Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

VA-plan Torö

På den här sidan kan du läsa om vad VA-planen kommer att innebära för områdena Ekudden, Norrskog, Storudden, Sågsten, Gabrielstorp, Malmen, Verkarö, Trevik och Mjösund på Torö.

Torö är en av kommunens största öar och ligger i sydöstra delen av skärgården. Norra delen av Torö ligger cirka 15 kilometer från Nynäshamns stad medan Ankarudden ligger på cirka 23 kilometers avstånd. På ön finns flera mindre bebyggelsegrupper bestående av både permanenthus och fritidshus. Cirka 560 befintliga fastigheter planeras anslutas till kommunalt VA.

Näringsliv

I Gabrielstorp, mitt på Torö, finns Torö Livs/Lanthandel som är en åretruntöppen livsmedelsbutik samt en drivmedelsstation. Fram till år 2011 fanns även en kommunal skola för årskurs F-5 samt förskola i Gabrielstorp. På grund av ett för litet elevunderlag har skolan nu stängt och kommunen har sålt fastigheten. Vid Ankaruddens hamn finns verksamheter i form av bland annat hamn- och fiskenäring, en privat båtklubb samt en restaurang. På ön bedrivs småskaligt jordbruk vid Herrhamra gård och skogsbruk. Ett fåtal små hantverks- och servicenäringar finns.

Torö stenstrand

Torö stenstrand är mycket omtyckt för vind-, våg- och kitesurfing. Här har vid flera tillfällen hållits SM-tävlingar i vågsurfing.

Trafikförbindelser

Torövägen, väg 528, slingrar sig fram genom skärgårdslandskapet. Torölandet (Torö, Svärdsö och Oxnö) förbinds med fastlandet genom Tottnäsbron vid norra Oxnö. Torövägen trafikerades år 2003 av cirka 958 fordon/dygn, varav cirka fem procent var tung trafik enligt Trafikverkets mätningar. Från 2003 fram till idag har troligtvis trafiken ökat. På sommaren ökar också trafiken mycket till följd av sommarstugegäster och turister. Hastigheten är begränsad till 70 km/h respektive 50 km/h på vissa sträckor under delar av året. 1 juni – 31 augusti gäller 50 km/h på större delen av vägen förutom kring Gabrielstorp där 30 km/h gäller. Torö har bussförbindelse från Ankarudden till Nynäshamns station med cirka nio turer per dag i vardera riktningen. Från Ankarudden, på södra Torö, finns båtförbindelse till Öja/Landsort.

Naturvärden

Torö har en mångskiftande natur och rymmer i sin helhet mycket stora naturvärden. Öns storlek, och dess läge i mellanskärgården i länets sydligaste del, medför särskilt gynnsamma klimatiska förhållanden och bidrar till öns ovanligt rika växt- och djurliv. Torö har en mycket intressant insektsfauna med bland annat flera sällsynta fjärilsarter. Ön har också en ytterst viktig funktion för våra flyttfåglar. Många fågelskådare dras till Torö, Ankarudden, Läskär och framförallt Ören, då ett imponerande fågelliv kan beskådas på dessa platser.

Norviken och Byviken är viktiga reproduktionslokaler för olika fiskarter. Byviken är en gäddlekplats och bör därför inte belastas med några anläggningar som båthamn eller något ytterligare utsläpp av avlopp. Asköfjärden är viktig för fisket.

Stora sammanhängande hällmarker utgör den viktigaste vegetationstypen i de kustnära delarna av ön. I berggrundens sprickzoner återfinns våtmarker (vitmossekärr eller alkärr). De inre delarna av ön är mycket varierande. Olika skogstyper omväxlar med hagmarker och åkermark. Skogarna har tidigare betats och håller på att växa igen med delvis mycket rik flora. Ädellövskogsdungar förekommer och en del lundpartier hyser en exklusiv flora, som tillkommit tack vare en lång förekomst av ädellövträd. En del äldre hagmarker har planterats med barrskog. En del natur är skyddad genom naturreservat (Ören), djur- och växtskyddsområden samt naturminne. Det finns också värdefulla våtmarker och nyckelbiotoper som är i behov av skydd, dessa har pekats ut i kommunens översiktsplan (2012). Naturinventeringen (1988-90/2009) pekar ut värdefulla områden (klass I, II och III) som bör bevaras. Läs mer i den fullständiga naturinventeringen.

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla områden är Torö kyrka, Torö by och Herrhamra gård (Kulturmiljöprogram 1983). Villa Torsvi är byggnadsminnesmärkt. Torö kyrka och Herrhamra gård är dessutom så kallade kulturhistoriskt värdefulla närmiljöer. Vid exploatering i området måste stor hänsyn tas till dessa värden.

Torö kyrka ligger i en smal dalgång och omges av ett kuperat odlingslandskap. Kyrkan byggdes i slutet av 1600-talet. 1719 skadades kyrkan under rysshärjningarna, men restaurerades senare under 1700-talet. År 2011 totalrenoverades kyrkan. Torö kyrka är ett exempel på de små gudstjänstlokaler som byggdes i de glest befolkade skärgårdsförsamlingarna.

Öster om kyrkan ligger Storbyn, en gång den största byn på Torö, med cirka fyra gårdar. Idag finns här en välbevarad parstuga med ekonomibyggnader från sekelskiftet 1900.

Herrhamra nämns som säteri första gången under 1660-talet, den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1850. Herrhamra har varit det enda säteriet på Torö. Norr om gården kantas vägen av bokträd. Herrhamra är i övrigt omgiven av trädgårdsanläggningar. Söder om Herrhamra finns en liten begravningsplats, som kallas för Lotskyrkogården och som utnyttjats åtminstone sedan 1600-talet. Begravningsplatsen är intressant därför att den ursprungligen främst använts av lotsarna vid Öja. På Ankarudden finns en timrad väderkvarn. Kvarnen vid Ankarudden är den enda bevarade kvarnen i kommunen.

Villa Torsvi är klassat som byggnadsminne och byggdes år 1914 åt konstnären J A G Acke efter hans egna ritningar. På Larsviksklubben, öster om Torsvi, ligger två välbevarade knuttimrade sjöbodar med gavelsvalar och bindtak av vass. En hel del fornlämningar finns norr om Torö kyrka, Nabben och väster om Svärdsö gård.

Riksintressen

Hela Torö omfattas av riksintressen för högexploaterad kust/rörligt friluftsliv samt militärt samrådsområde. Sydöstra delen av Torö omfattas även av riksintresse för naturvård. Hamnen vid Ankarudden är av riksintresse för transportkommunikation.

Utvecklingsmöjligheter

Det har länge funnits ett intresse att utveckla Torö men vatten- och avloppssituationen har varit begränsande. I samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp bedöms Torö vara det område i sydvästra skärgården som är mest lämpligt för utveckling då det finns service och verksamheter på flera ställen på ön. Nya bostäder och verksamheter som främjar landsbygdsutveckling eller besöksnäring kan tillkomma på ön. Ankarudden kan med fördel utvecklas mot att bli en starkare hamn med restauranger och verksamheter som främjar besöksnäringen. Gabrielstorp är lämpligt för utveckling av nya bostäder. Det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder har tillsammans med markägare planerat parhus och villor i Bråten, väster om Torövägen (planprövningen är vilande).

Vid nybyggnad av boningshus nära Torövägen bör byggnaden placeras så, att ekvivalentbullernivån 55 dB (A) inte överskrids utomhus vid huset. Särskild bullerutredning bör normalt erfordras i sådana lägen.

Idag begränsas framkomligheten över Tottnäsbron på grund av att bron är enkelriktad. Om en utveckling ska kunna ske på Torö måste broförbindelsen ses över.

Ekudden och Norrskog

Ekudden och Norrskog är belägna på norra Torö och utgörs av 89 fastigheter. De flesta fastigheter i Ekudden ligger på cirka 2 500 – 6 000 kvadratmeter, vissa fastigheter med vattenområden är betydligt större. I Norrskog är tomterna på cirka 5 000-6 000 m2. Bebyggelsen består av en blandning av fritidshus och permanenthus. Terrängen är kuperad och bebyggelsen är ofta placerad på höjderna.

Delar av Ekudden är planlagt (B530- 1959/1988). Den ursprungliga planen medgav en byggrätt på 150 kvadratmeter för huvudbyggnad men begränsades under 1980-talet till 60 respektive 65 kvadratmeter.

En del vägar i området är branta. I området finns ingen service. Nästan alla fastigheter ligger inom 700 meters fågelvägsavstånd till busshållplatser på Torövägen (väg 528).

I de orörda delarna finns området finns mycket höga naturvärden (klass II) samt tysta områden som bör bevaras. Inom området gäller generellt 100 meters strandskydd. På vissa delar har strandskyddet upphävts.

Nästan alla byggnader ligger ovanför lägsta grundläggningsnivå (2012) och bedöms därmed inte riskera översvämmas vid ökade havsnivåer.

De fastigheter som ligger närmast Torövägen kan eventuellt vara störda av buller.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Avstyckningar kan tillåtas i Norrskog där avståndet till kollektivtrafiken uppfylls. I övrigt är inte området lämpligt för nyexploatering främst på grund av höga naturvärden, tysta områden och strandskydd.

Storudden

Området Storudden är beläget på nordvästra Torö och utgörs av 172 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 000 kvadratmeter. Bebyggelsen består av både fritidshus (sportstugor) och större bostadsbebyggelse från 1960- och 70-talet. Byggnaderna är ofta väl anpassade till terrängen och är lokaliserade på klippor och berg. Vägarna i området är smala och grusade.

Nästan hela området är planlagt (B570 – 1968/1988). För några enstaka fastigheter har detaljplanen upphävts och de saknar idag detaljplan. Den ursprungliga detaljplanen från 1968 medgav byggrätter på 60 respektive 120 kvadratmeter för huvudbyggnad men år 1988 minskades byggrätterna till 60 m2. Inom planområdet är strandskyddet upphävt för kvartersmark, men utanför gäller 100 respektive 300 meters strandskydd.

I området finns ingen service eller handel. Busshållplats finns på Torövägen (väg 528), på cirka 1 000 - 1 500 meters avstånd (fågelvägen) från området.

Både inom och i anslutning till området finns höga naturvärden och jordbruksmark.

De flesta byggnader ligger ovanför lägsta grundläggningsnivå (2012) men ett antal huvudbyggnader och komplementbyggnader riskerar översvämmas vid ökade havsnivåer. Området bedöms inte vara utsatt för risk för bullerstörningar.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Utbyggnad av välbevarade sportstugor ska ske omsorgsfullt. Hur detta ska ske kommer att beskrivas i samband med att ny detaljplan tas fram för området.

Området anses inte vara lämpligt för ytterligare bebyggelse genom avstyckning eller nyexploatering, främst på grund av att området omfattas av strandskydd och att det ligger långt från kollektivtrafik.

Sågsten

Sågsten är beläget vid Torös östra kust och utgörs av cirka 129 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 500 - 3 500 kvadratmeter. Området består av en blandning av fritidshus och permanenthus, huvudsakligen från 1950- och 60-talen. Byggnaderna är ofta väl anpassade till terrängen och är lokaliserade på berg. Vägarna i området är smala och grusade.

Nästan hela området omfattas av detaljplan (B528 – 1958/1988; B538 – 1960/1988; B582 -1972/1988). Endast ett fåtal fastigheter i nordost saknar detaljplan. Planerna medgav ursprungligen en byggrätt på cirka 150 kvadratmeter för huvudbyggnad men begränsades under 1980-talet till cirka 60 kvadratmeter för huvudbyggnad.

Området omgärdas av mycket höga respektive höga naturvärden (klass II och III). I området gäller 100 respektive 300 meters strandskydd, dock har det blivit utsläckt inom vissa delar.

I området finns ingen service eller handel. Busshållplats finns på Torövägen (väg 528) på cirka 1 400 - 1 900 meters avstånd (fågelvägen) från området.

I området bedöms inte föreligga risk för störningar från trafik. Majoriteten av fastigheterna ligger ovanför lägsta grundläggningsnivå och riskerar inte att översvämmas.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Området anses inte vara lämpligt för ytterligare bebyggelse genom avstyckning eller nyexploatering huvudsakligen på grund av att området omfattas av strandskydd och att det ligger på för stort avstånd från kollektivtrafik.

Gabrielstorp

Gabrielstorp är beläget mitt på Torö i anslutning till Torövägen (väg 528). Området utgörs av cirka 40 fastigheter varav de flesta ligger öster om Torövägen. Bebyggelsen är en blandning av fritidshus och permanentbebyggelse. Området omfattas av detaljplan (B550) från 1963 med tillägg från 1988 då bland annat byggrätten för huvudbyggnader begränsades från 120 kvadratmeter till 60 kvadratmeter.

Området ligger i anslutning till Torö livs där det finns livsmedel samt försäljning av drivmedel. Fram till början av 2010-talet låg Torö skola i Gabrielstorp i anslutning till Torövägen.

Landskapet är relativt flackt. Bebyggelsen omgärdas av både skogs-, åker- samt ängsmark.

All bebyggelse i området ligger inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplatser finns på Torövägen både i anslutning till Torö livs och intill den före detta skolan. En stor del av bebyggelsen ligger i nära anslutning till Torövägen vilket medför att det kan finnas viss risk för buller och störningar från trafiken på Torövägen. I samband med detaljplaneläggning bör ljudförhållandena studeras närmare.

Utvecklingsmöjligheter

Gabrielstorp är det område på Torö i sydvästra skärgården som bedöms vara mest lämpligt för utveckling i samband med utbyggnad av kommunalt VA. Här finns redan viss etablerad service och området kan med fördel utvecklas med fler bostäder och verksamheter för att skapa ett större underlag för service och arbetsplatser i skärgården.

Nynäshamnsbostäder och en privat markägare har påbörjat planläggning för nya parhus och villor i Bråten på västra sidan om Torövägen. Planarbetet har sedan en tid tillbaka varit vilande på grund av frågor kring vattenförsörjningen

Vid en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan de fritidshusfastigheter som uppfyller krav för permanentstandard medges utökad byggrätt. Nya bostäder kan även tillkomma genom avstyckningar och nyexploatering i området.

Malmen, Verkarö, Trevik och Mjösund

Områdena Malmen/Verkarö (22) och Trevik/Mjösund (23) är belägna på östra Torö strax intill Gabrielstorp. Malmen/Verkarö utgörs av cirka 37 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 1 700 – 3 000 kvadratmeter. Bebyggelsen består av en blandning av fritidshus och enbostadshus, huvudsakligen från 1960-talet. Vägarna är smala och grusade. Hela området är planlagt (B567-1968/1988; B534-1959). Byggrätterna i planen för Södra Verkarö minskades 1988 till 70 m2 för huvudbyggnad från tidigare en totalyta på maximalt 120 m2 för huvudbyggnad och komplementbyggnad.

Trevik/Mjösund utgörs av cirka 95 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 000 - 3 500 kvadratmeter, men en del fastigheter är betydligt större. Bebyggelsen består av en blandning av fritidshus och enbostadshus, huvudsakligen från 1950- till 70-talen. Vägarna är smala och grusade. Delar av området är planlagt (B532-1958; B542 - 1961/1988; B571-1969/1988; B573-1970/1988;). För de planer som ursprungligen medgav en byggrätt för större bostadshus har byggrätten minskats till omkring 60 m2 för huvudbyggnad. I Mjösund finns även en äldre plan som inte är genomförd.

I områdena finns några äldre torp, idag ombyggda till sommarbostäder. Gården Trevik var förr bondgård under Herrhamra.

I områdena finns ingen service eller handel. Busshållplatser finns på Torövägen (väg 528), cirka 900 - 2 000 meter (fågelvägen) från områdena.

Både inom och i anslutning till bebyggelseområdena finns mycket höga respektive höga naturvärden (klass II och III). Längs kusten utanför områdena gäller strandskydd på 100 respektive 300 meter.

Inom området bedöms inte föreligga risk för störningar från Torövägen. En del fastigheter ligger under lägsta grundläggningsnivå (2012) och riskerar därmed översvämmas vid ökade havsnivåer.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Området anses inte vara lämpligt för ytterligare bebyggelse genom avstyckning eller nyexploatering huvudsakligen på grund av att området ligger på för stort avstånd till kollektivtrafik.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp