Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Program för Landsort (Öja)

Statens fastighetsverk har ansökt om att kommunen ska ändra detaljplanen för samhället Landsort så att det blir möjligt att stycka av enskilda småhusfastigheter från deras ägor. Kommunen tar nu fram ett planprogram för att utreda konsekvenserna av detta innan man eventuellt går vidare med förslaget.

Karta över Landsort

År 2001 vann detaljplanen för byn Storhamn på Landsort/Öja laga kraft. Syftet med planen var att säkerställa bevarandet av den unika miljön och samhället ute på Öja. Mot bakgrund av de fastboendes ekonomiska situation, det lokala näringslivets utvecklings-möjligheter och de bevarandeintressen som är knutna till ön utformades planen så att den inte tillåter avstyckningar av enskilda småhustomter.

All mark på Öja ägs idag av Statens Fastighetsverk. Ett tjugotal av bostads-husen på Landsort är hyresrätter medan resten (drygt 70 stycken) är privatägda men står på Fastighetsverkets mark. Flera arrendatorer är intresserade av att köpa loss marken deras hus står på, och Landsorts arrendatorsförening har därför kontaktat Statens Fastighetsverk för att de ska driva frågan mot kommunen.

För att utreda vilka konsekvenser möjligheten till avstyckning av småhus-tomter skulle kunna få för samhället Landsort, samt hela ön med dess riksintressen, har kommunen tillsatt en utredning som ska göra en social och ekonomisk konsekvensanalys av fastighetsverkets förslag.

Under mars månad kommer utredarna att kontakta boende och verksamma på Landsort för att boka intervjuer med utvalda personer. Om du blir kontaktad för intervju är det viktigt att du tar detta tillfälle i akt att bidra med din kunskap om livet och förhållandena på ön samt dina tankar om hur ön bör utvecklas i framtiden. Det är viktigt att utredarna får ett så stort kunskapsunderlag som möjligt som grund för sitt arbete och att alla perspektiv man kan ha som fastboende, sommarboende, företagare med flera kommer med i utredningen. Utredningen kommer att ha en stor påverkan på hur kommunen kommer att agera. Alla intervjusvar kommer att behandlas strikt konfidentiellt och bara utredarna kommer att veta vem som sagt vad under intervjuerna.

Aktuellt om programarbetet

Planarbetet befinner sig nu i programskedet. I början/mitten av maj väntas utredningen om de sociala och ekonomiska konsekvenserna av fastighetsverkets förslag vara klar. Kommunen kommer sedan beakta den och ta ställning till hur vi ska gå vidare.

Fakta

Var: Öja, sydligaste bebodda ön i Nynäshamns kommun
Vad: Inledande programarbete inför eventuell ny planläggning
Möjlig byggstart: Ingen ny bebyggelse är planerad inom ramarna för programmet i nuläget
Aktuell detaljplan: Dp 775

Sidan granskad 2020-03-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp