Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Program för Landsort (Öja)

Statens fastighetsverk har ansökt om att kommunen ska ändra detaljplanen för samhället Landsort så att det blir möjligt att stycka av enskilda småhusfastigheter från deras ägor. Kommunen tar nu fram ett planprogram för att utreda förutsättningrna för detta och ta fram övergripande mål för en eventuell ny planläggning.

Karta över Landsort

År 2001 fick detaljplanen för byn Storhamn på Landsort/Öja vann laga kraft. Syftet med planen var att säkerställa bevarandet av den unika miljön och samhället ute på Öja. Mot bakgrund av de fastboendes ekonomiska situation, det lokala näringslivets utvecklingsmöjligheter och de bevarandeintressen som är knutna till ön utformades planen så att den inte tillåter avstyckningar av enskilda småhustomter.

För att utreda vilka konsekvenser möjligheten till avstyckning av småhus-tomter skulle kunna få för samhället Landsort, samt hela ön med dess riksintressen, tillsatte kommunen en utredning kring de sociala och ekonomiska konsekvenserna av fastighetsverkets förslag. Utredningen blev klar i juni 2020. Länk till rapporten finns nedan.  

Aktuellt om programarbetet

Planarbetet befinner sig i det förberedande programskedet. Kommunen beaktar nu utredarnas rapport för att ta ställning till om, och i så fall hur, vi ska ändra eller göra om detaljplanen för Landsort. Planprogrammet ska redovisa förutsättningar och övergripande mål för den eventuellt kommande planläggningen. Det är alltså inte säkert att målsättningen blir att göra någon ny detaljplan.

Under arbetet med ett program ska kommunen alltid samråda med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten samt kända sakägare och boende som berörs. Ett sådant programsamråd kommer att ske för Landsort innan kommunen fattar något beslut om huruvida gällande plan ska ersättas eller ändras på något sätt. Under samrådet får alla intressenter ta del av vad kommunen kommit fram till (både vad gäller förutsättningar och målsättningar) och tycka till om det. Sedan beaktar kommunen de synpunkter och den information som kommit in innan vi fattar beslut om hur vi går vidare. Samrådet beräknas preliminärt ske i december 2020, men tidpunkten för detta kan komma att ändras.

Fakta

Var: Öja, sydligaste bebodda ön i Nynäshamns kommun
Vad: Inledande programarbete inför eventuell ny planläggning                  Pogramsamråd: preliminärt i december 2020
Möjlig byggstart: Ingen ny bebyggelse är planerad inom ramarna för programmet i nuläget
Aktuell detaljplan: Dp 775

Sidan granskad 2020-08-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp