Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Skolmästaren 12

Detaljplan för flerbostadshus mellan Viaskolan och Malmtorget.

Planområdet är fastigheten Skolmästaren 12 som idag består av ett friliggande enfamiljshus. Planområdet är cirka 1 500 kvadratmeter stort. Skolmästaren 12 ligger intill Torggatan som är en återvändsgata kopplad till Nynäsvägen och Malmtorget.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett flerbostadshus på fastigheten.

Röda linjen visar planområdets läge

Aktuellt med detaljplanen

Just nu pågår utredningsarbete för att kartlägga förutsättningarna på platsen.

Fakta

Var: Torggatan i norra Nynäshamn
Vad: exploatering av fastigheten för att tillskapa flerbostadshus.
Planerad boendeform: Bostadsrätt
Möjlig byggstart: -
Byggaktör: Cibos SKM 12

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning/Utställning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2020-03-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp