Nynäshamn - till startsidan
Sunnerbyskolan

Elever flyttas från Vika skola till Kyrkskolan och Sunnerbyskolan

På grund av akut personalbrist flyttas eleverna på Vika skola till Kyrkskolan och Sunnerbyskolan under vårterminen 2017.

Med anledning av akut personalbrist har barn- och utbildningsnämndens ordförande, Patrik Isestad (S), beslutat att flytta eleverna från Vika skola till Kyrkskolan och Sunnerbyskolan under vårterminen 2017.

På grund av personalbristen riskerar eleverna i Sorunda att inte få utbildning av den kvalitet som de har rätt till. Nämndens ordförande har fattat ett beslut så att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna lösa den mest akuta situationen.

Flytt av Vikas elever

En tillfällig förändring för att komma till rätta med personalbristen är att flytta Vika skolas elever till andra skolor i rektorsområdet under vårterminen 2017. En flytt av Vikas elever till Kyrkskolan och Sunnerbyskolan skulle minska antalet vakanta tjänster från tio till tre och lösa en stor del av problematiken.

Alternativet att flytta Fagerviksskolans elever har övervägts. En flytt av eleverna från Fagervik skulle dock inte lösa de vakanta tjänsterna i lika stor utsträckning. Dessutom skulle det innebära större elevantal i de klasser som fylls på.

Eleverna kommer att börja på Kyrkskolan och Sunnerbyskolan måndag 30 januari och veckan innan kommer de att besöka sina nya skolor.

Svårigheter att rekrytera behörig personal

Alla elever i Nynäshamns kommun ska ha en bra och likvärdig utbildning och samma möjligheter att lyckas i sitt skolarbete oavsett var i kommunen man bor. Personalrekryteringsläget för hela Nynäshamns kommun är svårt och hårdast drabbat är Sorundas skolor.

Nu i januari 2017 är tio tjänster vakanta i Sorunda rektorsområde. Behoven av personal finns på Vika, Kyrkskolan och Sunnerby, men även övergripande tjänster som kurator behöver tillsättas. Under december utannonserades fem tjänster, men under samma månad blev ytterligare fem tjänster vakanta, vilket har gjort behovet av förändringar akut.

Ett bemanningsföretag har kontaktats för att rekrytera lämplig personal, men det har varit svårt att få fram kandidater som är villiga att pendla till Sorunda. Personalbristen i rektorsområdet innebär att organisatoriska förändringar behöver göras snarast för att tillgodose elevernas rätt till fullgod bemanning.

Elever lämnar rektorsområdet

För befintlig personal innebär varje skoldag med underbemanning en stor arbetsbelastning. Behovet av att lösa bemanningssituationen är akut såväl för elever som för personal. I en skolsituation med bristande bemanning riskeras såväl elevernas arbetsmiljö som skolresultat. I det avseendet räknas varje skoldag.

Inför hösten 2016 valde ett 50-tal elever att inte fortsätta i rektorsområdet och ytterligare elever har slutat under terminens gång eller inför vårterminen.

För att hantera det minskade antalet elever och den ökande bristen på behörig personal har skolledningen genomfört organisationsförändringar kontinuerligt under hösten. Många av de vakanta tjänsterna har lösts internt eller med timanställningar och tre klasser i årskurs sju har även slagits ihop till två.

De elever som lämnat rektorsområdet har varit utspridda över samtliga klasser. Detta innebär att personalbehovet kvarstår trots elevtappet, men att elevintäkterna minskar. Minskade elevintäkter ger en sämre ekonomi och en än mindre attraktiv arbetssituation, som i sin tur riskerar att leda till att fler i personalen söker sig till andra skolor.

Nämndens kommande inriktningsbeslut

Efter medborgardialogerna under hösten 2016 tillsattes en utredning av Sorunda rektorsområdes framtida organisation inför ett inriktningsbeslut i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet att flytta Vikas elever under vårterminen 2017 betyder inte att Vika skola kommer att läggas ner för gott. Hur verksamheten i Sorunda rektorsområde ska organiseras på längre sikt är fortfarande under utredning.

Föräldramöte 19 januari klockan 19.00

Ett föräldramöte kommer att hållas torsdag 19 januari i Vika skolas matsal klockan 19.00 där nämndens ordförande, Patrik Isestad, representanter från barn- och utbildningsförvaltningen och skolans ledning kommer att träffa vårdnadshavare och besvara frågor.

För de vårdnadshavare som är i behov av barnpassning för att kunna närvara på mötet så kommer fritidspersonal att finnas på plats för barnpassning under hela mötet.

Personalen på Vika skola informerades om flytten tisdag 17 januari, vårdnadshavare onsdag 18 januari via brev och allmänheten 19 januari via kommunens hemsida.

Frågor och svar kring organisatoriska förändringar i Sorunda

 

Vad planerar ni att göra?
Svar: 30 januari flyttar de elever som går på Vika skola till Kyrkskolan och Sunnerbyskolan.

Varför fattar man detta beslut?
Svar: Sorunda rektorsområde har ett stort behov av att rekrytera behörig personal och vi saknar i nuläget tio tjänster, vilket genom denna förändring skulle minska till tre.

Varför avvaktar ni inte utredningen kring Sorunda rektorsområde och nämndens beslut?
Svar: Förvaltningen avvaktar nämndens beslut för hela Sorunda rektorsområde, men behöver göra organisatoriska förändringar för våren fram till dess att detta beslut är fattat.

Innebär detta att Vika läggs ner för gott?
Svar:
– Nej, förvaltningen avvaktar nämndens övergripande beslut men gör nödvändiga förändringar för våren. Beroende på vad nämndens långsiktiga beslut blir får vi anpassa verksamheten ute i Vika efter det.

– Utredningen kring Sorunda innefattar även frågan om möjligheten att kunna återöppna idrottshallen i Vika för bland annat föreningslivet.

Har ni verkligen gjort allt för att få tag på behörig personal?

Svar: Vi har utannonserat tjänster under hösten vid tre tillfällen, tillsatt några tjänster och gjort om i organisationen för att bemanna vakanta tjänster. Under december har vi haft fem tjänster utannonserade, dock med alltför få sökande. Under julen blev ytterligare fem tjänster vakanta. I nuläget försöker vi även rekrytera med hjälp av bemanningsföretag.

Varför flyttar ni inte eleverna från Fagervik?

Svar: Flytt av eleverna från Fagervik skulle inte lösa de vakanta tjänsterna i lika stor utsträckning. Dessutom skulle det innebära större elevantal i de klasser som fylls på.

Hur påverkar förändringen eleverna?

Svar:
- Färre elever får gå i åldersblandade klasser

- Eleverna får behörig personal.

- Eleverna behöver inte transporteras för undervisningen i slöjd och idrott

- Eleverna får börja åka buss till skolan ett eller två år tidigare än planerat

Hur påverkar förändringen personalen?

Svar:
- Fler får undervisa åldershomogena grupper och får fler kollegor, vilket innebär högre kvalitet.

- Personalen behöver under skoldagen inte resa mellan skolorna för slöjd och idrott.

Hur har skolsituationen sett ut i Sorunda rektorsområde under hösten 2016?

Svar: Inför hösten 2016 valde ett 50-tal elever att inte fortsätta i rektorsområdet och ytterligare elever har slutat under terminens gång eller inför vårterminen. För att hantera det minskade antalet elever och den ökande bristen på behörig personal har skolledningen genomfört organisationsförändringar kontinuerligt under hösten. Många av de vakanta tjänsterna har lösts internt eller med timanställningar och tre klasser i årskurs sju har även slagits ihop till två.

Om många elever har lämnat rektorsområdet – hur kan det vara personalbrist?

Svar: De elever som lämnat rektorsområdet har varit utspridda över samtliga klasser. Detta innebär att personalbehovet kvarstår trots elevtappet, men att elevintäkterna minskar. Minskade elevintäkter ger en sämre ekonomi och en än mindre attraktiv arbetssituation, som i sin tur riskerar att leda till att fler i personalen söker sig till andra skolor.

Kommer eleverna få skolskjuts till Kyrkskolan och Sunnerbyskolan?

Svar: Ja, eleverna kommer att få skolskjuts.

Kommer eleverna som har plats på fritidshem få skolskjuts till Kyrkskolan och Sunnerbyskolan?

Svar: Ja, eleverna kommer att få skolskjuts.

Sidan granskad 2017-06-20
Sidansvarig: Ida Norrström

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kommunstyrelsen@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ● JournummerOm webbplatsen ● RSS