Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Grundskola

I Nynäshamn får du som vårdnadshavare lämna önskemål om var du vill att ditt barn ska börja förskoleklass eller årskurs ett i grundskolan.

Vårdnadshavare som inte lämnar in önskemål för sitt barn om placering ska garanteras plats på den skola där barnet har sin grundplacering.

Grundplacering

Alla elever med skolplikt ska ha möjlighet till en plats i en kommunal grundskola och förskoleklass. En så kallad grundplacering. Grundplacering innebär att barnet får gå på en skola som ligger nära sitt hem eller på en skola som är anpassad efter barnets särskilda behov.
Vid grundplacering av elever gäller följande: Geografiskt område. Eleven bor i skolans upptagningsområde. Nynäshamns kommun knyter geografiska områden till skolor. På detta sätt garanterar Nynäshamns kommun alla barn och ungdomar en plats i den kommunala skolan.
Grundplaceringen följer eleven genom hela grundskolan om inte särskilda skäl föreligger. Det kan gälla förändringar i skolornas organisation, nedläggning av skola, elev som flyttar från kommunen eller rektors rätt att flytta elever till andra skolor för att garantera andra elevers trygghet.

Rätten att önska skola

Som vårdnadshavare har du alltid rätt att önska annan skola en den ditt barn har grundplacering på. Vid placering tar rektor hänsyn till de urvalskriterier som finns, se nedan.
Blankett för att lämna önskemål skickas hem under februari månad det år barnet ska börja förskoleklass eller grundskolan årskurs ett. Tänk på att blanketten inte gäller om du vill ansöka om plats på en friskola.

Urvalskriterier för skolplacering

Barn- och utbildningsförvaltningen tillämpar följande ordning vid placering av elever i förskoleklassen och grundskolan. 1) De elever som har sin grundplacering på skolan. 2) Syskonförtur (syskon i någon av grundskolans årskurser F – 3). 3) Önskad skola i första hand. 4) Önskad skola i andra hand.
Det är rektor som beslutar i placeringsärenden genom stöd och bedömning från skollagen och de placeringsrutiner som barn- och utbildningsnämnden har beslutat ska gälla i Nynäshamns kommun.

Förskoleklassen är obligatorisk från höstterminen 2018

Regeringen har beslutat att skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass som blir en obligatorisk skolform för barn bosatta i Sverige. Skolplikten ska inträda höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år, det vill säga ett år tidigare. Barnet kan tas emot tidigare i förskoleklass eller årskurs 1, likaså att barnet kan få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl.
Förskoleklassen kostar ingenting och barnet går i förskoleklassen 15 timmar i veckan.

Undervisning i förskoleklass sker generellt mellan 08-00-12.00, men kan skilja sig mellan de olika skolorna. Kontakta din skola för mer information.

Önskemål att byta skola

Elever har även möjlighet att byta skola. Då måste det finnas en plats på den andra skolan där barnet vill gå istället. Bytet sker oftast vid läsårs start om inte särskilda skäl finns. Flyttar ni inom kommunen kan man ansöka om att få fullgöra skolgång i annat rektorsområde. Detta görs på en särskild blankett som lämnas på den skola eleven söker till. Om ni ska flytta från Nynäshamn kan ditt barn få gå kvar i samma klass som förut. Då måste det finnas en överenskommelse om det mellan Nynäshamns kommun och den nya hemkommunen. Om ni flyttar till Nynäshamn under pågående skolgång eller efter att ansökningsblanketten för inskrivning i förskoleklass/grundskola skickats ut i februari och vill börja i en skola i Nynäshamn, så tar ni kontakt med rektorn (skolexpeditionen) vid den skola ni vill byta till. Kontaktuppgifter till skolexpeditionen finns under kontakt längre ner på sidan.

Vad säger skollagen (2010:800) 9 Kapitel 15 §

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Interkommunal ersättning

För ärenden gällande interkommunal ersättning för grundskola och fritidshem hänvisar vi till denna e-postadress: ike@nynashamn.se

Sidan granskad 2019-10-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp