Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Skolskjuts

Här hittar du information om skolskjutsregler i Nynäshamns kommun. Rätten till fri skolskjuts omfattar elev i grundskolan och särskolan, kommunen erbjuder också skolskjuts till elever i förskoleklass.

Skolbuss

Framkomlighet

Skolskjuts anordnas endast under förutsättning att framkomlig väg finns för anvisat skolskjutsfordon.

Trafikförhållande

Om vägen bedöms påtagligt besvärlig och riskfylld kan skolskjuts beviljas utan hänsyn till avståndet.

Rätt till fri skolskjuts gäller om

avståndet mellan hemmet och skolan är för

  • årskurs F-3, 3 km skolväg
  • årskurs 4-6, 4 km skolväg
  • årskurs 7-9, 5 km skolväg

Tillfällig skolskjuts

a) Kommunen beviljar inte skolskjuts vid kortvariga funktionshinder.

b) Om elev skadar sig under skoltid kan tillfällig skolskjuts beviljas, i de fall ersättning erhålles från kommunens försäkringsbolag.

Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som växelvis bor hos sina vårdnadshavare på olika adresser har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Nynäshamns kommun. Samt att övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. Ansökan görs på särskild blankett "Ansökan om skolskjuts för växelvisboendePDF"

Färdmedel

a) Allmänna kommunikationsmedel för skolskjuts ska i första hand användas.

b) Från och med åk 4 får elev som är berättigad till skolskjuts ett terminskort.

Väntetid

Väntetiden bör inte överstiga 30 min för elev i år F-5 och 60 minuter för elev i år 6-9.

Val av annan skola

Elev i den obligatoriska skolan som väljer annan skola än den skola där eleven har sin grundplacering erbjuds fri skolskjuts i enlighet med gällande skolskjutsregler i Nynäshamns kommun : 

  • om resan kan genomföras med allmänna kommunikationer och
  • om skolan är belägen i Nynäshamns kommun.

Elev, som valt annan skola än den skola där eleven har sin grundplacering och utnyttjar fri skolskjuts enligt ovanstående, omfattas inte av punkt 8 i "Skolskjutsregler i Nynäshamns kommun", om väntetid.
Elev som valt annan skola än den skola där eleven har sin grundplacering kan inte åberopa gällande avståndsregler (punkt 4) mellan hem och skolskjutshållplats

Resa till och från fritidshem

Kommun är inte skyldig att ordna skolskjuts till eller från fritidshem.

Ansvarsfördelning

Vårdnadshavare ansvarar för elev på vägen mellan hemmet och hållplatsen samt vid av- och påstigningsplatsen. Vårdnadshavare ansvarar för att elev följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen.
 
Under transporten är det transportören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
 
När elev anländer till skolan är det skolan som ansvarar för att gällande trafik-bestämmelser och ordningsregler följs.

Elev från annan kommun

Mottagande kommun har ingen skyldighet att arrangera eller bekosta skolskjuts.

Skolskjutshållplats

Skolskjutsen har ingen skyldighet att vänta på elev som inte finns vid skolskjutshållplatsen på utsatt tid.

Vid hållplatsen

Elev ska stå stilla och invänta skolskjutsen en bit ifrån vägbanan på anvisad påstigningsplats.

Vid påstigning/avstigning

Elev ska alltid stå stilla tills bussen/taxin har stannat. Elev ska sitta kvar på sin plats tills bussen har stannat och dörrarna har öppnats.

Under färd

Elev ska sitta på sin plats och använda säkerhetsbältet om så finns.

Vem får följa med skolskjutsen

Endast den elev som är berättigad till aktuell skolskjuts får följa med.

Sidan granskad 2018-11-29

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp