Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Processen för detaljplaner

En detaljplan styr hur ett område får se ut. Det finns detaljplaner för de flesta tätbebyggda områden i Nynäshamns kommun.

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som styr hur mark och vatten får användas i ett område. Den styr vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får ha i området, till exempel bostäder, handel eller industri. Planen styr också hur bebyggelsen ska se ut.

Det är kommunen som beslutar om att ta fram, ändra eller anta en detaljplan, men det är oftast en markägare eller exploatör som ansöker om en ny detaljplan eller ändring av en gällande.

Till detaljplanen hör en plankarta med planbestämmelser, en planbeskrivning med illustrationer, genomförandebeskrivning och ibland en miljökonsekvensbeskrivning.

Planprocessens tidsaxel

Detaljplanen steg för steg

Detaljplanearbetet består av flera steg, från ansökan om planbesked till att planen vunnit laga kraft.

Planbesked

Den som vill göra en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs ska ansöka om planbesked.

Ett planbesked är ett beslut från kommunen om att påbörja ett planarbete. Kommunen är skyldig att ta ett beslut inom fyra månader från den dag då en komplett begäran har kommit in.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om planbesked. Vid ett positivt planbesked görs en prioritering av planärendet utifrån samhällsnytta och kommunens mål. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att planen kommer att antas. Beslutet om planbesked kan inte överklagas. 

Planprogram

I vissa fall behöver kommunen ett fördjupat underlag, ett program, för att kunna besluta om nya detaljplaner ska tas fram. Ett planprogram anger utgångspunkter och mål för ett större område. Programmet går ut på samråd och de som påverkas får möjlighet att tycka till. Beslut om planprogram tas av kommunstyrelsen.

Planförslag

Kommunens plan- och kartenhet arbetar fram ett planförslag. Planarbetet är en process med många olika specialistkompetenser inblandade.

Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Samrådsförslaget redovisas för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det är nämnden som avgör om samrådsförslaget är färdigt att skickas på samråd och gå ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget. Vanligen genomförs också ett samrådsmöte där närboende och berörda informeras och kan ställa frågor. Samrådstiden är vanligen tre veckor. När samrådstiden är slut samlas alla synpunkter tillsammans med tjänstemännens kommentarer i en samrådsredogörelse.

Lämna synpunkter vid samråd

Synpunkter på detaljplanen skrivs i ett undertecknat yttrande med namnförtydligande, adress och fastighetsbeteckning.

Yttrandet skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
149 81 Nynäshamn

eller via e-post till:
msn@nynashamn.se

Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Granskningstiden är vanligen minst två veckor. Under granskningstiden ska förslaget vara tillgängligt för alla som vill granska det. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkterna.

Utlåtande

Efter utställningen sammanställs de inkomna synpunkterna i ett utlåtande. Utlåtandet skickas till samtliga berörda som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

Överklagande

Kommunfullmäktiges beslut om detaljplan kan överklagas hos mark- och miljödomstolenlänk till annan webbplats. Detta ska ske inom tre veckor från att protokollet från nämndmötet justerats. Mark- och miljödomstolens beslut kan också överklagas. Överklagandet prövas av mark- och miljööverdomstolen.

Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna får detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp