarna till lagtexterna går till webbsidan Svensk författningssamling på riksdagens webbplats.

Kommunallagen

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Den innehåller bland annat bestämmelser om kommuners organisation. Den anger även att kommuner själva får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område och som inte enbart ska skötas av exempelvis stat eller annan kommun.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen anger hur en myndighet ska handlägga ärenden så att beslut fattas på rätt sätt. Om en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från lagen så gäller den bestämmelsen. Utgångspunkten i förvaltningslagen är att varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Offentlighets- och sekretesslagen

Lagen innehåller bestämmelser om handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller även bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Plan- och bygglagen

I lagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Den innehåller bestämmelser om bland annat bygglov, rivningslov, överklagande, översiktsplan, detaljplan och allmänna och enskilda intressen.

Tryckfrihetsförordningen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Tryckfrihetens syfte är att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Tryckfrihetsförordningen ger rätt till insyn i kommunernas och statens verksamheter, vilket brukar kallas offentlighetsprincipen.

Skollagen

Lagen innehåller bestämmelser om skolväsendet som omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, specialskola, särskola, sameskola, fritidshem, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Lagen innehåller även bestämmelser om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet. 

Socialtjänstlagen

Lagen innehåller grunden för socialtjänstens verksamhet. Den beskriver kommuners ansvar för hjälp och stöd till den enskilde.

Under rubriken Länkar finns ytterligare lagar som kommunen berörs av.

Länkarna till lagtexterna går till webbsidan Svensk författningssamling på riksdagens webbplats.

Styrdokument

Nynäshamns kommun har även lokala styrdokument. Du hittar dem på sidan Nynäshamns kommuns författningssamling.

Lagrummet

Den statliga myndigheten Domstolsverket ansvarar för lagrummet.se som är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. På lagrummet.se finns rättsinformation för regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

Text

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp