Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Del av Nynäshamn 2:23 infarten till norra Nynäshamn

Detaljplanen utreder möjlighet till snöupplag och båtupplag vid Stathmosvägen i Nynäshamn.

Syftet med planen är att möjliggöra snöupplag och förvaring av fritidsbåtar samt långtidsparkering. Planen reglerar även ett nytt körfält i korsningen riksväg 73 och Raffinaderivägen.

Planområdet omfattar cirka 5,7 hektar och är lokaliserat ungefär 2,5 kilometer norr om Nynäshamns centrum.

Planområdets läge mellan infartsleden och raffinaderiet

Aktuellt med detaljplanen

En detaljplan för del av Nynäshamn 2:23 m.fl. har upprättats i maj 2020. Detaljplanen finns ute på samråd under perioden 23 juni - 14 juli 2020 till berörda sakägare, myndigheter och andra med väsentligt intresse av planen.

På grund av Corona-viruset Covid-19 kommer samrådsmötet att ställas in. Vid frågor om detaljplaneförslaget kontakta ansvarig planarkitekt Jaana Eberkvist.

Fakta

Var: Stathmosvägen i norra Nynäshamn
Vad: snöupplag, båtupplag, långtidsparkering och korsningen riksväg 73 och Raffinaderivägen
Möjlig byggstart: -

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen fått laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning/Utställning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2020-07-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp