Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Reglering av vattenståndet i Muskan

Nynäshamns kommun arbetar för att ersätta reglerdammen vid sjön Muskans utlopp med en så kallad fast tröskel som även ska göra det möjligt för havsöring och andra fiskar och djurarter att vandra.

Det är inga drastiska sänkningar av sjön som planeras, det mesta tyder på att nivån på sjön kommer förbli ungefär som idag, en halvmeter lägre än innan 2009.

Dom i mål hos mark- och miljödomstolen

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har den 6 december 2017 meddelat dom i mål M553-17 angående ansökan från Nynäshamns kommun om tillstånd till vattenverksamhet för anläggande av fast tröskel som ersättning för reglerdamm i sjön Muskan och anläggande av fiskvandringsväg i Hammerstaån/Muskån i anslutning nedströms till den fasta tröskeln.

Eventuellt överklagande av domen ska vara ges in till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, senast 27 december 2017. Överklagandet ska var ställt till Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.

När domen vinner laga kraft kommer kommunen börja planera arbetet. Det kommer troligtvis ta minst två år innan arbetena är färdiga. Vattennivån i Muskan kommer i fortsättningen vara ungefär som de senaste åren.

Här hittar du hela domen.PDF

Projektet Återställning av reglerdamm Muskan

Nynäshamns stad och de östra delarna av kommunen får sedan 2009 sitt dricksvatten från Mälaren via Stockholm Vatten AB. Muskan används inte längre som vattentäkt och reglerdammen har därmed inget syfte.

Nynäshamns kommun vill ompröva den nu gällande vattendomen och se om det är möjligt att avveckla den manuella regleringen av sjön genom att  ersätta nuvarande dammluckor med en fast tröskel. Sjön kommer att återgå till ett mer naturligt tillstånd. Den fasta tröskeln bör utformas så att den möjliggör fiskvandring. Genom att undanröja vandringshinder för fisk bidrar projektet även till att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status i Muskån/Hammerstaån. Bron för Sörmlandsleden planeras vara kvar. Länsstyrelsen i Stockholms län delfinansierar projektet.

Konsekvenser

Sjöns nivå och utflöde i Hammerstaån kommer att återgå till en naturlig variation i flöde och vattenstånd. En utredning (Geosigma oktober 2015) pekar på att medelnivå på sjön kommer vara ungefär som den är idag. Det innebär en sänkning på ungefär en halvmeter jämfört med tiden innan 2009 när Muskan användes som vattentäkt.

Fram till att vattendomen omprövats regleras Muskan så att nivån i sjön hålls inom de gränser som gäller enligt nuvarande vattendom.


Processen

Projektet kommer att pågå i flera år. Själva arbetena med att ersätta dammluckorna med en fast tröskel och fiskväg kan göras först när kommunen fått tillstånd, en dom, av Mark- och miljödomstolen.

Kommunen måste söka tillstånd för vattenverksamhet och utrivning av damm enligt miljöbalken. Processen inleds med ett samråd där kommunen har tagit fram ett förslag och sakägare får chans att tycka till. När samrådet är avslutat skrivs en samrådsredogörelse och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram som bifogas ansökan om tillstånd. Ärendet kommer avgöras av Mark- och miljödomstolen och resultera i ett tillstånd, en dom, eller i ett avslag. Under tillståndsprövningen får sakägare ytterligare en chans att lämna synpunkter. Även eventuella ersättningar regleras i domen.

Bild över tillståndsprocessenVanliga frågor och svar


​Vad ska de nuvarande dammluckorna ersättas med?

De kommer ersättas med en fast tröskel.
Den fasta tröskeln byggs troligtvis upp av stenar och ska kunna hålla emot sjöns tryck och ge ett tillräckligt stort minimiflöde till ån även vid torrare perioder. Tröskeln kan kompletteras med flera nedströms placerade trösklar innan järnvägsbron, utformade så att fiskvandring möjliggörs in i Muskan.

Vad blir det för skillnad med en fast tröskel jämfört med nuvarande dammluckor?

En fast tröskel har ingen direkt reglering utan när vattennivån i sjön stiger över tröskeln så börjar vattnet flöda ut. Sjöns nivå och utflöde kommer att variera naturligt, det beror på hur mycket som regnar i sjöns avrinningsområde samt hur mycket som avdunstar från sjön. Man kan säga att man återskapar sjön som den var innan den började regleras av människan. Nuvarande reglerdamm är byggd för att dämma upp vattnet i sjön till ett vattenmagasin. För att kunna reglera vattennivån vid höga nederbördsmängder finns luckor som kan öppnas. Luckorna är så kallade spettluckor som ursprungligen manövrerades med spett. När de dras upp rinner vattnet ut undertill. Dammluckorna måste skötas och regleras manuellt av VA-avdelningens personal. Personalen måste alltså hålla koll på hur mycket det regnar se till att släppa ut lagom mycket vatten. Innan 2009 när Muskan användes som dricksvattentäkt försökte personalen hålla upp nivån i Muskan för att öka vattenmagasinet men inte så mycket att det blev problem för bräddningen från Ösmo huvudpumpstation.

Vad hindrar att denna fasta reglering byggs 0,5 m högre än vad som nu är tänkt, så att Muskan kan behålla sin tidigare medelvattennivå?

Den nya föreslagna nivån har bland annat tagit hänsyn till att det måste finnas marginal för Muskans nivå att stiga vid kraftiga regn utan att det drabbar det befintliga VA-ledningsnätet. Vid Ösmo huvudpumpstation för avloppsvatten finns en bräddnivå som Muskans nivå inte ska stiga över.

Vilka är inbjudna till samrådet våren 2016?

Samrådshandlingar är skickade till myndigheter, organisationer samt till fastighetsägare som bor nära sjön eller äger mark vid  ån från dammen och till motorvägen.  Samrådet är öppet för alla som vill komma med synpunkter. Samrådshandlingar finns under Dokument.


Bakgrund

På 1950-talet höjdes Muskans vattennivå genom en dämningsanordning, en reglerdamm. Syftet var att öka volymen i sjön för vattenförsörjning till Ösmo och Nynäshamn samt att förse Nynas AB, raffinaderiet, med processvatten.

Sedan 2009 försörjs bland annat Ösmo, Nynäshamn och Nynas AB med vatten från Stockholm. Muskan är inte längre intressant som vattentäkt och dammen har därmed inget syfte. Kommunen måste underhålla dammen och reglera dammluckorna manuellt, ett tidskrävande arbete som syftar till att följa föreskrifterna i vattendomen. Nynäshamns kommun vill därför ompröva vattendomen och utredningar pågår för att se om det är möjligt att riva dammen och ersätta den med en fast reglering. För att projektet ska vara genomförbart behöver nivån på Muskan hållas nere och att återgå till nivån som var innan 2009 ser inte vi som en framkombar väg.

Hammerstaån hyser många fiskarter och är en viktig reproduktionslokal för bland annat öring och id. En vuxen öring kan i stort sett vandra hela vägen upp från havet till Muskans damm. Denna damm utgör definitivt ett vandringshinder. Det finns fler vandringshinder i Hammerstaån och arbete pågår parallellt med att förbättra fiskvandringen förbi dessa.

Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp