Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Del av Vansta 5:50

Ny förskola planeras vid Viksängens IP i Ösmo.

Ösmo växer och ser idag en stor efterfrågan på förskoleplatser. En ny förskola planeras intill Viksängens IP. Hallängens tillfälliga förskola planeras att avvecklas och verksamheten kan sedan flytta in till den nya förskolan. Platsen har goda förutsättningar för utveckling av barn och ungas motorik då mycket av det befintliga landskapet skulle kunna utgöra en naturlig förskolegård med varierande terräng.

Bilden visar planområdets läge vid Viksängens IP

Bakgrund till detaljplanen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 19 maj 2020 tagit beslutet att avsluta detaljplanearbetet för Angeln 2, där Breddals förskola ligger idag. Under planarbetets gång har det uppkommit svårgiheter att få plats med alla funktioner som en ny förskola behöver. Förskolans gård skulle bli för liten och dessutom är det svårt att hitta en säker trafiklösning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att starta detaljplanearbete för en förskola på del av Vansta 5:50 - skogpartiet direkt öster om Viksängens IP.

Aktuellt med detaljplanen

Just nu pågår utredningsarbete för att kartlägga förutsättningarna på platsen.

Fakta

Var: Vid Viksängens IP, Ösmo
Vad: Förskola 
Möjlig byggstart: tidigast 2022
Aktuell detaljplan: S176
Byggaktör: -

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2020-06-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp