Lyssna på sidan Lyssna

Sydvästra Segersängsmotet

del av Själv 5:14

Detaljplanering av nytt verksamhetsområde föreslås intill riksväg 73 och Segersäng.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett verksamhetsområde med flexibel utformning vad gäller typ av verksamheter och fastighetsindelning.

Planområdets areal är cirka 11,5 hektar och ligger mellan väg 73 och Segersäng. Segersäng station ligger cirka 1,5 kilometer väster om planområdet. Planområdet består av tät skogsmark. De norra delarna utgörs främst av barrskog för att sedan övergå i övervägande lövskog söderut. Terrängen är mycket kuperad och berg i dagen kan observeras på sina ställen över hela området.

Kommunen bedömer att detaljplanen följer kommunens översiktsplan.

Planområdets läge vid Segersäng

Filmen är ett exempel på hur verksamhetsområdet skulle kunna se ut. Verklig utformning beror på slutlig detaljplan och på vilka verksamheter som etablerar sig här. Film: Norconsult AB

Aktuellt med detaljplanen

Ett förslag till detaljplan för del av Själv 5:14 har upprättats i juni 2020. Detaljplanen sänds nu ut på samråd under perioden 1 september till 4 oktober 2020 till berörda sakägare, myndigheter och andra med väsentligt intresse av planen. Planhandlingar och utredningar finns lite längre ner på sidan, under rubrik Dokument.

Under samrådstiden finns detaljplanen även tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset samt biblioteken i Nynäshamn, Ösmo och i Sorunda under ordinarie öppetider.

Samrådsmöte
På grund av Covid-19 ställs samrådsmötet in. Vanliga frågor och svar finns här.

Andra frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Pitchayan Buachoom, e-post: pitchayan.buachoom@nynashamn.se, telefon: 08-520 684 73.

Synpunkter på detaljplanen

Synpunkter på detaljplanen lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Ange diarienummer 2018/0606. Yttrandet skickas till: Nynäshamns kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 149 81 Nynäshamn eller till msn@nynashamn.se

Senast söndag den 4 oktober 2020 ska synpunkter ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte framför skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga belutet att anta detaljplanen.

Fakta

Var: Segersäng, Nynäshamn
Vad: exploatering av nytt verksamhetsområde 
Möjlig byggstart: tidigast våren 2021
Byggaktör: -

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen får laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Beskrivning hur planprocessen går till

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd- här är vi nu i processen

Kommunens tjänstepersoner tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Vanliga frågor och svar

Hur anmäler man intresse för att köpa mark? Finns det en kö?

Än så länge har vi ingen specifik kö för Segersängs företagsby. Däremot har vi ett intresseregister där man kan anmäla sig. När vi kommit längre fram i projektet kommer vi skicka ut information till alla som anmält sig till registret.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Hur mycket kommer mark att kosta?

Det är för tidigt i projektet för att kunna sätta ett pris. Troligtvis kommer tomterna ha en något varierande prisbild beroende på läge, storlek med mera.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Hur stora blir tomterna?

Nuvarande förslag ser ut att möjliggöra tomter mellan 2000-18000 kvadratmeter.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Hur stort blir området?

Detaljplanens totala storlek föreslås bli ca 11.5 hektar varav verksamhetsmark utgör cirka 8.8 hektar.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Vilken typ av verksamheter ska finnas här?

En önskan är att få dit lokala livsmedelsaktörer. Tanken är dock att området ska möjliggöra för en bred variation av verksamheter så som service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Kan det bli affärer i området?

Förslaget gör det inte möjligt för detaljhandel, men däremot för drivmedelsförsäljning med handel och service i mindre omfattning som komplement. Till exempel en kiosk och en mindre restaurang.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Varför har man valt just detta område och inte området på exempelvis andra sidan väg 73?

Kommunen har tittat på olika placeringar och gjort en avvägning mellan olika intressen och förutsättningar. Avgörande för placeringen är närhet till väg 73 samt att kommunen äger marken. Andra sidan av väg 73 är mindre lämplig bland annat för att det finns en kraftledning här och för att kommunen redan arrenderar ut delar av marken.

Verksamhetsområdet ligger inte i byn utan invid motorvägen och tanken med förslaget är att det inte ska störa den nuvarande bebyggelsen eller känslan.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Hur påverkas naturmarken vid exploatering?

Miljökonsekvensbeskrivningen visar att de negativa konsekvenserna för naturmiljön är små.

Någon population av hasselsnok i området har inte kunnat bekräftas vid inventering, även om möjliga habitat lokaliserats i området. Risken för påverkan bedöms därför som låg.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Kommer det att finnas busslinjer till och från området?

Det är Trafikförvaltningen på Region Stockholm som har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i kommunen och Nobina är de som kör bussarna. Det är inte aktuellt med några busslinjer i området. Kommunen för en dialog med Trafikförvaltningen och Nobina.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Hur påverkas närboende under byggnationen?

Detaljplanen befinner sig för tillfället i samrådsskedet. Sprängning är något som kommer att ske under genomförandet av planen. Självklart ska vi försöka minimera störningar när vi iordningsställer marken, men det är något vi får återkomma till i senare skede.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Hur blir det med Segersängsvägen?

Det är Trafikverket som är väghållare för Segersängsvägen och som beslutar om vägen. Trafikverket har fått förslaget på detaljplan på remiss och eventuella synpunkter kommer att arbetas in i förslaget.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Vad vinner boende i närområdet på att verksamhetsområdet byggs här?

Tanken är att detaljplanen ska möjliggöra för drivmedelsförsäljning med tillhörande butik och möjlighet att exempelvis hämta ut paket, något som idag saknas i området. Sen hoppas vi självklart att de verksamheter som etableras kommer erbjuda många arbetstillfällen.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Kommer det att synas från närliggande bostadsområde?

Nej. Renderingarna vi tagit fram visar att höjdryggen tillsammans med växtlighet kommer utgöra ett visuellt skydd mot området.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31

Kommer det att höras från närliggande bostadsområde?

Kommunen har utfört en bullerutredning som säger att bullernivån från väg 73 till Segersäng by inte påverkas av att det nya verksamhetsområdet byggs. Vi kan i dagsläget inte veta om det blir exakt nollpåverkan från de framtida verksamheterna, bullernivåerna däremot ska det aldrig överstiga Naturvårdsverkets riktlinjer för buller. Det är inte tänkt att verksamheter med stor omgivningspåverkan ska lokaliseras här.

Svaret är uppdaterat 2020-08-31
Sidan granskad 2020-09-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp