Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

VA-plan Fagersjö, Sanda och Rosenborg

Fagersjö och Sanda kommer att anslutas till kommunalt VA enligt VA-planen. Rosenborg skulle ha anslutits enligt VA-planen men kommer efter beslut i början av februari 2016 istället att ha kvar sina enskilda avlopp och vid behov åtgärda dem.

Kommunal anslutning av Fagersjö sker 2019. Sanda kommer att få kommunalt VA i samband med exploatering av Norr Enby, Detaljplan 846. Där är tidplanen upp till exploatören. 

För mer detaljerad information om varje område se VA-utvecklingsplanen.PDF

Aktuellt om Fagersjö

Fagersjö

Området består av cirka 43 fastigheter och är beläget väster om Grödby. Idag finns en gemensam vattenförsörjning.  Området kan, om de boende vill, anslutas till kommunalt vatten och avlopp genom en VA-samfällighet. Det innebär att samfälligheten bygger ut och bekostar ett lokalt nät av vatten- och avloppsledningar fram till en av kommunen anvisad anslutningspunkt. Om området inte vill ansluta sig som en förening kommer kommunen att bygga ut ledningsnätet i området. Länk till detaljplanen finns under Länkar.

Rosenborg

Området består av cirka 12 fastigheter som ligger sydöst om Sorundavägen. Området kommer att ha kvar enskilt VA.

I Rosenborg har kommunen i början av 2016 omprövat beslutet om VA-utbyggnad och området lyfts nu ut ur kommunens VA-utbyggnadsplan och detaljplaneprövningen för området avslutas. Fastighetsägarna kommer ha kvar sina enskilda avlopp. Dessa kommer att inventeras under 2017 av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Området kommer även i fortsättningen vara utan detaljplan. Beslut togs av kommunfullmäktige 2016-04-13. De boende i Rosenborg har informerats.  

Anledningarna till att avsluta detaljplan och VA-utbyggnad i Rosenborg är flera. Fagersjö och Rosenborg har olika förutsättningar eftersom Rosenborg har färre fastigheter och mycket fornlämningar. Det försvårar VA-utbyggnad och vidare utveckling i området, både för kommunen och för fastighetsägarna. VA-tekniskt hör områdena inte ihop eftersom de ligger på var sin sida om Sorundavägen. För att ansluta Rosenborg till kommunalt VA är det bättre att avvakta en eventuell utveckling i närheten av Rosenborg på östra sidan av Sorundavägen. Den utvecklingen bedöms som mindre trolig de närmaste 15 åren eftersom det redan pågår utveckling på västra sidan av Sorundavägen med detaljplan för Norr Enby 1:57 med mera. Dessutom kom Rosenborg med sent i VA-planen vilket ledde till att informationen till fastighetsägarna har varit bristfällig i början.

Sanda

Fem befintliga fastigheter ingår i den detaljplan som togs fram för området 2013. Detaljplanen möjliggör byggande av ett nytt bostadsområde. I samband med att det byggs kommer de befintliga fastigheterna blir anslutna till kommunalt VA. Tidplanen för detta är i dagsläget okänd.

Utskick till fastighetsägare i Fagersjö och Rosenborg

Kartbild Fagersjö, Sanda och Rosenborg

Delområde 1-3 enligt VA-planen. Fagersjö (1), Sanda (2) och Rosenborg (3).

Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp