Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ändring av detaljplan, stadsplan S1

Ändringen av detaljplanen ska förtydliga och skydda Nynäshamns kulturmiljöer och därmed lättare kunna utvecklas.  

Planområdet ligger inom Nynäshamns stad.

Det generella syftet med att genomföra en ändring av stadsplan 1 är att Nynäshamns kulturmiljöer ska förtydligas, skyddas och därmed lättare kunna utvecklas. Genom en aktualiserad kulturmiljöanalys över skyddsvärda byggnader och miljöer skapas riktlinjer och underlag för vidare planarbete och bygglovsprövningar.

Nynäshamns stad växer hela tiden och förtätningsintresset är stort både bland nya aktörer och befintliga fastighetsägare till villatomter inom stadsplanelagt område. Det finns ett visst intresse av att uppföra radhus eller mindre flerbostadshus. Eftersom fastigheterna är belägna inom S1:s områden behöver det säkerställas att inga kulturmiljövärden går förlorade på grund av exploatering.

Även höga naturvärden så som skyddsvärda träd pekas ut inom planområdet.

Aktuellt med detaljplanen

Ett förslag till ändring av detaljplan S1 har upprättats i januari 2020. Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 2 mars-19 april 2020 till berörda sakägare, myndigheter och andra med väsentligt intresse av planen. Detaljplanen består av tre plankartor och tre planbeskrivningar uppdelat på norra, mellersta och södra Nynäshamn.

Planförslag för norra delen av Nynäshamn

Det här förslaget gäller de som har fastigheter i kvarteren: Klykan, Plinten, Undulatorn, Hållaren, Mården, Malmtäppan, Elefanten och Morkullan.

Plankarta, del 1PDF
Planbeskrivning, del 1PDF

Planförslag för mellersta delen av Nynäshamn

Det här förslaget gäller de som har fastigheter i kvarteren: Vargen, Räven, Haren, Lövlund, Brage och Tallkotten.

Plankarta, del 2PDF
Planbeskrivning, del 2PDF

Planförslag för södra delen av Nynäshamn

Det här förslaget gäller de som har fastigheter i kvarteren: Nornan, Idun, Trädgårdsmästaren, Järnvägen, Kejsarkronan, Kronan, Blåsippan och Linden.

Plankarta, del 3PDF
Planbeskrivning, del 3PDF

Presentation om ändringsförslaget

>> Presentation om värdefulla kulturmiljöer i Nynäshamns stadPDF

Frågor och svar om detaljplanen

Här hittar du vanliga frågor och svar om ändringsförslaget.

Varför har min fastighet fått den högsta skyddsklassen blå (q1). Huset är ju från 40-talet och har aldrig tidigare haft något skydd?

Du har en fastighet, med en huvudbyggnad, på som under årens lopp har genomgått väldigt lite förändringar. Byggnaden är därför ett väldigt bra exempel på hur man byggde under just 40-talet och vilka materialval man använde sig av då. För att en stad ska få ett tidsdjup och vara attraktiv är det viktigt att den avspeglar representativa byggnader ur alla tidsepoker.

Svaret är uppdaterat 2020-03-17

Vilken skillnad gör det för mig som har får skyddsbestämmelsen k1 eller k2 utlagd på min fastighet?

Det blir i praktiken ingen skillnad. Varsamhetskravet finns redan i plan- och bygglagen och gäller alltid för alla byggnader som ska genomgå en förändring på något vis. Det vi har gjort i denna plan är att klargöra de kulturhistoriska värdena som en upplysning och rekommendation

Svaret är uppdaterat 2020-03-17

Vilka regler gäller interiört i byggnaden?

Interiört finns inga restriktioner ur kulturmiljösynpunkt, där gäller de vanliga bygglovsreglerna.

Svaret är uppdaterat 2020-03-17
Sidan granskad 2020-05-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp