Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

VA-plan Norsbol och Solsa

Norsbol och Solsa kommer anslutas till kommunalt VA enligt VA-planen. Arbetet påbörjades 2016 men kommer att skjutas upp och starta på nytt 2019. Området beräknas kunna anslutas till kommunalt VA omkring år 2023.

Aktuellt om Norsbol och Solsa


En detaljplan påbörjades sommaren 2016 och tanken var att kommunalt VA skulle vara klart i Norsbol/Solsa 2020-2021. Under hösten 2016 har kommunen dock insett att det är bäst att skjuta på VA-utbyggnaden till Norsbol/Solsa främst på grund av ekonomiska orsaker:

  • För att VA-utbyggnaden ska vara ekonomiskt hållbar krävs det att större bostadsprojekt inom kommunen genomförs i samma takt som de större investeringarna i VA-planen.
  • De närmare åren kommer kommunen fokusera på att ansluta Landfjärden, Segersäng och Ekeby innan utbyggnaden till sydvästra skärgården sätter igång. Ekeby är ett område som inte fanns med i VA-planen från början men som måste prioriteras efter en dom i mark- och miljödomstolen.
  • Överföringsledningen mellan Nynäshamn och Norsbol/Solsa är en av de mest kostsamma sträckorna och det är fördelaktigt att den görs direkt innan fortsättningen ut mot Oxnö, Svärdsö, Torö och Lisö och inte med några års paus efter Norsbol och Solsa som det hade blivit om detaljplanearbetet som påbörjades 2016 hade fortsatt.
 

Den påbörjade detaljplanen för Norsbol och Solsa planeras därför att avslutas. Ett politiskt beslut gällande detta planeras att tas under våren 2017. Arbetet med detaljplanen startas upp på nytt 2019 och förväntas pågå till 2020, sen kommer VA-utbyggnaden cirka 2021-2022 då VA-ledningar anläggs fram till 0,5 m utanför varje tomt. 2023 förväntas Norsbol och Solsa vara anslutet till kommunalt VA. Anläggningsavgift tas då ut av fastighetsägarna och bygglov kan sökas utifrån den nya detaljplanen.
Vi planerar ett nytt informationsmöte med er 2018-2019, innan detaljplanearbetet drar igång på nytt.

 


En detaljplan påbörjades sommaren 2016 och tanken var att kommunalt VA skulle vara klart i Norsbol/Solsa 2020-2021. Under hösten 2016 har kommunen dock insett att det är bäst att skjuta på VA-utbyggnaden till Norsbol/Solsa främst på grund av ekonomiska orsaker:

  • För att VA-utbyggnaden ska vara ekonomiskt hållbar krävs det att större bostadsprojekt inom kommunen genomförs i samma takt som de större investeringarna i VA-planen.
  • De närmare åren kommer kommunen fokusera på att ansluta Landfjärden, Segersäng och Ekeby innan utbyggnaden till sydvästra skärgården sätter igång. Ekeby är ett område som inte fanns med i VA-planen från början men som måste prioriteras efter en dom i mark- och miljödomstolen.
  • Överföringsledningen mellan Nynäshamn och Norsbol/Solsa är en av de mest kostsamma sträckorna och det är fördelaktigt att den görs direkt innan fortsättningen ut mot Oxnö, Svärdsö, Torö och Lisö och inte med några års paus efter Norsbol och Solsa som det hade blivit om detaljplanearbetet som påbörjades 2016 hade fortsatt.
 


Den påbörjade detaljplanen för Norsbol och Solsa planeras därför att avslutas. Ett politiskt beslut gällande detta planeras att tas under våren 2017. Arbetet med detaljplanen startas upp på nytt 2019 och förväntas pågå till 2020, sen kommer VA-utbyggnaden cirka 2021-2022 då VA-ledningar anläggs fram till 0,5 m utanför varje tomt. 2023 förväntas Norsbol och Solsa vara anslutet till kommunalt VA. Anläggningsavgift tas då ut av fastighetsägarna och bygglov kan sökas utifrån den nya detaljplanen.
Vi planerar ett nytt informationsmöte med er 2018-2019, innan detaljplanearbetet drar igång på nytt.

Norsbol och Solsa beskrivet i VA-utvecklingsplanen

Norsbol-Solsa är beläget cirka fem kilometer väster om Nynäshamns stad. Området består av cirka 50 fastigheter och ligger i anslutning till korsningen Vikavägen/Torövägen (väg 528). Majoriteten av tomterna är på cirka 1 800-2 500 kvadratmeter, men det finns även större tomter på cirka 3 000-5 000 kvadratmeter. Bebyggelsen i området är blandad och består av både äldre fritidshus och nyare villor. I norra delen av området finns en bondgård.

Området omgärdas av skogs- och ängsmark. Skogsområdet öster om bebyggelsegruppen innehåller mycket höga naturvärden (klass II). Kring Norviken gäller 300 respektive 100 meters strandskydd. I området finns en del fornlämningar, men i övrigt finns inga kulturhistoriska värden. Terrängen i området är relativt kuperad. Anslutningsvägen nordväst om Torövägen, mot Solsa, är mycket brant. I övrigt är vägnätet relativt plant

Omkring hälften av fastigheterna omfattas av detaljplanB517- 1955; B577 – 1970; B587 - 1975; DP 759 – 1997; DP771-2000). Det finns även ett antal tomter där byggrätten inte utnyttjats.

All bebyggelse ligger inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Området trafikeras av buss 848 och 852 på Torövägen, väg 528. Turtätheten är dock mindre bra.

Bebyggelsen som ligger närmast Torövägen respektive Vikavägen riskerar vara utsatt för störningar från trafikbuller. Samtliga fastigheter ligger över kommunens gräns för lägsta grundläggningsnivå (2012) och bedöms därmed med nuvarande kunskaper inte vara utsatt för risk för översvämning.

Utvecklingsmöjligheter

Delar av området omfattas av detaljplan. Lämpliga fastigheter kan medges utökad byggrätt och avstyckning i samband med anslutning till kommunalt VA. Området bedöms dock inte vara lämpligt för större nyexploateringar på grund av terrängförhållanden samt höga naturvärden (klass III). Området planeras anslutas till kommunalt VA år 2023.

Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp