Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Så här granskas förskolor och skolor

Skolinspektionens uppdrag är att granska all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. All skolverksamhet granskas var
tredje år.

Under våren och sommaren 2015 genomförde Skolinspektionen tillsyn av skolverksamheten i Nynäshamns kommun. Under perioden har de genomfört tillsyn av Fagerviks skola, Vanstaskolan, Tallbackaskolan, Grundsärskolan, Träningsskolan, Gymnasiesärskolan samt den fristående grundskolan Binomen. Skolinspektionen har också inspekterat alla verksamheter på huvudmannanivå.

Hur går besöken till?

Före tillsynen gör Skolinspektionen en kartläggning av alla kommunala skolors kunskapsresultat, tidigare tillsynsbesök och eventuella anmälningsärenden. Skolinspektionen tittar också på resultaten från den enkät som myndigheten genomfört i skolorna. De hämtar information genom dokument, iakttagelser och intervjuer. Myndigheten väljer sedan att besöka de skolor där det bedöms finnas signaler om att en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till.

Målet med inspektionen är att bidra till alla barn och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Beslut från tillsyn

I Skolverkets databas SIRIS finns besluten samlade.
Läs mer på SIRIS webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nynäshamns kommun har barn och elever i fokus

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan en tid uppmärksammat och påbörjat ett riktat arbete för barn i behov av särskilt stöd och för att skapa trygghet och arbetsro för alla elever i alla skolor. Skolinspektionens tillsyn visar också att det är just de områden som behöver utvecklas. Barn- och utbildningsförvaltningen fokus ligger på ökad grundbemanning, kompetensutveckling och handledning. Just nu arbetas det även med att skapa en gemensam bild av alla förskolor och skolor, vilket ytterligare ska förstärka arbetet för barnens bästa.


Frågor och svar om tillsynen

Är det bara grundskolan som granskas?

Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar bland annat om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

I denna omgång av tillsyn i Nynäshamns kommun granskades 3 utvalda grundskolor, grundsärskola, träningsskola, gymnasiesärskola samt förvaltning på central nivå.

Hur arbetar Nynäshamns kommun med kvalitet i skolan?

Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att alla enheter och verksamheter systematiskt och kontinuerligt följer upp, analyserar och planerar utbildningen. Nämnd, förvaltning och profession för en intern dialog för att ge verksamheterna rätt förutsättningar att klara uppdraget.

Interndialogen ligger till grund för de utvecklingsområden som ingår i den årliga verksamhetsuppföljningsplanen. Planen följs upp i nämndens Verksamhetsberättelser och i Utbildningsrapport. Barn- och utbildningsnämnden har kommit en bit på vägen med det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet utvecklas successivt (steg för steg). Läs mer om kvalitet och resultat.

I förskolan är organisationen utökad med en pedagogista funktion i respektive förskoleenhet. Funktionen som pedagogista innebär att arbeta nära barn, pedagoger och familjer med det systematiska kvalitetsarbetet i praktiken.

Hur följs besluten upp?

Efter tillsynen fattar Skolinspektionen beslut om till exempel ett föreläggande. Ett beslut skickas till kommunen som ansvarar för att de uppmärksammade bristerna åtgärdas. Beslutet innehåller en sammanfattande bedömning och motivering. Kommunen (huvudmannen) lämnar sedan yttrande över beslut och redogörelse av åtgärdade brister enligt Skolinspektionens angivna svarsdatum. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas

Besluten kan läsas på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär föreläggande mot huvudman?

Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas, och vilka krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas.

Föreläggande - förskola

Efter tillsynen av skolformen förskola förelägger Skolinspektionen med stöd av 26 kapitlet, 10 § skollagen (2010:800) Nynäshamns kommun att senast den 11 januari 2016 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen.

Brister i förskolans verksamheter med föreläggande

1) Förutsättningar för utbildning i förskolan.
2) Utveckling av utbildningen förskolan.

Brister i förskolan som behöver åtgärdas

1) Kommunen erbjuder förskoleplats i enlighet med författningarna. (8 kapitlet, 3-7 och 14 §§ skollagen). Huvudmannen ser till att förskolan medverkar till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
(8 kapitlet, 10 § skollagen). Huvudmannen tar emot anmälningar från förskolechefer om angivna kränkningar mot barn, utreder skyndsamt omständigheterna kring de angivna kränkningarna och vidtar i förekommande fall de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling. (6 kapitel 10 § skollagen).

2) Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutande åtgärderna. (4 kapitlet, 3 och 6 §§ skollagen). Huvudmannen planerar för genomförande av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärder dokumenteras. ( 4 kapitel, 3 och 6-7 §§ skollagen). Huvudmannen ser till att det inom ramen för utbildningen i förskolan och annan pedagogisk verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn. ( 6 kapitel, 6-10 §§ skollagen)

Huvudmannens uppföljning av förskolans brister

I nuläget kan kommunen erbjuda plats i Sorunda inom fyra månader. Avdelningschef och förskolechefer kommer inom kort att träffa Skolinspektionen för att påbörja arbetet med att ta fram handlingsplaner för systematiskt kvalitetsarbete när det gäller förskolornas rapportering till huvudmannen när det gäller kränkande särbehandlingar. Förskolan kommer även att se över utvecklingen av modersmålsstödet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2018-02-08
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp