Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Nynäshamns kommuns styrmodell

Nynäshamns kommun har en styrmodell vars viktigaste funktion är att tydliggöra hur vi ska jobba för att nå kommunfullmäktiges mål och säkerställa att vi går åt samma håll. Den säkerställer att vi följer upp och återrapporterar våra insatser så att skattemedlen går till det som politiken har bestämt.

illustration styrmodell

Nynäshamns kommuns styrmodell bygger på demokratins grunder. Kommunfullmäktige, som är den högst beslutande församlingen, ger nämnder och verksamheter uppdrag genom att upprätta Mål och budget.Mål och budget innefattar dels resurser för att bedriva verksamhet och dels effektmål för att ge respektive nämnd/verksamhet ledsagning i uppdraget. Effektmålen beskriver var kommunfullmäktige önskar att kommunen är i slutet av planperioden (4 år).

Vision

Till grund för Mål och budget ligger Nynäshamns kommuns vision.Nämnderna arbetar fram mål, åtaganden och aktiviteter som tillsammans blir verksamhetsplanen för respektive nämnd.

Indikatorer

Kopplat till respektive kommunfullmäktigemål finns det indikatorer som är riktningsvisare för Mål och budget fyra år framåt. Målvärdena avser värdet som ska uppnås vid periodens slut. Indikatorer där det anges ”inget målvärde” ska ses som nyckeltal och kommer att rapporteras vid respektive uppföljning. Index är ett samlat värde av olika värden i till exempel en enkätundersökning. Alla nämnder ska bidra till måluppfyllelsen för respektive mål satta av kommunfullmäktige.

Uppföljning

En viktig del i vårt styrsystem är uppföljningen av mål och användningen av ekonomiska resurser. Kommunstyrelsen upprättar tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning för kommunen. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporterna som ligger till grund för kommande års verksamhetsplanering.

Kommunstyrelsen och nämnderna har gemensamma genomgångar av lämnade rapporter. Vid sidan av rapporteringen till kommunfullmäktige ska nämnderna, enligt uppföljningsplan, månatligen följa verksamhetens ekonomiska utveckling med utgångspunkt från nämndens internbudget.
 

Sidan granskad 2017-07-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp