Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Torp 2:26 Sorunda brandstation

I Spångbro ska det detaljplaneprövas för en utbyggnad av brandstationen.

Bilden visar planområdet läge

Planområdet omfattar fastigheten Torp 2:26 som är belägen intill Kyrkgatan i Spångbro. Planområdet är 3053 m2. 

Sorunda brandstation har ett behov av större lokaler för att bland annat anordna omklädningsrum för kvinnor. Den befintliga detaljplanen medger ingen utbyggnad och därför behöver detaljplanen ändras. Särskild omsorg måste ägnas åt utformningen så att utbyggnaden passar in i den riksintressanta kulturmiljön i Sorunda. Kommunstyrelsen beslutade den 19 mars 2020 (KS §63/20) att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att initiera ett planuppdrag för fastigheten Torp 2:26, med syfte att den nya detaljplanen ska medge utbyggnad av brandstationen.

Aktuellt med detaljplanen

Förvaltningen fick juni 2020 i uppdrag att upprätta en detaljplan över området. Planen befinner sig just nu i skedet innan samråd vilket beräknas ske vintern 2020/2021.

Fakta

Var: Spångbro
Vad: Brandstation
Möjlig byggstart: 2020
Byggaktör: -  

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2020-07-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp