Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Tyck till om detaljplan

När är en detaljplan eller ett planprogram är ute på samråd eller granskning kan du lämna synpunkter på planen. Så här gör du om du vill tycka till om en detaljplan.

Innan en detaljplan eller ett planprogram beslutas går den först ut på samråd och sedan på granskning. Det betyder att alla som vill kan tycka till om förslaget. När en plan är öppen för synpunkter annonserar kommunen i Nynäshamnsposten och lägger upp information på kommunens hemsida. Grannar och andra berörda sakägare får också information via brev.

Alla synpunkter som kommer in redovisas i en samråds- eller granskningsredogörelse och ofta görs ändringar i planförslaget utifrån synpunkterna.

Aktuella handlingar

Samråds- och granskningshandlingar hittar du på den aktuella detaljplanens webbsida. Lista alla pågående detaljplaner och planprogram.

Lämna synpunkter vid samråd eller granskning

Synpunkter på detaljplanen skrivs i ett undertecknat yttrande med namnförtydligande, adress och fastighetsbeteckning.

Yttrandet skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
149 81 Nynäshamn

eller via e-post till:
msn@nynashamn.se

Plandokument

Till en detaljplan hör olika handlingar och dokument. Här kan du läsa vad de olika dokumenten innehåller.

Planbeskrivning

Planbeskrivningen redovisar förutsättningar och syften bakom detaljplanen och är till för att underlätta förståelsen av den färdiga planen. Bakgrunden till olika avvägningar som gjorts i arbetet med planen kan också redovisas.

Plankarta

På plankartan anges exakt vad som gäller inom hela det område detaljplanen omfattar. För all mark anges "användning" och "egenskaper". Alla planbestämmelser redovisas tillsammans med plankartan, oftast även på samma plansch. Det är detaljplanekarta som är den juridiskt bindande handlingen.

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivningen ska, som namnet säger, redovisa de praktiska åtgärder som måste genomföras för att planen ska kunna förverkligas. Den tar upp ekonomiska, tekniska, organisatoriska och fastighetsrättsliga frågor.

Miljökonsekvensbeskrivning

I förekommande fall skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. I MKBn skall det framgå om en föreslagen åtgärd innebär betydande påverkan på människors hälsa och säkerhet, på miljön eller på allmänna intressen. Konsekvenserna av förslaget ska jämföras med ett så kallade noll-alternativ, det vill säga att förändringen inte blir av.

Illustrationsplan

Med hjälp av en illustrationsplan kan kommunen på ett enkelt sätt åskådliggöra planförslaget för allmänheten. Med hjälp av en karta kan man visa till exempel hur tillkommande bebyggelse kan komma att placeras. Illustrationsplanen är inte juridiskt bindande.

Samrådsredogörelse

I samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådsskedet, sammanställs alla synpunkter som framförts under samrådstiden. Varje synpunkt kommenteras och bemöts av kommunen. Samrådsredogörelsen ska finnas tillgänglig när detaljplanen ställs ut, men har ingen formell betydelse när planen antagits.

Utlåtande

En sammanställning görs också över de synpunkter som lämnats i samband med granskningsskedet. Detta utlåtande bifogas planhandlingarna när detaljplanen ska antas. Efter antagandet saknar den, liksom samrådsredogörelsen, betydelse för hur planen ska genomföras.

Sidan granskad 2020-03-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp