Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Alhagens våtmark

Alhagens våtmark är ett sista steget i till Nynäshamns avloppsreningsverks reningsprocess. Här renas vattnet från kväve.

Alhagens våtmark

Alhagens våtmark är en av Sveriges största våtmarksanläggningar för behandling av renat avloppsvatten. Den är till för att minska tätortens utsläpp av gödande kväve till havet. I våtmarken omvandlar naturliga processer det gödande kvävet avloppsvattnet till harmlöst luftkväve.

Vattnet slussas genom grunda dammar

Våtmarken består av en serie grunda dammar där vattnet stegvis leds ner mot utloppet i Norviken via luckförsedda rännor. Vattnet som pumpas till våtmarken har renats från fosfor, partiklar och syrekrävande ämnen, men innehåller fortfarande mycket kväve.

Från våtmarkens inlopp leds vattnet växelvis vidare till Östra- och Västra inloppsdammarna, som sträcker sig utmed dalgångens sidor. Nivåskillnaden i dalen utnyttjas för att slussa vattnet vidare genom ytterligare två stora grunda dammar och en flera hektar stor översilningsyta.

Från översilningen samlas vattnet i Skålpussen varifrån det leds vidare till Krokån och den nedre våtmarken. Till våtmarksområdet kommer också
dagvatten från stadens gator och tak och andra hårdgjorda ytor. Detta leds i ett separat reningssystem med hålldammar och kanaler till Krokån där det
sammanförs med det renade avloppsvattnet. I den nedre våtmarken passerar vattnet genom de fågelrika kärren Starrträsk och Vassträsk och den vackert slingrande Näckrosån innan det slutligen via en forssträcka finner sin väg ut i Östersjön.

Bakterier gör jobbet

I våtmarkens dammar minskar bakterier vattnets kvävemängd genom att i olika steg omvandla växtnäringskvävet till vanligt luftkväve. Den övre våtmarken har utformats för att gynna de bakterier som utför det första steget i omvandlingen, nitrifikationen. Denna process är syrekrävande och gynnas av
att dammarna omväxlande fylls och töms. I den nedre våtmarken hålls vattennivåerna mer permanenta. Det leder till sämre syretillgång. Här trivs de bakterier som utför kväveomvandlingens andra steg, denitrifikationen. Det näringsrika vattnet ger en kraftig växtlighet, vilket gynnar reningsprocessen. Vassväxterna fungerar som påväxtyta för de bakterier som sköter nitrifikationen. Bakterierna gynnas också av det syre som undervattensvegetationen producerar genom sin fotosyntes. Döda växtdelar utgör en viktig energikälla för denitrifierande bakterier som lever på att bryta ner organiskt material.

Rekreationsområde med rikt växt- och djurliv

Alhagens våtmark är inte bara en reningsanläggning. Anläggningen har anpassats till den omgivande miljön och blivit ett naturskönt rekreationsområde för kommunens invånare. Här finns ett rikt växt- och djurliv. Läs mer om Alhagen som friluftsområde här.

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp