Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)

Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år och till barn 6-12 år (vårterminen det år barnet fyller 13 år) vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Det gäller dels ensamstående förälder och sammanboende föräldrar med sådana arbetstider och dels sammanboende där båda arbetar samma tider. Med sammanboende menas de som är folkbokförda eller bor på samma adress.

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

Dessa riktlinjer är ett komplement till kommunens ”Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan enskild pedagogisk verksamhet”.

Med barnomsorg på obekväm arbetstid menar vi de tider då ordinarie förskole- och fritidshemsverksamhet är stängd, mellan klockan 18.30-06.30.

Vårdnadshavare ansvarar för lämning och hämtning mellan förskola och nattis.

Vem kan söka barnomsorgsplats på obekväm arbetstid?

Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid föreligger från det barnet fyller ett år till och med vårterminen året barnet fyller 13 år om:

  • barnets vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter eller helger,
  • behov av omsorg på obekväm arbetstid finns vid minst två tillfällen per månad och
  • vårdnadshavarens arbetsgivare har styrkt att den sökande tillsammans med arbetsgivaren prövat möjligheten att förändra arbetstiden.

Förälder med ensam vårdnad

Förälder med ensam vårdnad har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid om ovan uppräknade kriterier är uppfyllda.

Föräldrar med gemensam vårdnad på samma adress

Föräldrar med gemensam vårdnad som är folkbokförda på samma adress har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid bara om båda vårdnadshavarna uppfyller ovan uppräknade kriterier.

Föräldrar med gemensam vårdnad på olika adresser

Föräldrar som har gemensam vårdnad och som är folkbokförda på olika adresser har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid bara om båda vårdnadshavarna uppfyller ovan uppräknade kriterier. Enligt sjätte kapitlet i föräldrabalken förutsätts att föräldrar som har gemensam vårdnad samarbetar i frågor som rör barnet/barnen, även om de inte bor ihop.

Alla har rätt till placering inom garantitiden fyra månader. Hänsyn tas till syskonförtur.

Ansökan

Ansökan om plats sker via blanketten "Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid" Blanketten  hittar du till höger under Dokument eller kontakt tas med barn- och utbildningsförvaltningens förskoleassistent för att erhålla ansökningsblanketter. Till ansökningsblanketten bifogas tidsöverenskommelse och inkomstblankett.

Nedan följer de kriterier som ska vara uppfyllda för att kommunen ska kunna ta er ansökan i beaktande:

  • Barnet är mellan 1- 12 år (till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år).
  • Ett regelbundet och kontinuerligt behov, som uppgår till minst två tillfällen per månad.
  • En tidsöverenskommelse för barnens behov av omsorg och förälderns arbetstider.
  • Arbetstiderna är styrkta på tidsöverenskommelsen av arbetsgivaren.
  • En inkomstredovisning.

Föräldrar som har barn växelvis boende hos sig och där båda har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ska fylla i varsin ansökan.

Vistelsetider och inskolning

Barnens schema styrs av föräldrarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när föräldern är ledig. Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den tid föräldrarna behöver sova för att få en dygnssömn motsvarande 8 timmar.

Vid schemaändringar ska föräldrarna säga till 14 dagar innan så att förvaltningen har möjlighet att anpassa anställning av personal.

För barn som ska ha omsorg på obekväm arbetstid görs en individuell inskolningsplan tillsammans med samordnaren för Nattis. Föräldrar deltar under inskolningen tillsammans med sitt barn.

Vid sjukdom

Om barnet insjuknar på förskolan kontaktas föräldrarna som ska hämta sitt barn så snart som möjligt. Inga sjuka barn vårdas på förskolan.

Om en förälder är sjuk har barnet inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Avgifter

Föräldrar betalar enligt maxtaxans regler. Vi tar endast ut en avgift även om barnet har två omsorgsformer, en dagtid och en på obekväm arbetstid.

Uppsägning av plats

Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör ska platsen sägas upp skriftligen av vårdnadshavare.

Har barnet plats i annan verksamhet fortlöper den placeringen tills den sägs upp via E-tjänsten. Uppsägningstiden är en månad för båda verksamheterna och gäller från det att uppsägningen har inkommit.


Sidan granskad 2020-05-11

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp