Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Centrala Ösmo etapp 1, Hallängen

I Ösmo centrum planeras för nya bostäder och verksamhetslokaler. Det är den första etappen i utvecklingen av centrala och södra Ösmo.

Kartan visar området för detaljplanen i centrala Ösmo

Informationsmöte

Informationsmötet den 9 oktober 2019 besöktes av många engagerade medborgare. Tack för era synpunkter. De blir till stor nytta för oss i det fortsatta arbetet.

Ösmo är kommunens näst största tätort och utgör ett strategiskt område när Nynäshamns kommun ska utvecklas ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Tätorten har god tillgång till kollektivtrafik och fungerar idag som centrum för delar av kommunen med service så som skola, vårdcentral, apotek, bibliotek, simhall och dagligvaruhandel.

Syftet med detaljplanen är att utveckla Ösmo med nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus och lokaler för centrumbebyggelse.

Detaljplanen för Hallängen är den första etappen i utvecklingen av centrala och södra Ösmo.

Planområdet ligger i Ösmo centrum och omfattar fastigheterna Hallängen 4, 5, 6, del av Vansta 5:2 och del av Hallängen 1 och är ca 9 ha stort.

Aktuellt med detaljplanen

Nu startar kommunen arbetet med en ny detaljplan för del av Vansta 5:2, Hallängen, etapp 1.

Fakta

Var: Centrala Ösmo, Hallängen
Vad: Nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus och lokaler för centrumbebyggelse.
Möjlig byggstart: -

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft .

Planskede

1. Planbesked

Kommunstyrelsen beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstepersoner tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Information om att söka bygglov under pågående planarbete.

Vid ansökan om lov i pågående detaljplaner

Medan arbetet med detaljplanen pågår beslutas det i regel om anstånd för ansökningar om lov. Anståndsbeslut innebär att beslut i ärendet skjuts upp för att underlätta planarbetet. Senast två år efter att ansökan kommit in måste dock kommunen fatta ett beslut i ärendet även om den nya detaljplanen inte är klar.

Sidan granskad 2020-03-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp