Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

VA-plan Oxnö

På den här sidan kan du läsa om vad VA-planen kommer att innebära för områdena Oxnö, Oxnögården, Västra Oxnö, Södra Oxnö och Ängsholmen.

Oxnö tillhör Torölandet och är beläget cirka tio kilometer från Nynäshamns stad. Oxnö förbinds med fastlandet genom Tottnäsbron. Bebyggelsen är lokaliserad till norra och södra delen av ön samt till den västra kusten. På Oxnös östkust finns en halvö, Ängsholmen. På ön finns både fritidshus och permanentbebyggelse. Nästan all bebyggelse (cirka 260 fastigheter) på ön planeras anslutas till det kommunala VA-nätet

Torövägen slingrar sig längs Oxnös västra kust. Där finns tre busshållplatser. Hastigheten är begränsad till 50 km/h på Oxnö och längs vägen kör cirka 958 fordon per dygn enligt Trafikverkets uppgifter från år 2003. Sommartid är antalet fordon troligtvis betydligt fler.

Natur- och kulturvärden

På Oxnö finns områden med höga samt mycket höga naturvärden. Naturinventeringen (1988-90/2009) pekar ut värdefulla områden (klass II och III) som bör bevaras. Den dominerande vegetationstypen på Oxnö är hällmarkstallskog och barrblandskog av ristyp. Norra delen av ön är mindre påverkad av skogsbruk. Åkrar och ohävdad kulturmark samt omfattande fritidsbebyggelse präglar de strandnära delarna. Den sammanhängande barrskogen, som utgör Oxnös inre del, har en viktig funktion för vilt och fågelliv, vilket bör beaktas vid planering av markanvändningen i området. På ön finns ett flertal fågelarter som ormvråk, kattuggla, hornuggla, skogsduva, mindre hackspett och hämpling. Ett delområde utgörs av ett välbevarat, småskaligt kulturlandskap med rik flora. Vattenområdena är känsliga och utgör värdefull livsmiljö för bland annat landsnäckor.

Läs mer i den fullständiga naturinventeringen samt i FÖP Oxnö, Svärdsö och Torö.

Kulturmiljö

På Oxnö ligger ett antal äldre torp, bland annat Lilla Eksjö och Björnlund. Stora Eksjö med mangårdsbyggnad från 1870-talet är omgivet av ett kulturlandskap präglat av småskaligt jordbruk. Östra Oxnö är en mycket välbevarad före detta bondgård med portlider och äldre gårdsplan. Vid Lyktan låg tidigare ett färjeställe och en affär. Färjan var i bruk till dess att bron byggdes på 1930-talet. På Oxnö, Bastviksudd, finns en sommarvilla uppförd 1901-02 efter ritningar av arkitekten Ernst Stenhammar för skalden C A Melin (en av de aderton).

Riksintressen

Hela Oxnö omfattas av riksintressen för högexploaterad kust och rörligt friluftsliv. Inom högexploaterad kust ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåten exploatering eller andra ingrepp i miljön.

Utvecklingsmöjligheter

Oxnö kan utvecklas med verksamheter som bidrar till den lokala sysselsättningen. Verksamheter och bostäder kan medges i goda kommunikationslägen, såvida de inte står i strid med natur- och kulturintressen. Björnlunda pekades ut redan i början av 1990-talet i FÖP för Torö, Svärdsö och Oxnö som möjligt för nyexploatering för cirka 10-15 bostadsfastigheter. Projektet har inte genomförts på grund av vatten- och avloppsproblem. När kommunalt VA nu dras ut till ön kan detta bli aktuellt igen. Vägdragningen bör dock ses över då vägen upp till området idag är mycket smal och brant. För att Torövägen ska kunna vara så trafiksäker som möjligt bör inga nya anslutningsvägar tillkomma, snarare bör man försöka hitta alternativa/samordnade anslutningar till bostadsfastigheterna.

Även på södra Oxnö finns möjlighet för ny bostadsbebyggelse. Tomterna är så pass stora att flera kan styckas av. Där finns också kollektivtrafik inom rimliga avstånd. Dock behöver tillgängligheten i vägnätet på södra Oxnö ses över. Vägarna är ganska branta och räddningstjänst och renhållningsfordon behöver kunna komma fram. En del områden har bommar in till sina vägnät vilket försenar utryckningstider och service såsom hemtjänst.

Oxnögården

Oxnögården är beläget på nordöstra Oxnö och utgörs av cirka 73 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 000 kvadratmeter. Bebyggelsen består huvudsakligen av fritidshus från 1970-talet. De flesta byggnader är högt belägna på berg. Vägarna i området är mest grusade återvändsgator.

Alla fastigheter inom delområde 10 utom två i nordväst omfattas av detaljplan. I området sydväst om Ängsholmsvägen är det planlagt för bostäder och parkmark. Området nordost om Ängsholmsvägen är planlagt för parkmark samt för samlingslokaler, idrottsområde, båtupplag, småbåtshamn och tekniska anläggningar.

Inom området finns ingen service eller handel. I anslutning till området finns en tennisplan. Nästan alla bostadsfastigheter ligger inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplatser finns på Torövägen (väg 528).

Den befintliga bebyggelsen bedöms inte vara utsatt för risk för översvämning eller störningar från buller eller transporter av farligt gods.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Området anses inte lämpligt för nyexploatering på grund av terrängförhållanden, höga naturvärden (klass III) samt risk för översvämning vid stigande havsnivåer. Strandskydd kommer att återinträda vid ändring av detaljplanen. Befintliga tomter är så pass små att avstyckningar inte bedöms vara aktuellt.

Västra Oxnö

Till västra Oxnö räknas den bebyggelsen som ligger längs Oxnös västra kust. Området utgörs av cirka 56 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 3 000-6 000 kvadratmeter. En del tomter är större, upp emot 10 000 kvadratmeter.

Bebyggelsen består av en blandning av fritidshus och bostadshus för permanentbebyggelse. Byggnaderna är ofta lokaliserade på höjder och därmed svårtillgängliga. Många fastigheter har direkt väganslutning till Torövägen (väg 528) medan andra är anslutna till en mindre väg. Torövägen är smal och bedöms inte vara lämplig att ta emot stora mängder ökad trafik. De mindre vägarna inne i områdena är smala, slingriga och mycket branta.

I området finns ingen service eller handel. Samtliga fastigheter ligger inom 700 meters fågelvägsavstånd till kollektivtrafik. Busshållplatser finns på Torövägen.

Nästan längs hela kusten gäller 100 meters strandskydd, dock är det utsläckt vid Stora Eksjö. De flesta fastigheterna ligger inom strandskyddet.

De flesta fastigheter ligger över lägsta grundläggningsnivå (2012) och bedöms därmed inte riskera översvämmas vid ökade havsnivåer. Däremot kan många fastigheter ligga så pass nära Torövägen att de riskerar vara utsatta för höga bullervärden. Det kan även föreligga risk för radon i området.

Stora Eksjö är byggt under 1800-talets senare hälft och renoverat 1917. Ekonomibyggnaderna tillkom troligen i början av 1900-talet. Idag bedrivs fårskötsel som håller markerna öppna.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Nyexploatering kan tillkomma inom Björnlunda 1:2 och 1:3 och söder därom. Detta område är även utpekat som aktuellt för förtätning i fördjupad översiktsplan (FÖP) för Oxnö, Svärdsö och Torö (1994). Området skulle kunna ge ett nytillskott på cirka 10-15 fastigheter. Områdets karaktär med stora tomter bör i möjligaste mån bibehållas

(se FÖP för Oxnö, Svärdsö och Torö sidan 36). I övrigt bedöms området inte vara lämpligt för avstyckningar eller nyexploatering främst på grund av strandskydd, buller och bristande tillgänglighet.

Södra Oxnö

Till södra Oxnö räknas bebyggelsen i Svärdsund och på Oxnös sydöstra kust. Området omfattar cirka 95 fastigheter med varierande tomtstorlekar. I Svärdsund är tomterna mellan cirka 1 700 och 15 000 m

2. Tomterna längs ostkusten är generellt större, ett flertal är mellan 4 000 och 10 000 m2 och vissa är upp mot 20 000 m2. Bebyggelsen är varierad och består av både mindre fritidshus och större villor. Byggnaderna är ofta lokaliserade på höjder. Området har smala grusvägar vilka ibland är branta. Infarten är försedd med en låsbar bom. En liten del av området är planlagt. Planen medger byggrätt för bland annat bostadshus.

Inom området finns ingen service eller handel. Drygt hälften av fastigheterna ligger inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik, resten ligger på cirka 700-1 300 meters avstånd (fågelvägen).

I Svärdsund finns ett litet område med höga naturvärden (klass III) enligt naturinventeringen. Även norr om delområde 12 finns höga naturvärden (klass III). I hela området gäller 100 meters strandskydd.

De flesta fastigheter ligger över lägsta grundläggningsnivå (2012) och bedöms därmed inte riskera översvämmas vid ökade havsnivåer. Fastigheterna närmast Torövägen (väg 528) kan vara störda av buller.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Avstyckningar kan medges där det är lämpligt. I övrigt bedöms området inte vara lämpligt för större nyexploatering.

Ängsholmen

Ängsholmen är en halvö belägen vid Oxnös östra kust strax söder om Oxnögården. Området omfattar cirka 33 fastigheter med stora tomter. Tomtstorlekarna varierar mellan cirka 3 000-20 000 kvadratmeter. Alla fastigheter har anslutning mot Ängsholmsvägen. Området är inte planlagt.

Inom området finns ingen service, handel eller kollektivtrafik. Fastigheterna ligger på cirka 1 500 - 2 300 meters avstånd till kollektivtrafik. Närmaste busshållplats finns på Torövägen vid Oxnögården.

Norra delen av Ängsholmen innehåller höga naturvärden (klass III) enligt naturinventeringen.

En del fastigheter ligger lågt (under lägsta grundläggningsnivå (2012)) och riskerar därmed översvämning vid ökade havsnivåer. Bebyggelsen bedöms i övrigt inte riskera ras, skred, erosion eller störningar från buller.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Området anses inte lämpligt för avstyckningar eller nybyggnation på grund av kollektivtrafikförhållanden. Strandskydd kommer att inträda vid framtagande av detaljplanen.


Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp