Lyssna på sidan Lyssna

Kommunrevision

Kommunrevisionen i Nynäshamn består av sex förtroendevalda revisorer. Två av revisorerna är tillika lekmannarevisorer i de kommunägda företagen.

Revisorernas uppdrag

De förtroendevalda revisorerna är kommunfullmäktiges demokratiska kontrollinstrument. På kommunfullmäktiges uppdrag granskar de om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt samt om räkenskaperna är rättvisande.

Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lag och god revisionssed. De förtroendevalda i nämnder och styrelser är ansvariga inför fullmäktige för hur de själva och deras anställda sköter kommunens verksamhet. Revisionsansvaret gäller styrningen, uppföljningen och kontrollen av nämndens verksamhet.

De förtroendevalda revisorerna granskar hur nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda genomför sina uppdrag. På motsvarande sätt granskas de bolag som ägs av kommunen av särskilt utsedda lekmannarevisorer. Revisorernas arbete ska vara främjande och stödjande.

Det är de förtroendevalda revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen anger kring revision.

Sidan granskad 2019-07-09

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp