Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Del av Kalvö 1:6

Utökning av Kalvö Industriområde med nytt verksamhetsområde för småindustri.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra verksamhetsområde för småindustri. Det utpekade planområdet ligger i direkt anslutning till Kalvö industriområde vid riksväg 73.

Området är utpekat i kommunens översiktsplan och i den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad som utvecklingsområde för verksamheter. Det finns en efterfrågan på verksamhetsmark inom kommunen.                    

Planområdets läge i Kalvö industriområde

Aktuellt med detaljplanen

Just nu pågår utredningsarbete för att kartlägga förutsättningarna på platsen. Området är ej detaljplanelagt tidigare.

Fakta

Var: Norr om Kalvö industriområde
Vad: Verksamhetområde för småindustri
Möjlig byggstart: 2022
Byggaktör: Nynäs - Ösmo Kalvö AB

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning/Utställning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2020-05-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp