Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Förtennaren 2, Binomen

Detaljplanen ändras så att skolverksamheten kan vara kvar.

I Vansta verksamhetsområde ändras detaljplanen så att den befintliga skolverksamheten kan vara kvar.
Planområdet omfattar fastigheten Förtennaren 2 som är belägen i den södra delen av Vansta verksamhetsområde. Planområdet är 2516 m2.

Den fristående förskolan Binomen bedriver idag skolverksamhet i Vansta verksamhetsområde.

I gällande detaljplan föreskrivs området som industriområde vilket inneburit att skolan enbart beviljats tillfälligt bygglov för att bedriva den aktuella verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2019 (KS §356/2019) att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att initiera ett planuppdrag för fastigheten Förtennaren 2, med syfte att den nya detaljplanen ska medge skolverksamhet inom fastigheten. 

Bilden visar planområdets läge i Vansta industriområde

Aktuellt med detaljplanen

Förvaltningen fick mars 2020 i uppdrag att upprätta en detaljplan över området. Planen befinner sig just nu i skedet innan samråd vilket beräknas ske hösten 2020.

Fakta

Var: Vansta verksamhetsområde i Ösmo, Nynäshamns kommun
Vad: Skolverksamhet
Möjlig byggstart: Inte aktuellt
Byggaktör: -  

1. Planbesked

Kommunstyrelsen beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstepersoner tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2020-05-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp