Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

Sunnerby­skolan
Sunnerby­skolan

Elevhälsan

Elevhälsoarbetet i Sunnerbyskolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning. Elevhälsans mål är att skapa en god lärandemiljö och en positiv lärsituation för eleverna - det är skolans ansvar att lärande sker!
Vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket innebär att vi har fokus på de faktorer som bidrar till hälsa, lärande och utveckling. Detta kännetecknas av att vi utgår från varje individs förutsättningar, att vi har höga förväntningar på varje individ och att vi har en optimistisk grundsyn: Vi är alltid på spaning efter den utveckling som skulle kunna bli möjlig, och vi är delaktiga i dess möjliggörande!

Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet med en fungerande lärmiljö. Vi har olika plattformar på Sunnerbyskolan för att förstärka en god lärmiljö för både dig som enskild elev och din grupp/klass.

Morgonpass

På morgonpasset skapar vi relationer, förförståelse om hur skoldagen och skolveckan ser ut, har Lärsamtal och Samtalsgrupper. Samtalsgrupper är både främjande och förebyggande insats om en trygg och inspirerande lärmiljö.

Pedagogisk elevhälsa

Alla lärare träffas i ett kollegialt lärande om hur vi arbetar förbyggande och främjande vad gäller vår lärmiljö. När en elev har det svårt med studier eller den sociala samvaron lyfts eleven under pedagogisk elevhälsa. Fokus ligger på när fungerar det för eleven, vad ser man i kollegiet för framgångsfaktorer, vad säger eleven själv, vad vill vi se för förändring och hur ska vi komma dit?

EHT

Elevhälsoteamet (EHT) är vårt tvärprofessionella team där medlemmarnas olika kompetenser bidrar till förståelse ur olika synvinklar av ett dilemma kring en elev. Teamet består av rektor, skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och två specialpedagoger. Även skolläkaren kan bjudas in.

Pedagogisk trygghetsgrupp

Nytt för detta läsår är en pedagogisk trygghetsgrupp där pedagoger representerade från varje arbetslag och kurator arbetar med strukturer och pedagogiska verktyg för att förstärka en god lärmiljö. Vi kommer att arbetar med både fysiska och psykiska lärmiljöer det vill säga, allt ifrån lokaler och elevutrymmen till upplevelsen om trygghet och studiero.

Elevråd och Hälsoråd

Sunnerbyskolans Elevråd är ett aktivt forum där varje klass har representanter som för deras talan. Elevrådet träffas minst engång i månaden ibland oftare när de driver något projekt eller en fråga. Vi arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt under elevrådsmötena och ett aktivt elevdeltagande. Elevrådet kommer att arbeta aktivt med lärmiljö, studiero och alla elevers trygghet under läsåret 17/18.

Nytt för detta läsår och Hälsorådet som kommer fokusera på både främjande och förebyggande hälsofrågor. I detta ryms kostfrågor och allt som rör matsal och caféverksamhet, hur vi får till mer rörelse och hälsa i våra barns/elevers vardag men också hur vi kan arbeta förbyggande med psykisk ohälsa. Hälsorådet kommer samarbeta med elevrådet vad gäller lärmiljö, studiero och alla elevers trygghet under läsåret 17/18.

Sidan granskad 2017-10-13
Sidansvarig: Leif Furstedt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp