Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Västra Landfjärden

Detaljplanering av området inför kommande anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Landfjärden är med i kommunens VA-plan som reglerar utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp (VA) fram till år 2030. Tätorten är dessutom utpekad som utvecklingsområde i kommunens översiktsplan. Hösten 2017 antog miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett program för Landfjärdens utveckling, se länk nedan. Programmet kommer att ligga till grund för detaljplaneringen av tätorten, som delas upp i två olika planområden.
Planområdet för västra Landfjärden framgår av kartan nedan. Den detaljplan som tas fram kommer bland annat att bestämma framtida möjliga fastighetsstorlekar och byggrätter, och på så sätt reglera vilka möjligheter att stycka av nya tomter som kommer att finnas och hur mycket man får bygga på sin tomt.
Huvudsyftet med detaljplanen är att sätta nya ramar för områdets utveckling vad gäller ny bebyggelse och utbyggnad av befintlig bebyggelse samt förbättring av vägar med mera, vilket behövs mot bakgrund av att andelen permanentboende i tätorten ökat kraftigt sedan området anlades.

Planområdets läge

Aktuellt med detaljplanen

Detaljplanearbetet är pausat i väntan på pågående översyn av VA-planen. Vi kommer ut med information om det forsatta arbetet så snart som möjligt.

Fakta

Var: Västra delen av tätorten Landfjärden
Vad: Reglering av bebyggelsen och markanvändningen
Möjlig byggstart: Bygglov enligt den nya detaljplanen kan tidigast ges efter att de kommunala ledningarna för vatten och avlopp är anlagda, preliminärt någon gång efter år 2022.

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft .

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Information om att söka bygglov under pågående planarbete.

Vid ansökan om lov i pågående detaljplaner

Medan arbetet med detaljplanen pågår beslutas det i regel om anstånd för ansökningar om lov. Anståndsbeslut innebär att beslut i ärendet skjuts upp för att underlätta planarbetet. Senast två år efter att ansökan kommit in måste dock kommunen fatta ett beslut i ärendet även om den nya detaljplanen inte är klar.

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp