Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

VA-plan Gryt

På den här sidan kan du läsa om vad VA-planen kommer att innebära för området Gryt.

Utvecklingsmöjligheter

Ösmo är kommunens näst största tätort och planeras utvecklas mycket de kommande åren. På sikt kommer området mellan järnvägen och Vansta industriområde att byggas ut.

Läs mer i förslag till detaljplan för Vansta 5:2 m.fl. Gryt (delområde 8) planeras anslutas till kommunalt VA i samband med att den nya exploateringen väster om järnvägen kommer till. Detta kan dröja till cirka år 2023-2030 och är beroende av den tänkta exploateringen i Vansta.

Gryt är beläget knappt 1,5 kilometer söder om Ösmo och utgörs av cirka 30 fastigheter varav flera är jordbruksfastigheter. Bebyggelsen är blandad och består av både ursprungliga gårdar i Gryts by och modernare villor. Tomtstorlekar varierar kraftigt i storlek. Vägarna är smala och grusade.

Bebyggelsegrupperna ligger på 550-1 100 meters avstånd fågelvägen till kollektivtrafik. Endast ett par fastigheter i nordöst ligger inom 700 meters avstånd till busshållplats. För bebyggelsen öster om spåret är hållplatserna vid Plantshopen och Nibble gård närmast. För bebyggelsen väster om spåret ligger busshållplatsen Ösmo industriområde närmast, men pendeltågsstationen och Ösmo resecentrum ligger på nästan samma avstånd. Gång- och cykelförbindelserna till hållplatserna är i dagsläget mycket bristfälliga men kan på sikt bli bättre om den gång- och cykelbro över väg 225 som planeras i samband med exploatering inom Nibble 1:1 med flera byggs ut.

Läs mer i förslag till detaljplan för Vansta 5:2 m.fl.

Bebyggelsen ligger i anslutning till järnvägen och många fastigheter riskerar därmed att vara utsatta för störningar från buller. På sikt planeras järnvägen att byggas ut till dubbelspår. Det kommer även att transporteras farligt gods på järnvägen vilket behöver tas hänsyn till vid en utveckling av området.

Både nordost och sydväst om bebyggelsegruppen finns områden med höga naturvärden (klass III enligt naturinventeringen). I området finns även en hel del fornlämningar. Bebyggelsen på östra sidan av järnvägen ingår i ett område som klassats som kulturhistorisk närmiljö i kommunens kulturmiljöprogram. Detta måste beaktas vid framtida utveckling.

Samtliga fastigheter ligger över kommunens gräns för lägsta grundläggningsnivå (2012) och bedöms därmed med nuvarande kunskaper inte vara utsatt för risk för översvämning.

Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp