Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Planeringsbesked - Eknäs gård 1:1

Kommunen har begärt planeringsbesked av länsstyrelsen för fastigheten Eknäs gård 1:1, Nynäshamns kommun.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 juni 2016 (msn § 150/16) att lämna positivt planbesked för fastigheten Eknäs gård 1:1. Ansökan avser att förtäta området med villor och flerfamiljshus samt en marina.

Då området inte är utpekat i kommunens översiktsplan som utvecklings-område och omfattas av utvidgat strandskydd, riksintresse för friluftsliv och den planerade bebyggelsen kan komma att strida mot 3 kap. 2, 4 och 6 §§, miljöbalken, rörande god hushållning med mark har kommunen att begärt ett planeringsbesked från länsstyrelsen.

Ett planeringsbesked begärs från länsstyrelsen innan arbetet med detaljplanen startar igång. Planeringsbeskedet ska samrådas med berörda myndigheter och andra som kan antas ha väsentliga synpunkter.

Aktuellt om begäran av planeringsbesked

Länsstyrelsens beslut angående planeringsbesked för Eknäs gård har nu kommit. Länsstyrelsen lämnar negativt planeringsbesked.

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen har begärt planeringsbesked för flertalet av länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL.  Underlaget är otillräckligt och den önskade åtgärdens förenlighet med ingripandegrunderna kan inte bedömas, därför ger länsstyrelsen ett negativt planeringsbesked.

Det innebär inget stopp för planläggning utan en sådan kan påbörjas och utredningar och underlag tas fram i samrådsskedet.

Karta var fastigheten Eknäs 1:1 ligger i Nynäshamns kommun.
Sidan granskad 2020-03-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp