Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Samhällsbyggnadsprocessen

Samhällsbyggnadsprocessen beskriver kommunens arbete med stora bygg- och infrastrukturprojekt, från idé till färdig byggnad, infrastruktur eller utemiljö.

Lyftkran på arbetsplats

Så här går det till - steg för steg

Initieringsfasen

En projektidé för nya bygg- eller anläggningsprojekt i kommunen kan komma från olika håll: externa byggherrar, fastighetsägare, tjänstepersoner från kommunen eller som ett politiskt uppdrag.

Nya projektidéer tas emot av kommunens planeringschef som tillsammans med Samordningsgruppen avgör om idén ska övergå till en planeringsfas eller inte. Gruppen avgör om idén:

  • behöver lyftas till berörd nämnd
  • kan påbörjas direkt
  • om det redan vid detta skede bör utses en huvudprojektledare för att ta fram ett beslutsunderlag/förstudie inför ett beslut i berörd nämnd.

Initieringsfasen kan ta från några dagar till ett halvår beroende på dess omfattning.

Detta sker under perioden

I de fall där projektidén kräver en något mer omfattande förstudie utser samordningsgruppen en huvudprojektledare som tar fram ett förslag tillsammans med kompetenser från exempelvis exploateringskontoret, plankontoret, gata och park, vatten och avlopp, eller fastighet.

Projektgruppen säkerställer att projektidén går i linje med kommunens mål, strategiska dokument, planer och inriktning.

Planbesked: förstudien går ibland ut på att skriva ett underlag inför planbesked. I sådana fall kan planeringschefen ge stadsbyggnadschefen i uppdrag att göra detta (sk tjänsteutlåtande/tjut)

Detaljplan eller ramavtal: Förstudien undersöker även om projektidén förutsätter att en ny detaljplan tas fram eller om ett nytt ramavtal behövs. Om projektidén handlar om exempelvis att bygga en ny skola måste man här säkerställa att att det finns resurser för genomförandet och ta fram underlag för investeringsbeslut. I en exploateringskalkyl tydliggörs kommunens kostnader.


Planeringsfasen

När kommunstyrelsen eller miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tagit ett inriktningsbeslut påbörjas själva planeringsarbetet som i bästa fall resulterar i att den initiala projektidén kan genomföras. Planeringsfasen kan ta 2 till 3 år.

Syftet med planeringsfasen är att utreda projektets genomförbarhet samt ge ytterligare underlag för detaljplan. Arbetet resulterar antingen i ett avslag eller i ett genomförandebeslut i form av planbesked, planuppdrag, ramavtal och/eller beslut om kommunal investering.

Detta sker under perioden

Planeringsarbetet består av en rad olika utredningar som berör till exempel exploateringsmöjligheter, detaljplan, VA-anläggningar, gator, parker och driftskostnader.

Om det handlar om att ta fram en ny detaljplan genomförs också viktiga inslag av samråd när kommuninvånarna bjuds in för att tycka till om framtagna förslag. Här kan du läsa mer om själva planprocessen

Vid projekt som innebär uppförande av nya bostäder med en extern byggherre behövs ett exploateringsavtal/ markanvisningsavtal som tydliggör byggherrens åtaganden.

Om projektet istället handlar om kommunala verksamheter ex uppförande av en ny skola behövs underlag för ett investeringsbeslut.


Genomförandefasen

När genomförandebeslutet är fattat, samt eventuellt exploateringsavtal/ markanvisningsavtal är påskrivet och detaljplan beslutad kan själva genomförandet inledas. Genomförandefasen kan ta allt från några månader till flera år.

Det första som sker är ansökan om bygglov och därefter startbesked. Om detta inte beviljas kan genomförandet inte fullföljas.

Syftet med genomförandefasen är att säkerställa att den initiala projektidén realiseras på ett tidsmässigt och kostnadseffektivt sätt i enlighet med de beslut som tagits.

Detta sker under perioden

I detta skede bevakas att parternas åtaganden fullgörs enligt träffade avtal, att investeringar sker i gator och parker på ett tidsmässigt och kostnadsmässigt effektivt sätt samt att åtgärder i övrigt samordnas på ett sätt som minimerar störningar i omgivningen på miljö, trafik samt boende och verksamma i området.

Det är också viktigt med en löpande kommunikation med kommuninvånarna och andra intressenter som berörs av genomförandet.

 

Avvecklingsfasen

När bygg- eller anläggningsprojektet är avslutat ska det besiktas och formellt avslutas. Det ska även utvärderas så att erfarenheter överförs till kommande projekt.

Syftet med avvecklingsfasen är dels att ta fram underlag för beslut om projektets avslutning, dels att följa upp och säkerställa att projektet har haft en effektiv måluppfyllelse gentemot genomförandebeslutet. Syftet är också att utveckla kommunens samhällsbyggande genom erfarenhetsåterföring.

Detta sker under perioden

Under avslutningsfasen sker en så kallad ”besiktning av allmän plats”. Delprojektledarna från gata och park samt VA övertar handlingar från byggherren samt ansvaret för drift, underhåll och eventuella kvarstående frågor som garantiåtgärder etc.

Kommunstyrelsen och samordningsgruppen får rapport om projektets avveckling.

 

Sidan granskad 2019-09-25

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp