Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Älgen 18

Vid Höjdgatan i centrala Nynäshamn föreslås tre nya flerbostadshus med cirka 70 lägenheter.

Bildtext: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter/ 3DHouse

Bildtext: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter/ 3DHouse

Vid korsningen Skolgatan/Höjdgatan i centrala Nynäshamn planeras det för fler bostäder. Det nya förslaget till detaljplan möjliggör tre nya flerbostadshus i 5-10 våningar med underliggande parkeringsgarage. Totalt planeras det för cirka 70 lägenheter av varierande storlek och planen tillåter gruppbostäder såsom äldreboende. Enligt förslaget placeras husen kring en gemensam gård med grönytor runt om. Förslaget innebär också ett förbättrat gångstråk längs Höjdgatan och upprustning av mötesplatsen i korsningen Skolgatan/Höjdgatan.

Aktuellt med detaljplanen

Detaljplanen har varit överklagad till mark- och miljööverdomstolen som nu fattat beslut om att inte medge prövningstillstånd.

Detaljplanen fick därmed laga kraft den 3 juli 2020.

Fakta

Var: Skolgatan/Höjdgatan i Nynäshamn
Vad: tre flerbostadshus med 70 lägenheter, 5-10 våningar
Planerad boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: -
Aktuell detaljplan: Älgen 18 och Nynäshamn 2:1
Byggaktör: BTH Bostad. Om du vill anmäla intresse för de planerade bostäderna, kontakta byggaktören.

Karta över planområdet

Röd markering visar planområdet i Nynäshamn.

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2020-08-11

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp