Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Lån för anslutning till kommunalt VA

Fastighetsägare som har svårt att finansiera en anslutning till kommunalt vatten och avlopp kan ansöka om ett särskilt VA-lån från kommunen.

Vid utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp tar kommunen ut en anläggningsavgift. För fastighetsägare som inte klarar av att betala anläggningsavgiften finns möjlighet till kortare anstånd eller att ansöka om ett VA-lån.

Kortare anstånd

Du kan få anstånd för betalning av anslutningsavgiften. Anstånd beviljas i upp till högst sex månader. Ränta (referensränta +8 %) debiteras från förfallodagen av anläggningsavgiften tills full betalning har kommit in.

Ansökan om kortare anstånd skickas till:
VA-avdelningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

Kortare anstånd beviljas av VA-chefen.

VA-lån

Kommunen kan godkänna ett VA-lån för hela eller del av anläggningsavgiften. Amorteringstiden för VA-lån beviljas till högst 15 år.

Villkor:

 • Fastighetsägaren ska först kontakta bank för förfrågan om banklån. Först efter att den enskilde kan påvisa att sådan finansiering inte står till buds prövas frågan om kommunalt VA-lån. Detta ska kunna styrkas med skriftlig dokumentation från minst två banker.
 • Fastighetsägaren lämnar efterfrågade uppgifter i ansökan för VA-lån för att kommunen ska kunna bedöma huruvida möjligheterna att finansiera avgiften på annat sätt är uttömda samt att fastställa om avbetalningsmöjligheter finns.
 • Ett särskilt skuldebrev upprättas. Vid delägande av fastigheten ska samtliga delägare stå som låntagare. Uppläggningsavgift och eventuell pantbrevskostnad tas ut av låntagaren men kan läggas till lånebeloppet.
 • Vid nybyggnation beviljas inte VA-lån.
 • Betryggande säkerhet, i form av pantbrev i fastigheten motsvarande minst lånebeloppet i skuldebrevet, ska ställas till kommunens förfogande.
 • VA-lån skall slutamorteras inom en period av högst femton år. Ränta betalas enligt VA-lagen, det vill säga referensränta + 2 %. Aviseringsavgift uttas av låntagaren.
 • Amortering och ränta debiteras månadsvis.
 • VA-lån kan i enskilt fall medges med omprövning inom viss tid, om det anses motiverat. Det kan bli aktuellt i de fall fastighetsägaren inte har möjlighet att få bankkredit vid tidpunkten för avgiftsdebiteringen, men att detta problem kan förmodas vara av övergående karaktär.
 • Vid försenad räntebetalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. I de fall fastighetsägaren inte fullgör sina skyldigheter vidtas sedvanliga inkassoåtgärder. Vidare görs en prövning av om VA-lånet bör sägas upp till betalning.
 • Den enskilde kan välja att reglera såväl hela som del av anläggningsavgiften med VA-lån. Den enskilde kan också välja att under låneperioden göra delbetalningar.
 • VA-lånet inklusive upplupen ränta förfaller till betalning i sin helhet när fastigheten övergår till annan ägare.


Exempel

Vid lånebelopp 300 000 kronor blir lånekostnaden första månaden:


Amortering 10 år

Amortering 15 år

Månatlig räntekostnad

475 krornor

475 krornor

Amortering

2 500 krornor

1 667 krornor

Total kostnad för lånet, per månad

2 975 krornor

2 142 krornor

Räntan i ovanstående exempel är 1,9 % (referensränta -0,1 +2%).
Räntekostnaderna förändras när referensräntan ändras.
Vid amortering minskar skulden vilket påverkar räntekostnaderna med tiden.

Ansökan om VA-lån skickas till:
Ekonomiavdelningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn.

VA-lån beviljas av ekonomichef eller redovisningschef.

Sidan granskad 2020-03-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp