Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

VA-plan Hoxla

På den här sidan kan du läsa om vad VA-planen kommer att innebära för området Hoxla.

Hoxla kommer att anslutas till kommunalt VA i samband med genomförandet av detaljplan för Gudby 6:4, nordväst om området. Det planeras även för cirka 30 nya villor längs Hoxlavägen i Spångbro, läs mer i förslag till detaljplan för Hoxla 7:6. Om bebyggelsen på Hoxla 7:6 tillkommer tidigare än den i Gudby bör möjligheten att ansluta delområdet Hoxla till VA-nätet i Spångbro övervägas.

Om Hoxla

Hoxla är beläget strax norr om Spångbro. Området utgörs av cirka tolv fastigheter med tomtstorlekar på cirka 2 000-3 000 kvadratmeter. Jordbruksfastigheterna, där bland andra den äldre gården Hoxla by ingår, är större. Bebyggelsen är blandad och utöver Hoxla by finns både fritidshus och villabebyggelse. Många utbyggnader har gjorts under årens lopp. Terrängen är kuperad och byggnaderna är placerade på höjderna. Anslutningsvägarna till fastigheterna är ganska branta.

I Spångbro, som ligger inom cirka 700 meter till bebyggelsen i Hoxla, finns affärer, skola, kyrka och annan service. Alla fastigheter i delområde 7 ligger inom 700 meters fågelvägsavstånd till kollektivtrafik.

På kullarna där bebyggelsen är lokaliserad finns stora kulturella värden.

Den befintliga bebyggelsen ligger i direkt eller nära anslutning till väg 225 som är transportled för farligt gods och har en hel del tung trafik. Bebyggelsen ligger över lägsta grundläggningsnivå (2012) och bedöms därför i nuläget inte vara utsatt för risk för översvämning.

Utvecklingsmöjligheter

Tätorten Sunnerby-Spångbro är utpekad i kommunens översiktsplan som en av åtta utvecklingsorter, vilket innebär att kommunen ser att det är viktigt att orten utvecklas med fler bostäder och service. Då Hoxla ligger i nära anslutning till kärnan i Spångbro är det lämpligt att utveckla området mot fler bostäder. Utvecklingen bör ske med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Risker för översvämning samt störningar kring väg 225 måste utredas noggrant.

Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp