Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Utbyggnad av kommunalt VA

En långsiktig planering för vatten och avlopp, en VA-plan, har beslutats av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun. De som berörs är de 4 700 fastighetsägare i Nynäshamns kommun som idag har enskilt vatten och avlopp. Ungefär hälften av dessa kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Aktuellt

 • Det första området att anslutas är Fagersjö fritidshusområde i Grödby.
 • Detaljplan för Landfjärden har startat 2018.
 • Planering för anslutning av Ekeby startas 2019.
 • Tidpunkt för VA-anslutning av Segersäng är osäker.
 • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedriver tillsyn av de enskilda avlopp som inte ska anslutas till kommunalt VA.

VA-planen i korthet

När VA-planen nu är antagen innebär det att kommunens VA-planering fram till år 2030 är fastställd. Kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att ansluta de cirka 2 500 fastigheter som har störst behov. I de områden som inte omfattas av kommunalt VA måste fastighetsägarna uppgradera sina egna vatten- och avloppsanläggningar så att de uppfyller dagens lagkrav. Totalt berörs cirka 4 700 fastigheter.

Målet med VA-planen är att skapa en långsiktig och hållbar VA-lösning för dig och för miljön. Med kommunalt VA minskar hälsoriskerna med förorenade eller saltpåverkade brunnar. Utsläppet av näringsämnen minskar och flyttas från de känsliga inre kustvikarna till den östra skärgården som har bättre förutsättningar att klara miljöbelastningen.

VA-planen består av två delar, en VA-strategi beslutad den 13 juni 2012 och en VA-utvecklingsplan beslutad den 12 mars 2014.

Områden som kommer att anslutas till kommunalt VA

Information om de områden som planeras att anslutas till kommunalt vatten och avlopp hittar du i VA-utvecklingsplanen.

Kostnader för dig som blir ansluten


Anläggningsavgift

Om din fastighet ansluts så kommer du att få betala en anläggningsavgift som är en engångskostnad för anslutning till kommunens VA-nät.

Anläggningsavgiften blir cirka 200 000 - 290 000 kr/fastighet för anslutning till vatten och spillvatten (grå- och svartvatten). Avgiften varierar med tomtytans storlek och maximal nivå blir det för tomter på cirka 2 300 kvadratmeter och större, de betalar cirka 290 000 kronor i anslutningsavgift. Priserna är inklusive moms och angivna i 2015 års prisnivå.  

Nivån på anslutningsavgiften ska ses som ett riktmärke.  Avgiften betalas först när ledningarna finns på plats och kan tas i drift. Avgiftens storlek är alltid enligt gällande VA-taxa.

VA-taxan kommer att vara enhetlig (samma i hela kommunen) precis som den är idag. Inga särtaxor planeras i utbyggnaden enligt VA-planen 2014.

Anslutning via en vatten- och avloppssamfällighet

I vissa fall kan en samfällighet ansluta sig till kommunens nät. Då betalar varje fastighet ett mindre belopp i anläggningsavgift.

Brukningsavgift

Brukningsavgift betalas kontinuerligt av dem som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, VA-abonnenterna. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Enligt nya VA-taxan så kommer den fasta avgiften att vara cirka 5 000 kr/år och den rörliga avgiften på cirka 17 kr/kubikmeter vatten inklusive moms per hushåll.

Övriga kostnader

Kommunen ansvarar för VA-ledningarna fram till tomtgräns. Kostnader för ledningsdragning inne på fastigheten står fastighetsägaren för.

De områden som ska anslutas till kommunalt VA kommer att detaljplaneras innan VA byggs ut. Detaljplanerna finansieras av dem som får nytta av planen, det vill säga de fastighetsägare som söker bygglov någon gång i framtiden. Planavgift och bygglovsavgift tas ut enligt den vid tidpunkten gällande plan- och bygglovstaxan. 

Tidplan för VA-utbyggnaden

I VA-utvecklingsplanen finns en preliminär tidplan och ordningsföljd för VA-utbyggnaden. Aktuell tidplan finns under dokument.

Om din fastighet inte blir ansluten

Om din fastighet inte ansluts till kommunalt VA fortsätter du att använda din egen brunn och enskilda avlopp. Kommunen ska verka för att fler gemensamma lösningar kommer till.

Tillsyn av enskilda avlopp

Din VA-anläggning kommer att inspekteras och det kan innebära att du måste anpassa den för att uppfylla gällande miljökrav. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer att utföra tillsynen mellan 2015 och 2022. Fastighetsägare som är berörda av årets tillsyn får brev under februari 2017. Det rör sig om cirka 120 fastigheter i nordöstra delen av kommunen, från Landfjärden till Ösmo.

Tillsyn av cirka 950 enskilda avlopp i kommunen har utförts under 2015-2017. Har du fått ett beslut om att du måste åtgärda ditt enskilda avlopp? Då är det hög tid att du bestämmer dig för vad som ska göras och ansöker om ett nytt tillstånd innan det är dags att gräva.

Läs mer om enskilda avlopp under Länkar. 

VA-rådgivare ger råd om enskilda och gemensamma avlopp

Om du är fastighetsägare och behöver råd om ditt enskilda eller gemensamma avlopp kan du få stöd av en avloppsrådgivare som arbetar för kommunerna Nynäshamn och Haninge.

VA-rådgivningen kommer även att kontakta områden i kommunen där gemensamma avloppslösningar kan vara lämpliga.

Läs mer om VA-rådgivning under länkar.

Vanliga frågor och svar

Här nedan har vi listat de vanligaste frågorna och svaren.

Vad är VA-planen för Nynäshamns kommun?

VA-planen är kommunens planering för vatten och avlopp för de befintliga fastigheterna i kommunen som inte har kommunalt VA idag. Planen sträcker sig mellan cirka år 2015 och 2030. Kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att ansluta de cirka 2 500 fastigheter som har störst behov. I de områden som inte omfattas av kommunalt VA måste fastighetsägarna uppgradera sina egna vatten- och avloppsanläggningar så de uppfyller dagens lagkrav. Totalt berörs cirka 4 700 fastigheter.
VA-planen består av två dokument, VA-strategin beslutad 2012 och VA-utvecklingsplanen beslutad 2014.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Vad är syftet med VA-planen?

Att värna om de boendes hälsa och vår miljö samt möjliggöra utveckling.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Hur förbättrar VA-planen människors hälsa?

Egna brunnar kan bli förorenade av smittoämnen från egna eller andras enskilda avloppsanläggningar. Även större grundvattentäkter kan bli förorenade.
Saltvatten kan börja tränga in i din brunn om du använder för mycket vatten. Kustområden är särskilt drabbade.

Genom att koppla sig till det kommunala VA-systemet försvinner många enskilda VA-anläggningar och hälsoriskerna minskar.

I de områden där kommunalt VA inte är aktuellt kan hälsoriskerna minska genom att de boende går ihop och gör gemensamma lösningar med en vattenbrunn och en större avloppsanläggning placerad på ett lämpligt ställe.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Hur förbättrar VA-planen vår miljö?

Det största miljöproblemet i våra kustvatten är övergödning med syrebrist, igenväxning och algblomning som följd. Övergödning beror på utsläpp av näringsämnen, främst kväve och fosfor, från bland annat jordbruk och avlopp. De inre, grunda kustvikarna är mest påverkade.


När VA-planen genomförs kommer utsläppen av näringsämnen från avlopp att minska eftersom många avlopp kommer anslutas till kommunens reningsverk som är mycket effektiva. Utsläppet av näringsämnen flyttas från de känsliga inre kustvikarna till den östra skärgården som har bättre förutsättningar för att klara av miljöbelastningen.

Dessutom kommer utsläppet av näringsämnen från de enskilda avloppsanläggningarna att minska då alla ska uppfylla dagens miljökrav. Det kan innebära att fastighetsägare behöver uppgradera sin anläggning.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Hur möjliggör VA-planen utveckling?

I många områden i kommunen råder restriktioner för bebyggelse på grund av vatten- och avloppssituationen. Där det är mycket stor brist på vatten råder i princip nybyggnadsförbud och på många ställen är bostadsytan, byggrätten, begränsad.

Med kommunalt vatten och avlopp löser vi VA-situationen på ett långsiktigt sätt och dessa restriktioner kan omprövas. Det innebär större möjligheter för permanent boende med ökade byggrätter och i vissa fall även avstyckningar och nyexploatering. Kommunen har fortfarande kontroll på områdena i plan- och bygglovsskede.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Vilka fastigheter kommer att anslutas till kommunalt VA?

De områden med störst behov av att lösa sin VA-situation. Det är bland annat samlad bebyggelse i sydvästra skärgården (Oxnö, Svärdsö, Torö, Lisö) och i Landfjärden. I VA-utvecklingsplanen på sida 10 finns en kartbild där de tänkta områdena för kommunalt VA är markerade. I VA-utvecklingsplanen finns även områdesbeskrivningar med tillhörande kartbilder för de områden som planeras anslutas till kommunalt VA.

I arbetet med VA-strategin har en behovsbedömning gjorts. De områden med högt behov är de områden som har:

 • dåliga naturliga förutsättningar för enskilda avlopp (dålig tillgång på grundvatten, hög saltrisk, mycket berg och lera som gör det svårt att ta hand om avloppsvattnet på egna tomten samt små och kuperade tomter
 • bebyggelsetryck (förfrågningar om bygglov, avstyckningar och exploatering)
 • miljöbelastning (vattenområdenas känslighet och status idag)

Även vissa områden som ligger nära kommunalt VA idag har prioriterats för VA-utbyggnad till exempel Hoxla i samband med ny bebyggelse i Gudby.


Det kan finnas fler fastigheter som får kommunalt VA än de som är utpekade i VA-planen. Det gäller främst de exploateringar (nybyggnationer) som kommer genomföras i kommunen. I vissa fall kan även enstaka fastigheter som ligger nära kommunens ledningar eller planerade ledningsdragning som kan anslutas som ”abonnenter utanför VA-verksamhetsområde”.

Svaret är uppdaterat 2015-05-27

Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp?

Det är Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som avgör om man måste ansluta sig till det allmänna VA-systemet. Enligt rättspraxis som finns måste man ansluta sitt avlopp (spillvatten).

Det finns undantag för torra toalettlösningar. Torrdass eller mulltoa kan behållas. Man får då antingen ha latrinhämtningsavtal med SRV eller ansöka om dispens för eget omhändertagande (kompostering) av latrin hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Nya studier gjorda genom Baltic Sea 2020 visar dock att många tomter i skärgårdsmiljö inte lämpar sig för eget omhändertagande (kompostering) av latrin. Näringen stannar inte i marken utan läcker ut till kustvattnet. Eltoalett (förbränningstoalett) är anmälningspliktigt hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Den som har torr toalett måste ansluta sitt BDT (bad, dusch och tvättvatten) till kommunens ledningsnät.

Det finns möjligheter att få dispens att använda sitt eget vatten om detta är av god kvalitet och av tillräcklig mängd. I kommunen finns dock många områden med brist på grundvatten där områdena inte har tillräcklig mängd vatten. Det är hela områdets problem som åtgärdas genom kommunalt VA och där gäller beslutet alla fastigheter i det området.

Observera! När kommunen anlägger VA-systemet kommer både vatten- och avloppsledningar dras fram till en halv meter utanför tomtgräns och fastighetsägaren måste betala anläggningsavgiften (engångsavgiften) för både vatten och avlopp, oavsett om man behåller sin egen brunn eller inte. Om man behåller sin egen vattenbrunn betalar man en lägre brukningsavgift (man betalar endast för spillvattnet som mäts genom att en vattenmätare installeras på vattnet).

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Går det att kombinera kommunalt VA och eget VA?

Du kan ansluta dig till kommunalt vatten men behålla den egna brunnen för till exempel bevattning. OBS Systemen för kommunalt vatten och eget vatten får inte vara ihopkopplade, eget vatten får inte ledas in i huset!

Svaret är uppdaterat 205-03-15

Min fastighet är inte med i ett VA-utbyggnadsområde, kan jag få kommunalt VA ändå?

Det finns flera undantag men bara om du bor nära VA-ledningar eller planerade VA-ledningar. Bor du närmare än cirka 200 meter från kommunens VA-verksamhetsområden eller planerade VA-utbyggnadsområden har du en så kallad randfastighet. Då kan du anmäla intresse för VA-anslutning till kommunens VA-avdelning. Det avgörs i varje enskilt fall. Se även kapitel 3.5 i VA-utvecklingsplanen.
Fastigheter nära kommunens ledningsnät kan i vissa fall anslutas som ”abonnenter utanför VA-verksamhetsområdet”.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Vad kommer det kosta mig som blir ansluten till kommunalt VA?


Bygglov och planavgift

När en fastighetsägare ansöker om bygglov tar kommunen ut en bygglovsavgift och en planavgift. De ska täcka kommunens kostnader för handläggning av bygglov och arbete med planläggning. Taxorna för bygglovs- och planavgifter antas av kommunfullmäktige.

Avgifter för vatten och avlopp
Kommunen gör stora investeringar i ledningar och anläggningar för att kunna förse ett område med dricksvatten och avloppsrening. Anläggande, drift och underhåll av de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna finansieras med avgifter och inte med skattemedel. Kommunens VA-taxa består av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). Taxan för vatten och avlopp antas av kommunfullmäktige. Aktuell taxa finns på kommunens webbplats, www.nynashamn.se. Avgiftens storlek beror på om din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde för kommunalt VA eller om du ansluter din fastighet via en VA-samfällighet, se punkt 1 och 2 nedan.

När fakturan är betald kan du som fastighetsägare ansluta fastigheten till kommunens vatten- och avloppsnät och teckna ett abonnemang. Fastighetsägaren bekostar själv ledningsdragning från huset till förbindelsepunkten.

Det finns tre huvudsakliga varianter:

1. Kommunalt verksamhetsområde för VA
Kommunen bygger ut kommunalt VA även inom bostadsområdet och upprättar ett så kallat VA-verksamhetsområde. Fastighetsägaren betalar:

 • Anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. Anläggningsavgiften är en engångskostnad för anslutning till kommunens VA-nät. Anläggningsavgiften blir cirka 200 000 - 290 000 kr/fastighet för anslutning till vatten och spillvatten*. Avgiften varierar med tomtytans storlek och maximal nivå blir det för tomter på cirka 2 300 kvadratmeter och större, de betalar cirka 290 000 kr i anslutningsavgift. Priserna är inklusive moms och angivna i 2015 års prisnivå.
 • Brukningsavgift enligt gällande VA-taxa. Brukningsavgift betalas kontinuerligt av dem som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, VA-abonnenterna. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Enligt VA-taxan från och med 2014-07-01 är den fasta avgiften cirka 5 000 kr/år och den rörliga avgiften på cirka 17 kr/kubikmeter vatten inklusive moms per hushåll för vatten och spillvatten*.

Exempel på brukningsavgift 2014 i VA-utbyggnadsområden enligt VA-planen (inget kommunalt omhändertagande av dagvatten förutsätts):
Både spillvatten och vatten, Grundavgift, kr/år 2248,
Lägenhetsavgift, kr/år 2748,
Totalt fast brukningsavgift, kr/år 4996,
Rörlig brukningsavgift, kr/m3 17,84.
Exempel om ett hushåll förbrukar 100 m3 vatten om året, rörlig brukningsavgift blir då, kr/år 17,84*100=1784
Exempel total brukningsavgift om ett hushåll förbrukar 100 m3 om året, kr/år
4996+1784=6780 kr/år
Exempel total brukningsavgift om ett hushåll förbrukar 150 m3 om året, kr/år (ofta normalt hushåll med fyra personer) 4996+17,84*150=7672 kr/år

*Spillvatten är det avloppsvatten ett hushåll ger ifrån sig (även kallat grå- och svartvatten/ BDT och WC-avlopp). Dagvatten (regnvatten) förutsätts i dessa områden tas om hand på egna tomten.

 • Ledningsdragningen på sin egen tomt och övriga kostnader i samband med detta.

2. Kommunalt VA via en VA-samfällighet
Kommunen bygger ut kommunalt VA endast till gränsen av bostadsområdet medan fastighetsägarna själva bygger ut och bekostar ett gemensamt ledningsnät i området. Det blir då en gemensamhetsanläggning med kommunal anslutning. Detta är främst möjligt för de områden som har gemensamt vatten eller avlopp idag. Fastighetsägaren betalar:

 • En lägre anläggningsavgift enligt gällande taxa. Det kan bli motsvarande cirka 80 000- 100 000 kr per fastighet.
 • Brukningsavgift enligt gällande VA-taxa, den kan bli lite lägre än i verksamhetsområdet.
Svaret är uppdaterat 2015-05-27

Vad kommer det kosta mig som inte blir ansluten till kommunalt VA?

Om fastigheten inte berörs av den kommunala VA-utbyggnaden kommer fastigheten ha kvar sitt egna eller gemensamma vatten och avlopp. Fastighetsägaren kan då få krav på sig att uppgradera sin VA-anläggning så att den uppfyller gällande miljökrav och står själv för de kostnaderna. Det rör sig uppskattningsvis om 60 000 till 130 000 kr.

Svaret är uppdaterat 2015-05-27

Vad kostar det att gräva ner ledningar på min egen tomt?

Det är svårt att ange en ungefärlig kostnad för ledningsutbyggnad på fastigheten/tomten. VA-kostnader är beroende av vad som ska göras, markförhållanden, årstid, byggkonjunktur, avstånd och egen arbetsinsats med mera. När det närmar sig, tag kontakt med olika entreprenörer för att få offerter och prisuppgifter. Beställ gärna ihop med grannarna.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

När ska jag betala för anslutningen till kommunalt VA?

Du får en faktura på anläggningsavgiften när VA-systemet i ditt område är utbyggt och driftsatt. Se den preliminära tidplanen för områdena i VA-utvecklingsplanen.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Vad innebär enhetlig taxa?

En enhetlig VA-taxa innebär att den är lika stor i hela kommunen. Alla nya områden som ska anslutas kräver stora investeringar och då är det bättre att höja taxan generellt i hela kommunen och ha en enhetlig taxa. Höjningen utförs under 2014 och 2015. Nivån är anpassad till de kommande utbyggnadsplanerna.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Kommunalt VA via en VA-samfällighet, vad gäller?

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp via en VA-samfällighet innebär att samfälligheten bygger ut och bekostar ett lokalt nät av vatten- och avloppsledningar fram till en av kommunen anvisad anslutningspunkt. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp via en VA-samfällighetPDF

Svaret är uppdaterat 2015-05-27

Hur ska avlopp som är dåliga idag hanteras i väntan på kommunalt VA?

Det beror på hur lång tid som det tar innan kommunalt VA är på plats. Om det är 15-20 år måste de investera i en egen anläggning, godkänd enligt dagens krav. Om det dröjer 2 år kanske man inte behöver göra något. Det beror även på i vilket skick anläggningen är, om det går att göra lättare åtgärder och vilken recipient som belastas. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet för avlopp och avgör vad som är godkänt i väntan på kommunalt VA. Se även kapitel 4 i VA-utvecklingsplanen. VA-rådgivningen kan hjälpa till i processen.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Vad händer med mitt enskilda avlopp?

Om du inte är berörd av VA-utbyggnaden så kommer du troligtvis ha kvar ditt enskilda avlopp i framtiden. Ditt avlopp kommer att inspekteras av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, som är tillsynsmyndighet för avlopp. Tillsynen planeras pågå mellan 2015 och 2022. De fastighetsägare som ska få tillsyn samma år kommer få ett brev i början av året omkring februari. Om ditt avlopp inte blir godkänt måste det åtgärdas. Mer information om tillsynen finns på http://www.smohf.se/länk till annan webbplats

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Mitt enskilda avlopp har blivit utdömt av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, vad är bra framtida lösningar?

 • Gå ihop med grannar och gör en gemensam lösning, det blir bättre reningsresultat och färre utsläppspunkter i naturen.
 • VA-rådgivningen, som är en nyinrättad tjänst i Nynäshamn och Haninge kommun, kan ge råd och stöd i processen. De har egen webbsida. Läs mer om VA-rådgivning under länkar.
Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Finns det andra lösningar än kommunalt VA?

I VA-strategin har vi studerat andra lösningar än att dra ut kommunalt VA, både att behålla de enskilda lösningarna och att ha mer lokala lösningar på plats. I både VA-utredningen om Landfjärden och Torö med flera har överföringsledningar till större kommunala verk förespråkats eftersom det varit både billigast och bäst för den lokala vattenmiljön. Därför förespråkades det alternativet i VA-strategin.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Blir inte lokala eller egna lösningar mycket billigare?

De stora kostnaderna ligger i de lokala ledningsnäten i områdena. Lokala större avloppsreningsverk eller överföringsledningar till kommunens avloppsreningsverk ligger i samma kostnadsnivå. Egna lösningar ger billigare investeringar på kort sikt men även där kan driftskostnaderna öka jämfört med idag om t ex utsläppskraven skärps.

Svaret är uppdaterat 2016-06-01

Det verkar finnas vatten på Torö, räcker inte det?

Det finns grundvatten på Torö och på Lisö men det räcker inte för samlad bebyggelse i de områdena enligt VA-utredningen på Torö m fl. Även på Oxnö och Svärdsö bedöms grundvattenförsörjning inte vara möjlig för samlad bebyggelse. Det finns också kvalitets-problem med grundvattnet som måste behandlas i vattenverk om det ska användas för åretruntboende.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Varför är det bättre med utsläpp i Östersjön än i inre skärgården?

De inre havsvikarna är ofta grunda, instängda och påverkas mer av utsläpp av näringsämnen än vad de större recipienterna gör. Det är ofta där fisken har sina lekplatser. Utsläpp i Östersjön, på kommunens östra sida, utanför Nynäshamn har mindre påverkan på miljön eftersom bassängen där är större. I de stora havsbassängerna är påverkan dessutom större av fosfor från andra källor som uppträngning av mer salthaltigt och näringsrikt bottenvatten. Då har mänskliga utsläpp relativt liten betydelse.

Svaret är uppdaterat 205-03-15

Det finns avsaltningsanläggning på Utö, kan vi inte ha det här också?

Skärgårdsstiftelsen har en avsaltningsanläggning på Utö som använts under cirka 15 år. Det är länets största med en kapacitet av 500 m3/dygn. Möjlighet finns att bygga fler om alternativet med lokala lösningar för sydvästra skärgården väljs. Det är dock en åtgärd i sista hand eftersom hälsoaspekterna inte är riktigt klarlagda samt att det är en energikrävande teknik. Kommunen säger nej till ny bebyggelse vars vattenförsörjning är baserad på avsaltning.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Varför utnyttjas inte Himmerfjärdens avloppsreningsverk?

Det alternativet har varit uppe men förkastats eftersom det är längre sträcka dit än att bygga överföringsledningar till Ösmo när Torp och Marsta avloppsreningsverk ska läggas ner. Det blir alltså dels dyrare men utsläppspunkten från Nynäshamns reningsverk ligger också bättre till och påverkar mindre. Dessutom har vi Alhagens våtmark som är en del av Nynäshamns reningsverk som gör att vi får väldigt låga utsläppsvärden.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Det finns olika forskningsresultat om hur havet påverkas av kväverening, vad gäller?

Forskningsresultat i Himmerfjärden (Himmerfjärden Nitrogen Study 2007-2010) tyder på att vattenmiljön blir bättre ju mer kväve som renas bort.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Vad finns det för utredningar och underlag gjorda vid framtagandet av VA-planen?

Innan arbetet med VA-planen startade fanns:
• Riktlinjer för hantering av VA-frågor inom vissa områden i Nynäshamns kommun, av kommunens miljökontor 1987 med tillhörande kartor i bilagor
• VA-utredning Lisö, Oxnö, Torö, Svärdsö av Tyréns 2006
• VA-utredning Landfjärden av Sweco Viak AB 2004
• Kartunderlag om t ex grundvatten, jordartskarta, kloridrapporter mm
Under arbetet med VA-planen:
• Underlag vattenbehov 2010-2030, grov uppskattning av Nynäshamns kommun 2008 rev 2012
• Avsaltning för vattenförsörjning, PM av Tyréns 2011
• Behovsanalys, av Nynäshamns kommun 2011
• Nyttoanalys och konsekvensbeskrivning VA-plan, av Nynäshamns kommun 2011 rev 2012
• VA-strategi remiss och remissutlåtande samt förtydligande av Nynäshamns kommun 2012. Remissen skickades ut till politiska partier i kommunfullmäktige (S, C, M, FP, V, MP, KD, PP, SN och SD), kommunens förvaltningar (BUF, SOC, MSF och KSF), Länsstyrelsen i Stockholms län och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
• Vägval för VA-utbyggnad av Tyréns 2012 med tillhörande presentation - Rapport för Nynäshamns sydvästra skärgård
• Synpunkter Antagandehandling VA-strategi av Tyréns 2012- Rapport med tillhörande kommentarer i två wordfiler (remissutlåtande och antagandehandling)
• Förprojektering Oxnö av Tyréns 2013 (grund inför ny VA-taxa)
• VA-utvecklingsplan remiss och remissammanställning av Nynäshamns kommun 2013
• Finansiering av VA-utbyggnad av Tyréns 2013 (grund inför ny VA-taxa)

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Sker framtagande av detaljplan samtidigt som vatten och avlopp installeras. Hör de här frågorna ihop?

Kommunen ser helst att detaljplan finns i området när VA-ledningarna anläggs för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Befintliga fastigheter kan anslutas till kommunalt VA utan ny detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan. För att möjliggöra avstyckning eller nybyggnation krävs ny detaljplan. För fastigheter som önskar större byggrätt (utöver det som medges i gällande detaljplan) krävs att befintlig detaljplan ändras. Vilka områden som kan vara lämpliga för nybyggnation finns beskrivna i VA-utvecklingsplanen. I detaljplanen regleras bland annat byggrätt och lokalisering av ledningar och pumpstationer. Initiativ till planläggning kan tas av kommunen eller fastighetsägare. Detaljplaneläggning bekostas av fastighetsägaren. Detaljplan krävs generellt för byggnation av tre eller fler nya fastigheter.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Vad finns det för koppling mellan Översiktsplanen och VA-strategin?

Arbetet med översiktsplanen och VA-strategin pågick parallellt ett tag och då VA-utbyggnad föreslogs till flera områden bland annat sydvästra skärgården så sågs texterna i översiktsplanen över, framför allt de om landsbygd och skärgård. En VA-utbyggnad på öarna medför troligtvis att fler vill bosätta sig där permanent och stycka av tomter. Hur det ska gå till och i vilken omfattning det ska tillåtas beskrivs i en omvandlingsområdesstrategi i översiktsplanen där fler aspekter tas med till exempel strandskydd, avstånd till kollektivtrafik med mera.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Hur kommer jag som fastighetsägare att få mer information?

Vi hänvisar i första hand till den webbsida du nu befinner dig på som uppdateras löpande.
Planerade informationsinsatser från kommunen:

 • Brev skickas ut till alla berörda fastighetsägare under sommaren 2014 bland annat om att Va-planen är antagen.
 • I områden som kommer anslutas till kommunalt VA:
  Årliga mail/brev till alla vägföreningar/tomtägarföreningar/kontaktpersoner i VA-utbyggnadsområden.
 • Årliga informationsmöten/information i samband med årsmöte för vägföreningen för de områden som ligger först i tidplanen för VA-utbyggnad
 • Vid behov informationsmöten/information i samband med årsmöte för vägföreningen i de områden som behöver extra stöd, t ex de som vill/funderar på att bygga ut eget ledningsnät i området.
 • Inför och under framtagande av detaljplan och under VA-utbyggnad kommer informationsinsatsen utökas. Under detaljplaneprocessen finns det möjligheter att yttra sig om detaljplanen vid t ex samråd.
 • I de områden som inte kommer att anslutas till kommunalt VA, utan ha kvar sitt egna eller gemensamma avlopp, där SMOHF kommer inventera avloppen under 2015-2019: SMOHF skickar ut brev i början av året till de som kommer bli inventerade det året. De blir inbjudna till informationsmöte på våren.
Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Hur har kommunen informerat hittills, under VA-planens framtagande?

Kommunen har skickat ut brev till fastighetsägarna två gånger, 2012-04-24 inför beslutet om VA-strategin och 2012-07-27 inför informationsträffar. Kommunen har genomfört ett antal informationsträffar inriktade på olika områden som kommer få kommunalt VA under 2012 och 2013. Kommunen har löpande under arbetets gång informerat politiker. VA-planens webbsida
www.nynashamn.se/va-plan uppdateras med jämna mellanrum.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Varför skickar ni ut info om detta nu (år 2012) när det ligger 20-30 år fram i tiden?

Vi vill gå ut med informationen tidigt för att underlätta för de boende och de eventuellt blivande fastighetsägarna om kommunens planer. Tanken är att den planerade utbyggnaden ska vara klar inom 15-20 år. Utbyggnaden kommer dock starta så fort alla beslut är fattade så vissa områden kan få kommunalt VA redan om några år om det går som planerat.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

VA-kollektivet, vad är det?

VA-kollektivet är benämningen på alla fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten- och avlopp i kommunen. VA-kollektivet äger alla allmänna VA-anläggningar såsom ledningar, pumpstationer och verk och representeras av kommunens VA-avdelning som sköter anläggningarna. VA-kollektivet är taxefinansierat och inte skattefinansierat.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Reningsgrad i Nynäshamns reningsverk?

Nynäshamns reningsverk har en biologisk rening och slamavskiljning i verket. Vattnet går sedan till våtmarken för ytterligare rening. Det man brukar ange som reningsgrad är hur mycket kväve (N)och fosfor (P) som verket tar bort. För Nynäshamn är reningsgraderna ungefär 75 % för kväve och 98-99 % för fosfor.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Marsta reningsverk, måste inte det byggas om tidigare än 2030?

Det kan hända om myndigheternas krav skärps eller utbyggnaden runt Stora Vika blir större än planerat. I så fall får nerläggningen av Marsta och Torp tidigareläggas eftersom vi anser att det är bättre att bygga överföringsledningar till Nynäshamn än att göra stora investeringar i de små verken. Förhoppningsvis kan vi utnyttja de redan gjorda investeringarna i verken och lägga ner dem så sent som möjligt.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Hur stor kapacitet har Stockholmledningen?

Idag har den har en kapacitet på 127 s/l. Det motsvarar ungefär 450 m3/h. Det räcker till cirka 27 000 personer samt Nynas AB och Norviks uppskattade förbrukning år 2030, det vill säga till cirka 9 000 fler personer än idag (2012).

Svaret är uppdaterat 205-03-15

Hur längre räcker Gorranvattnet?

Vi har tillstånd för 46 l/s och utnyttjar idag cirka 6 l/s (Sorunda och Stora Vika). Om sydvästra skärgården ansluts kommer det gå åt cirka 28 l/s på sommarhalvåret.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Varför tar inte avloppsreningsverket i Nynäshamn emot "saltvatten som samlats i sluten tank"?

Förhöjda kloridhalter i avloppsvattnet stör mikrobiologin i det biologiska steget i reningsverk vilket resulterar i lägre reningseffekt.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Hur påverkar havsnivåhöjningar vattenkvaliteten?

Ett förändrat klimat påverkar framför allt vattentäkter genom att de kan bli översvämmade av förorenat vatten vid skyfall. Konsekvenser av höjningar i havets nivå i scenarier från SMHI bedöms ha ringa betydelse för allmän vattenförsörjning enligt Svenskt vattens M135.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Vad är recipient?

Med recipient menas ett vattendrag som ett utsläpp hamnar i. Det kan var en bäck, sjö eller havsvik med mera. En liten instängd recipient klarar kanske inte av att ta emot någon förorening medan större recipienter har större möjlighet att klara av ett utsläpp, som till exempel Östersjön.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Vad betyder personekvivalent, pe?

Personekvivalent, pe, anger den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som en person ger upphov till per dag. Den mängd organiska substanser som en person ger upphov till per dag är proportionerlig till övriga föroreningar som fosfor och kväve. Därför mäts mängden organiska substanser i vatten för att ge ett mått på antalet personekvivalenter.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Varför får inte jag kommunalt VA?

När VA-planen togs fram har en bedömning gjorts och områden valts ut som kommer anslutas till kommunalt VA. De är de områden som har störst behov av att lösa sin VA-situation och där det finns ekonomisk möjlighet. Om ditt område ligger alltför långt bort och inte har så många boende blir det svårt att dra ut kommunala ledningar eftersom kostnaderna blir så stora. Se även svaret till frågan "Vilka fastigheter kommer att anslutas till kommunalt VA".

Sidan granskad 2019-11-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp