Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Avloppsreningsverk

Nynäshamns avloppsvatten renas i Nynäshamns, Torps och Marsta avloppsreningsverk innan det släpps ut i Norviksfjärden, Fituna å eller Fållnäsviken.

I Nynäshamns kommun finns det tre avloppsreningsverk, cirka sjutton mil avloppsledning och 60 pumpstationer. Avloppsreningsverken innehåller tre reningssteg för att rena avloppsvattnet: mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Nynäshamns avloppsreningsverk

Nynäshamns avloppsreningsverk tar emot spillvatten (avloppsvatten) från Nynäshamn och Ösmo. Här finns också en mottagningsstation för brunnslam som tar emot slam från kommunens samtliga avloppsreningsverk och från alla de fastigheter som ligger utanför de allmänna VA-anläggningarna och som har trekammarbrunnar eller slutna tankar. Det sista steget i reningsprocessen är Alhagens våtmark.

Det renade vattnet släpps ut i Norviksfjärden, Mysingen.

Torps reningsverk

Torps reningsverk tar emot spillvatten från Sorunda Grödby och Ristomta. Det renade vattnet släpps ut i Fituna å.

Marsta avloppsreningsverk

Marsta avloppsreningsverk tar emot spillvatten från Stora Vika. Det renade vattnet släpps ut i Fållnäsviken.

Slam

När avloppsvattnet renas avskiljs material i form av slam från vattnet. Varje år bildas 1 500 ton rötat slam vid Nynäshamns reningsverk. Slammet som avskiljs vid reningen är mycket näringsrikt av bland annat fosfor och fungerar därför utmärkt som ett gödningsmedel i jordbruket. En förutsättning för spridning på åkermark är dock att slammet har ett lågt innehåll av metaller och andra oönskade ämnen. ​Allt slam från Nynäshamns reningsverk klarar med god marginal lagstiftningens krav för användning på åkermark. Slammet från Nynäshamns reningsverk är certifierat enligt REVAQ.

Ledningsnät

Ledningsnätet består av nitton mil vattenledningar, sjutton mil avloppsledningar och tio mil dagvattenledningar. Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Nynäshamn, Ösmo, Sorunda, Grödby, Marsta, Älby, Ristomta, Lidatorp och Segersäng. Det förekommer även anslutningar av fastigheter utanför verksamhetsområden. I dessa fall skrivs separata avtal med respektive fastighetsägare.

Översiktskarta över VA-nätet i Nynäshamns kommun

Vi har överföringsledningar för vatten mellan Nynäshamn och Ösmo och mellan Sorunda och Marsta. Det finns också överföringsledningar för avlopp mellan Ösmo och Nynäshamn och mellan Ristomta och Sorunda. Under 2003 byggdes överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Ösmo och Segersäng och 2006 mellan Grödby och Sorunda.

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp