Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

VA-plan Svärdsö

På den här sidan kan du läsa om vad VA-planen kommer att innebära för områdena Nordöstra Svärdsö, Svärdsö Södra Fastighetsägarförening, Västra Svärdsö och Bergholmen.

Svärdsö tillhör Torölandet och är beläget mellan Oxnö och Torö på cirka 12 kilometers avstånd från Nynäshamns stad. Torövägen löper genom Svärdsö mitt på ön. Östra delen är bebyggd med stora grupper av fritidshus, utanför Svärdsö ligger Bergholmen som ansluts till Svärdsö via en gångbro. Västra delen av ön är bebyggd främst längs kusten samt i nordväst. I söder finns viss bebyggelse kring Torövägen.

På Svärdsö planeras nästan all bebyggelse (cirka 300 fastigheter) anslutas till det kommunala VA-nätet.

Busstrafiken går längs Torövägen och på Svärdsö finns fyra hållplatser, samt ytterligare en hållplats precis på gränsen mellan Oxnö och Svärdsö. Hastighetsgränsen för Torövägen på Svärdsö är 70 km/h, förutom tiden 1 juni – 31 augusti då 50 km/h gäller. Trafiken på Torövägen är troligtvis betydligt mer omfattande under tiden på året då 50 km/h gäller, än under övriga året.

På ön finns en samlingslokal, Svärdsögården, som används för fester och likande arrangemang.

Västra delen av Svärdsö innehåller höga samt mycket höga naturvärden. Naturinventeringen (1988-90/2009) pekar ut värdefulla områden (klass I, II och III) som bör bevaras. Norra delen av ön har ett omväxlande landskap med en rad olika naturtyper, bergryggar med tallskog, sänkor med uppodlad mark, ädellövskogsdungar. Öns södra del domineras helt av barrskog. Endast några få korta strandavsnitt är tillgängliga för allmänheten. På tomtmark förekommer såväl ädellövskogsbestånd som urkalkstenshällar med bland annat rik kärlväxt- och mossflora. Skogsområdet längs öns västra sida är viktigt för fågellivet, då det är den enda sammanhängande del av ön som inte tagits i anspråk för bebyggelse. Skogsbruket bör ta speciell hänsyn till detta. Läs mer i den fullständiga naturinventeringen.

Kulturmiljö

"Södra Svärdsö" är en före detta bondgård i bruk till cirka 1930. Idag består gården av en parstuga (sent 1700-tal) i två våningar och två äldre bodar som är ombyggda till sommarbostäder.

"Norra Svärdsö" gård inköptes av Ösmo dåvarande kommun 1967. Gården har varit utarrenderat som jordbruk, med ekologisk prägel, fram till och med 2011.

Svärdsund, som delar Oxnö från Svärdsö, var tidigare ett sund som var seglingsbart. Här gick inomskärsleden för mindre segelskutor och Svärdsund är nämnt redan i "Kung Valdemars segelled" på 1200-talet.

Riksintressen

Svärdsö omfattas av riksintressen för högexploaterad kust/rörligt friluftsliv samt skjutområden hav. Inom högexploaterad kust ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåten exploatering eller andra ingrepp i miljön.

Utvecklingsmöjligheter

På Svärdsö finns stora sammanhängande områden med höga naturvärden vilka bör bevaras. Det bedöms därför inte finnas mycket ytor för större nyexploateringar. Däremot kan viss nybyggnation tillkomma genom avstyckning, framförallt i de nordöstra delarna. De bebyggda fastigheterna är ganska stora och kan medges avstyckning om fastighetsägarna önskar. Svärdsö kan med fördel utvecklas för verksamheter som bidrar till att utveckla besöksnäringen eller jordbruket.

Nordöstra Svärdsö

Området är beläget på nordöstra Svärdsö och utgörs av cirka 93 fastigheter i varierande storlek, tomterna är på mellan cirka 2 000 - 15 000 kvadratmeter. Bebyggelsen består av en blandning av bostads- och fritidshus från 1970-talet.

Delar av området är planlagt (B584, 1974, tillägg 1988) för enbostadshusbebyggelse med en begränsning av byggrätten till cirka 60 kvadratmeter för huvudbyggnad.

Inom området finns ingen service eller handel. Alla fastigheter ligger helt eller åtminstone delvis inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplats finns på Torövägen (väg 528).

Fastigheterna angränsar till områden med mycket höga respektive höga naturvärden (II och III). I området gäller 100 meters strandskydd. Många byggnader ligger idag inom strandskyddat område.

En del befintliga byggnader ligger lågt, under kommunens rekommenderade lägsta grundläggningsnivå (2012) och riskerar översvämmas vid ökade havsnivåer. Bebyggelsen som ligger närmast Torövägen kan eventuellt vara utsatt för buller.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till permanentstandard kan medges utökad byggrätt. I området kan också avstyckningar medges för de fastigheter som uppfyller kraven. I nuläget bedöms upp till cirka 40 nya fastigheter kunna tillkomma i området genom avstyckningar.

Svärdsö Södra Fastighetsägarförening

Svärdsö Södra Fastighetsägarförening är beläget på sydöstra Svärdsö. Bebyggelsen består av cirka 95 sportstugor från 1940/50-talet. Tomterna är på cirka 4 000 - 6 000 kvadratmeter och har en hel del skog. Bebyggelsen är mycket tidstypisk och många hus är välbevarade. Vägarna i området är smala och grusade, många är branta.

Alla fastigheter ligger helt eller åtminstone delvis inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplatser finns på Torövägen (väg 528).

Strandskyddet är utsläckt för kvartersmark i området. Ett par fastigheter i den norra delen av området innehåller mycket höga naturvärden (klass II).

Nästan all bebyggelse ligger ovanför lägsta grundläggningsnivå (2012), endast några enstaka komplementbyggnader bedöms riskera översvämning vid ökade havsnivåer.

Utvecklingsmöjligheter

Området har goda förutsättningar för avstyckningar med tanke på tomtstorlekar och närhet till kollektivtrafik. Utveckling av området måste ske med hänsyn till den befintliga karaktären i området. Hur detta ska ske kommer att beskrivas i kommande arbete med detaljplanen för området.

Västra Svärdsö

Området omfattas av fastigheterna i Stattnäs och längs västra Svärdsös kust. I området finns cirka 87 fastigheter med mycket varierande tomtstorlekar på cirka 4 000 – 15 000 kvadratmeter.

Bebyggelsen består huvudsakligen av fritidshus och bostadshus från 1940/50-talet. Vägarna i området är smala och grusade.

Tolv fastigheter i sydöstra delen av Stattnäs omfattas av detaljplan (B509 - 1952/1988) Den ursprungliga planen medgav en byggrätt för huvudbyggnad på 150 m

2 men den begränsades under 1980-talet till 60 kvadratmeter.

Inom området finns ingen service eller handel. I de södra delarna ligger fastigheterna inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. I Nabben, norr om Hökvik, är det bara några enstaka fastigheter som delvis ligger inom kollektivtrafiknära läge.

Stora delar av området väster om Torövägen (väg 528) innehåller högsta samt höga naturvärden (klass I och III). I området gäller 100 respektive 300 meters strandskydd.

Den befintliga bebyggelsen ligger ovanför lägsta grundläggningsnivå (2012) och bedöms därför inte vara utsatt för risk för översvämning. Bebyggelsen bedöms inte vara utsatt för bullerstörningar.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till permanentstandard kan medges utökad byggrätt.

Området anses inte vara lämpligt för nyexploatering vilket främst beror på strandskydd och höga naturvärden. Enstaka avstyckningar kan tillåtas i sydöstra delen av området som inte omfattas av strandskydd.

Bergholmen

Bergholmen är en ö som ligger strax öster om Svärdsö. Bergholmen förbinds med Svärdsö endast genom en gångbro. På ön finns cirka 22 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 600 – 21 000 kvadratmeter. Bebyggelsen består av en blandning av fritidshus och bostadshus.

Södra delen av Bergholmen innehåller höga naturvärden (klass III). Strandskyddet är idag utsläckt för kvartersmark.

Inom området finns ingen service. Fastigheterna ligger på cirka 1 100 - 1 900 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik.

En del bebyggelse ligger låglänt (under lägsta grundläggningsnivå 2012) och bedöms därför riskera översvämning vid ökade havsnivåer. Bebyggelsen bedöms inte vara utsatt för bullerstörningar.

Området har mycket bristande tillgänglighet vilket medför att det inte är lämpligt för permanentboende. Räddningstjänst och funktionshindrade har begränsade möjligheter att ta sig fram.

Utvecklingsmöjligheter

Området anses inte vara lämpligt för varken utbyggnad av befintlig bebyggelse, avstyckningar eller nyexploatering på grund av bristande tillgänglighet, avstånd till kollektivtrafik samt höga naturvärden.

Området planeras anslutas till kommunalt VA sist av alla områden på grund av befintliga VA-anläggningar (med bland annat avsaltningsanläggningar för vatten) och pågående uppgraderingar. Alltså kan kommunalt VA vara klart någon gång efter år 2030.

Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp