Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

VA-plan Lisö

På den här sidan kan du läsa om vad VA-planen kommer att innebära för områdena Sandvik och Hästnäs, Kättelholmen, Skärlinge fritidsby, Dyvik, Södra Lisö, Maren och Frönäs på Lisö.

Lisö är en halvö, perifert belägen i sydvästra delen av kommunen. Från Bro/Solbacken (i korsningen Hästnäsvägen/Lisövägen) är avståndet till Ösmo cirka 15 kilometer, till Spångbro cirka nio kilometer och till Nynäshamn cirka 20 kilometer. Från Bro/Solbacken är avståndet till södra Lisö ytterligare cirka åtta kilometer. På ön finns flera mindre bebyggelsegrupper bestående av främst fritidshus från mitten av 1900-talet. Nästan 1 000 fastigheter på Lisö planeras anslutas till det kommunala VA-nätet.

Lisövägen (väg 534) löper mitt genom ön. Vägen är förhållandevis smal men sikten är för det mesta god. Trafikverkets mätningar från år 2007 visade att totalt cirka 1 000 fordon trafikerade väg 534 ett genomsnittligt dygn, varav 5 % var tung trafik. Buss 856 går mellan Södra Lisö och Spångbro.

Vid Brebol på Lisö har en livsmedelsbutik drivits sedan år 1910. Den är numera nedlagd.

Natur

Skogklädda bergshöjder med mycket varierade skogstyper dominerar framför allt Lisös sydvästra och södra del. Hällmarkstallskog, barr- och blandskog och en del olika våtmarkstyper förekommer. I skogsmarkerna återfinns arter som gran, tall, asp, sälg, en, björk, skvattram, harsyra, grönpyrola, ljung, lingon, kattfot, revlummer, murgröna och blåmunkar. Östra delen utgörs av ett kulturlandskap med stora åkrar, hagmarker och strandbeten som till största delen befinner sig i ett igenväxningsskede. I det igenväxande kulturlandskapet förekommer fortfarande en del artrika och hävdgynnade växtsamhällen. Vanligt förekommande växter i dessa områden är slån, nyponros, en, småborre, bergmynta, blåsippa, nattviol, smultron, liljekonvalj, gullviva och backnejlika. I åkrarna växer blåklint. De strandnära delarna är i stor utsträckning ianspråktagna för fritidsbebyggelse. Enligt naturinventeringen finns stora områden med höga naturvärden (klass III) samt flera områden med mycket höga naturvärden (klass II). Dessa återfinns ibland annat i Annehill – Vreta, Hästnäsviken, Hästnäs – Revudden, Eklötsmaren, Gärdsholmen – Skärlingeviken, Skärlinge, Dyvik - Svalbol – Skogalund samt Maren.

Kulturmiljö

På Lisö finns fortfarande ett stort antal bevarade dagsverkstorp som tidigare lydde under Fållnäs. Två större gårdar finns också; Stennäs och Skärlinge. Stennäs byggnader är från 1800-talet och här finns också två tegelklädda arbetarbostäder från 1920-tal. I närheten av Stennäs ligger Sandtäppan, en sommarstuga ritad av E G Asplund för eget bruk och uppförd 1937.

Utvecklingsmöjligheter

Avsikten är att den befintliga bebyggelsen på Lisö ska kunna medges utökad byggrätt till motsvarande en permanentstandard (cirka 120 kvadratmeter) där det är lämpligt, se närmare beskrivning på sidan 19 under inledningsavsnittet för områdesbeskrivningarna. På grund av de stora avstånden samt en gles kollektivtrafik med mellan fyra och sju avgångar mot Spångbro (linje 856) per dag bedöms Lisö inte vara lämpligt för utveckling av ny bostadsbebyggelse genom avstyckningar och nyexploatering. Kommunen ser däremot gärna en utveckling mot turism och besöksnäring samt traditionella jordbruksnäringar. Nya anläggningar ska kopplas till det kommunala VA-nätet.

Sandvik och Hästnäs

Sandvik (delområde 24) och Hästnäs (delområde 25) är belägna på västra Lisö och utgörs av 269 respektive 58 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 700 – 4 000 kvadratmeter. Bebyggelsen består av en blandning av fritidshus och bostadshus från 1950- och 1960-talet. Bebyggelsen är högt belägen. Flera av vägarna i området är privata och försedda med bommar med lås. Infartsvägarna är smala och grusade.

Inom områdena finns ingen service. Busstrafik finns på Lisövägen (väg 534). Turtätheten är begränsad med mellan fyra och sju avgångar per dag. Fastigheterna ligger på cirka 600 - 2 000 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik, men endast några fastigheter längst norrut i Sandvik ligger inom 700 meters avstånd från busshållplats.

Samtliga fastigheter omfattas av detaljplan (B519 - 1956/1988; B523 - 1963/1988; B556-1965/1988). Tillägg gjordes till planerna under 1980-talet för att bland annat begränsa byggrätterna för huvudbyggnaderna till 60 kvadratmeter. Strandskyddet är utsläckt för kvartersmark inom hela området utom för en fastighet i nordvästra Hästnäs.

I Sandvik ligger befintlig bebyggelse utom enstaka komplementbyggnader ovanför lägsta grundläggningsnivå (2012) och bedöms därmed inte riskera översvämmas vid ökade havsnivåer. Endast någon enstaka komplementbyggnad ligger under kommunens gräns för lägsta grundläggningsnivå (2012).

I Hästnäs ligger den mesta bebyggelsen ovanför lägsta grundläggningsnivå (2012) men ett par fastigheter som ligger låglänt i de centrala delarna av området kan riskera översvämning vid ökade havsnivåer.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Områdena är inte lämpliga för avstyckningar eller nyexploatering på grund av stora avstånd till kollektivtrafik, service och arbetsplatser.

Information

Kommunens VA-avdelning höll en presentation på Sandviks tomägarförenings årsmöte den 30 mars 2014. Presentationen finns under dokument i högerspalten. Observera att de exempel som kommunen angav när det gäller kostnad per fastighet för anslutningsavgifter via en VA-samfällighet har justerats.

Kättelholmen

Kättelholmen är beläget längs Lisös västkust och består av cirka 37 fastigheter. Tomtstorlekarna varierar mellan cirka 2 500 kvadratmeter och cirka nio hektar, men majoriteten ligger på cirka 10 000 – 20 000 m2. Vägarna i området är försedda med låsbara bommar. Området saknar detaljplan. I området gäller 100 meters strandskydd. Utanför området är strandskyddet utvidgat till 300 meter.

Fastigheterna ligger på cirka 1 000 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplatser finns på Lisövägen (väg 534).

I området omkring Kättelholmen, samt inom en del fastigheter i de norra respektive södra delarna, finns höga och högsta naturvärden (klass III och klass I) enligt naturinventeringen.

På omkring tio fastigheter ligger bebyggelsen under lägsta grundläggningsnivå (2012) vilket innebär att de riskerar översvämmas om havsnivån stiger. Området ligger långt från Lisövägen och bedöms inte vara utsatt för buller eller andra störningar på grund av trafiken.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för permanentstandard kan medges utökad byggrätt. Området är inte lämpligt för avstyckningar eller nyexploatering främst på grund av stora avstånd till kollektivtrafik, service och arbetsplatser.

Skärlinge fritidsby

Skärlinge fritidsby är beläget på östra Lisö. Området utgörs av cirka 275 fastigheter med tomtstorlekar på omkring 500 kvadratmeter. Bebyggelsen består fritidshus från 1960-talet och har en mycket tidstypisk karaktär. En del hus har byggts till något under årens lopp. Området har två större huvudvägar varifrån mindre tillfartsvägar leder till fritidshusen. Bilparkeringsplatser ligger samlat i större områden i anslutning till den större vägen som löper genom Skärlinge. Samtliga vägar är grusade och relativt smala.

Längs den större vägen finns en del verksamheter, bland annat en kiosk/enklare servering, Blåklockan galleri och silversmide. I området finns också en fotbollsplan, båtbryggor och badplats.

Landskapet är ganska flackt men inom området finns en del klippor och höjder. Bebyggelsen är anpassad till terrängen. Området omringas av höga naturvärden (klass II enligt naturinventeringen).

Fritidshusen omfattas av detaljplan (B560) från 1966 med tillägg som gjorts 1988 då bland annat byggrätterna för huvudbyggnad minskades från 70 kvadratmeter till 60 kvadratmeter. Inom planområdet är strandskyddet utsläckt för kvartersmark, utanför gäller 300 meters strandskydd.

Av fastigheterna i området ligger drygt hälften inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Övriga fastigheter ligger på cirka 700 - 1 200 meters avstånd till busshållplatsen på Lisövägen (väg 534).

Vissa delar av området är under lägsta grundläggningsnivå (2012) och riskerar översvämmas vid ökade havsnivåer. Området bedöms inte vara utsatt för störningar från buller.

Utvecklingsmöjligheter

Tomterna i området är mycket små och bebyggelsen har anpassats till tomterna. Det finns inte möjlighet att utöka byggrätten för att tillåta permanentstandard.

Dyvik

Dyvik är beläget på Lisös västkust kring Dyviken. Norra Dyvik utgörs av 85 fastigheter. Tomtstorlekarna varierar mellan cirka 4 000 och 10 000 kvadratmeter, men ett antal tomter är upp emot 20 000 - 30 000 kvadratmeter. Bebyggelsen består huvudsakligen av fritidshus och ofta högt belägen. Många av vägarna i området är privata försedda med bommar med lås. Infartsvägarna är smala och grusade.

Åtta fastigheter i sydöstra Dyvik omfattas av områdesbestämmelser (OB 1002-1992) som reglerar bland annat byggrätten för huvudbyggnader (60 kvadratmeter). Övriga fastigheter saknas plan.

Av fastigheterna i området ligger drygt hälften inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplatser finns på Lisövägen (väg 534) vid Maren och Lindholmen. Övriga fastigheter ligger på cirka 700 - 1 000 meters avstånd till kollektivtrafik.

I området gäller 100 meters strandskydd längs kusten. Bebyggelsen angränsar till områden med mycket höga naturvärden (klass II).

Den mesta bebyggelsen ligger ovanför lägsta grundläggningsnivå (2012) och bedöms därmed inte riskera översvämning vid ökade havsnivåer. Då området ligger långt från Lisövägen bedöms inte området vara utsatt för buller eller andra störningar från trafiken.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till permanentstandard kan medges utökad byggrätt.

Södra Lisö

Södra Lisö utgörs av Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv. Området omfattar cirka 143 fastigheter. Tomtstorlekarna varierar mellan cirka 2 000 och 20 000 kvadratmeter. Bebyggelsen består en blandning av bostadshus och fritidshus från 1950-talet. Vägarna i området är smala och grusade och i behov av upprustning.

Delar av Lisökalv är planlagt. Den ursprungliga planen (B511 – 1953/1988) medgav en byggrätt på cirka 150 kvadratmeter för huvudbyggnad. År 1988 minskades byggrätterna till cirka 60 m2 för huvudbyggnad.

Inom området finns ingen service eller handel. Majoriteten av fastigheterna ligger inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Övriga fastigheter ligger på maximalt 1 000 meters avstånd från busshållplats.

De inre delarna av Lisö innehåller höga naturvärden (klass III). Landskapet innehåller åkrar, igenväxande hagmarker och barrskogar. Där finns rik och omväxlande flora med förekomst av hotade arter samt känsliga vattenområden. Inom området gäller 100 meters strandskydd, men det är utsläckt inom det detaljplaneområdet.

En del bebyggelse ligger under lägsta grundläggningsnivå (2012) och riskerar därmed översvämmas vid stigande havsnivåer. Den befintliga bebyggelsen bedöms inte vara utsatt för trafikstörningar såsom buller.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till permanentstandard kan medges utökad byggrätt.

Maren

Maren är beläget på södra Lisö i anslutning till Lisövägen. Området utgörs av cirka 21 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 3 200 - 4 800 kvadratmeter. Bebyggelsen består huvudsakligen av fritidshus från 1960-talet. De flesta byggnader är högt belägna. Vägarna i området är smala och grusade.

Alla fastigheter utom gården i väster omfattas av detaljplan (B536). Den ursprungliga planen togs fram 1960 och medgav då byggrätt på cirka 150 kvadratmeter för huvudbyggnad. Byggrätterna begränsades till cirka 60 m2 för huvudbyggnad år 1988. Alla fastigheter ligger inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplats finns på Lisövägen i direkt anslutning till bebyggelsegruppen.

Bebyggelsegruppen ligger mitt i ett område som innehåller höga naturvärden (klass III enligt naturinventeringen).

Den befintliga bebyggelsen ligger ovanför lägsta grundläggningsnivå (2012) och bedöms i nuläget inte riskera översvämning. Enstaka byggnader som ligger närmast Lisövägen (väg 534) kan eventuellt vara utsatta för störningar från Lisövägen.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till permanentstandard kan medges utökad byggrätt.

Frönäs

Frönäs är beläget på östra Lisö. Området utgörs av cirka 92 fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 700 - 3 800 kvadratmeter, samt enstaka större fastigheter på cirka 5 000 - 6 000 kvadratmeter.

Bebyggelsen består huvudsakligen av fritidshus från 1960-talet. Terrängen är kuperad och bebyggelsen är placerad på höjderna. Vägarna i området är smala och grusade och försedda med låsbara bommar.

Alla fastigheter omfattas av detaljplan (B525-1958/1988). Den ursprungliga planen medgav då byggrätt på cirka 150 kvadratmeter för huvudbyggnad. År 1988 begränsades byggrätterna till cirka 60 m2 för huvudbyggnad.

Endast ett fåtal fastigheter ligger inom 700 meters avstånd (fågelvägen) till kollektivtrafik. Busshållplatser finns vid Maren och Skärlinge. De flesta fastigheter ligger på mellan cirka 700 och 1 000 meters avstånd (fågelvägen) från busshållplatserna.

Väster om bebyggelsen finns områden med mycket höga(klass II) respektive höga naturvärden (klass III) naturvärden. Strandskyddet är utsläckt inom planområdet för kvartersmark, söder om Frönäs gäller 100 meters strandskydd.

Frönäs ligger avskilt från Lisövägen och bedöms inte vara utsatt för risk för störningar från vägen. Bebyggelsen är lokaliserad högt på berg och ligger en bra bit över lägsta grundläggningsnivå (2012) och bedöms därmed inte riskera översvämning vid höjda havsnivåer.

Utvecklingsmöjligheter

De fastigheter som uppfyller krav för omvandling till permanentstandard kan medges utökad byggrätt.

Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp