Lyssna på sidan Lyssna

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten från vägar, tak och andra hårdgjorda ytor som rinner via diken och rörledningar till vattendrag, sjöar eller kustvatten. Dagvattnet passerar inte avloppsreningsverket utan går direkt ut i naturen.

Hundar på promenad med vattenpöl i framgrunden.

Dagvattnet för med sig föroreningar som metaller, oljor, organiska miljögifter och näringsämnen. Föroreningarna kommer bland annat från industrier, byggnadsmaterial, luftföroreningar och vägtrafik. Näringsämnen från ytor i våra trädgårdar transporteras också till vattendragen. Genom detta utgör dagvatten en betydande källa till förorening av våra sjöar och vattendrag. Dagvattnet passerar inget reningsverk utan går direkt ut i Gröndalsviken, Hamnviken, Nynäsviken, Alhagens våtmark, Muskan, Styran, Fitunaån, Fållnäsviken eller något annat av de vattendrag som ligger nära dig.

En större andel hårdgjorda ytor i kombination med mer intensiv nederbörd medför också ökade risker för översvämningar då det befintliga dagvattenledningsnätet blir överbelastat.

Hanteringen av dagvatten i kommunen - dagvattenpolicy

För att hantera dagvattnet på ett miljöriktigt sätt har Nynäshamns kommun tagit fram en dagvattenpolicy och riktlinjer för hantering av dagvatten. Dagvattenpolicyn gäller främst för större ombyggnationer, nyexploatering och i vissa fall nuvarande dagvattenlösningar. Dagvattenpolicyn riktar sig i första hand till kommunens tjänstemän för att skapa en hållbar dagvattenhantering inom kommunen men även till fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer och politiker.

Sidan granskad 2019-09-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp