Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Guldbröllopsminnet

Detaljplan för Guldbröllopsminnet 1 och 2 samt Nynäshamn 2:136 och del av Nynäshamn 2:1

Planområdet består av fastigheterna Guldbröllopsminnet 1 och 2, Nynäshamn 2:136 och del av fastighet Nynäshamn 2:1. Planområdet är ca 5,8 hektar stort och består av ett befintligt hus med vårdboende samt ett par tillhörande bostadsbaracker. Resterande områden är idag obebyggd naturmark eller allmän parkmark. Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, antagen av kommunfullmäktige 11 juli 2017 pekar ut området kring Guldbröllopsstigen som framtida ytterstad och lämpligt område för viss exploatering. Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra två till tre nya byggnader med cirka 20 vårdplatser inom Hamnvikshemmet, Guldbröllopsminnet 1, samt att pröva platsens lämplighet för enbostadshus, kedje- eller radhus-bebyggelse inom fastigheten Nynäshamn 2:136 och inom del av Nynäshamn 2:1.

Planområdets läge i Nynäshamn

Aktuellt med detaljplanen

Planen befinner sig just nu i skedet innan samråd.

Fakta

Var:  Planområdet ligger cirka 1,7 km sydväst om Nynäshamns centrum, vid Hamnviken. Det gränsar till Torparegränd i norr och Hamnviken i söder. Området nås via infart från Videgatan och Hamnviksvägen.
Vad: Vårdboende, bostäder
Planerad boendeform: Vårdboende, enbostadshus, kedje- eller radhus-bebyggelse.
Möjlig byggstart: Tidigast våren 2020
Byggaktör: Micasa fastigheter i Stockholm AB, Stockholms stads exploateringskontor, Ncc Property Development AB.

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning/Utställning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2020-03-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp