Lyssna på sidan Lyssna

Grundskola

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från det år de fyller 6 år,  vilket innebär rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.

Här kommer mer information om grundskolans verksamhet i Nynäshamns kommun.

Grundplacering

Alla elever med skolplikt i Nynäshamns kommun har en garanterad plats i en kommunal grundskola och förskoleklass, så kallad grundplacering.

Grundplacering innebär att barnet får gå på en skola som ligger nära sitt hem eller på en skola som är anpassad efter barnets särskilda behov.

Vid grundplacering av elever gäller följande:

  • Geografiskt område.
  • Eleven bor i skolans upptagningsområde. Nynäshamns kommun knyter geografiska områden till skolor. På detta sätt garanterar Nynäshamns kommun alla barn och ungdomar en plats i den kommunala skolan.

Grundplaceringen följer eleven genom hela grundskolan om inte särskilda skäl föreligger. Det kan gälla förändringar i skolornas organisation, nedläggning av skola, elev som flyttar från kommunen eller rektors rätt att flytta elever till andra skolor för att garantera andra elevers trygghet.

Urvalskriterier:

  1. De elever som har sin grundplacering på skolan.
  2. Önskad skola i första hand.
  3. Önskad skola i andra hand.

Det är rektor som beslutar i placeringsärenden genom stöd och bedömning från skollagen och de placeringsrutiner som barn- och utbildningsnämnden har beslutat ska gälla i Nynäshamns kommun.

Rätten att önska skola

Som vårdnadshavare har du alltid rätt att önska annan skola än den ditt barn har grundplacering på.

Vid placering tar rektor hänsyn till de urvalskriterier som finns samt skollagen (2010:800) 9 Kapitel 15 § som säger: En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Förskoleklass

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år, det vill säga ett år tidigare än skolstart i första klass.

Barnet kan tas emot tidigare i förskoleklass, likaså kan barnet få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl. Mer information om detta kan ges av barn- och utbildningsförvaltningen.

Förskoleklassen kostar ingenting och barnet går i förskoleklassen generellt 15 timmar i veckan. Undervisning i förskoleklass i Nynäshamn sker generellt 08.00-12.00, men kan skilja sig mellan de olika skolorna.

Barn i förskoleklass har möjlighet att gå på fritids.

Inskrivningsblankett, där grundplacering framgår, skickas hem till vårdnadshavaren senast februari månad det år barnet ska börja förskoleklass. Tänk på att blanketten inte gäller om du vill ansöka om plats på en friskola.

Beslut om grundplacering sänds normalt ut senast i april månad det år barnet ska börja förskoleklass.

Önskemål att byta skola

Elever har möjlighet att byta skola genom att ansöka om att få fullgöra skolgång i annat rektorsområde.

Elev som flyttar från Nynäshamns kommun får gå kvar i samma skola som förut. Men det måste finnas en överenskommelse mellan Nynäshamns kommun och den nya hemkommunen.

Elev som flyttar till Nynäshamns kommun har rätt till skolgång i kommunal skola. För mer information kontakta närmaste skola eller den skola som önskas.

Här finns förteckning över våra grundskolor.

Interkommunal ersättning

För ärenden gällande interkommunal ersättning för grundskola och fritidshem hänvisar vi till denna e-postadress: ike@nynashamn.se

Sidan granskad 2020-02-07

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp