Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Svandamms­skolan
Svandamms­skolan

Om Svandammsskolan

Här kan du läsa mer om hur Svandammsskolans verksamheter fungerar.

Svandammsskolan

Svandammsskolan ligger i södra delen av Nynäshamn. Skolan är tvåparallellig med 370 elever i årskurserna F-6.

Ann-Christine Thunqvist, rektor

Ann-Christine Thunqvist, rektor

Skolans uppgift är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevens allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta (skickliga) och ansvarstagande individer och medborgare.

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens utveckling
och fostran. Svandammsskolan har ett väl fungerande samarbete med elever, elevråd och vårdnadshavare.

Svandammsskolan är en skola som ständigt utvecklas utifrån forskning och beprövad erfarenhet, visar goda studieresultat och där elever och personal känner arbetsglädje.

Svandammsskolan årskurs F-3

I årskurs F-3 har ungefär 200 elever sin skolgång. I arbetet med eleverna utgår vi från det eleverna kan. Därifrån utmanar vi dem i lärandet i en varierad undervisning. Genom att arbeta formativt får eleverna syn på sitt lärande och vet hur de ska göra för att utvecklas vidare.

Vi menar att det är enklare att lära sig skriva än att läsa. Därför arbetar eleverna i den tidiga läsinlärningen med att skriva sig till läsning och läslust enligt ”Att skriva sig till läsning, eller Tragetonmetoden. Eleverna börjar från förskoleklass att använda läsplattor i skriv- och läsinlärningen. Eleverna skriver också med penna på papper.

I matematik arbetar vi ofta laborativt som ett sätt att öka elevernas matematiska förmåga. Genom arbetssättet får eleverna möjlighet att utveckla ”tänkandet som en matematiker”.

Under läsåret har vi utelektioner i vårt intresseväckande uteklassrum ”Grönan”.

Vi tycker att samarbete mellan klasser är betydelsefullt för att ge elever möjlighet att lära av varandra och knyta kontakter. Vi skapar också gemenskap och sammanhållning genom traditioner, fadderskap och temaarbeten.

Svandammsskolan årskurs 4-6

På Svandammsskolan samarbetar vi mellan klasser och över ämnen.
Vi är en engagerad lärarkår och vi är överens om synen på kunskap. Därför är skillnaderna på vad vi gör i de olika arbetslagen inte så stor. Formativ undervisning, laborativ matematik och utelektioner är exempel på sådant som fortsätter i årskurs 4-6.

Vi är en liten skola där alla känner alla och där elever och vuxna känner trygghet med varandra. Klassblandade aktiviteter brukar vara mycket uppskattade bland eleverna. I början av terminerna lägger vi fokus på värdegrund, studieteknik, kunskapskrav och kamratrelationer.

Eleverna får under läsåret också möjlighet att umgås med klass- och skolkamrater på ett varierat sätt genom olika aktiviteter. Temaarbeten, elevens val, friluftsdagar och traditioner är andra tillfällen då eleverna träffas i olika grupperingar.

Skolans elevråd med elever från förskoleklass till årskurs 6 arbetar tillsammans fram idéer och bidrar aktivt till utveckling av skolan.

Varierad undervisning, formativt lärande och kreativitet är ett ledord i vår undervisning.

I arbetslaget årskurs 4-6 drar vi nytta av varandras ämneskunskaper och utnyttjar varandras olika erfarenheter på ett sätt som kommer eleverna till godo.

Det goda samarbetet och det faktum att all personal trivs och har roligt tillsammans gynnar elevernas lärande.

En meningsfull och varierad verksamhet på fritids

Svandammsskolan har fyra fritidsavdelningar. Alla avdelningar planerar utifrån läroplan och elevernas medverkan eftersträvas. Veckoplaneringen anslås och tydliggörs med bilder så att eleverna vet vad som erbjuds.

"Fritidshemmet ska enligt skollagen erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera deras utveckling och lärande. Eleverna har möjlighet att uppleva fritiden som meningsfull när verksamheten är trygg och stimulerande samt formas utifrån deras ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. En av förutsättningarna för att eleverna ska uppleva meningsfullhet är att de görs delaktiga och får inflytande över utformningen av verksamheten."

(sid.32 Skolverkets allmänna råd med kommentarer-Fritidshem, 2014)

Ann-Christine Thunqvist, rektor

 
Sidan granskad 2018-03-05
Sidansvarig: Jennie Blomqvist

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp