Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Utveckling a centrala och södra Ösmo

Nu utvecklar vi Ösmos centrala och södra delar för att få plats för fler och mer. Här planerar vi för bostäder, butiker, restauranger och platser där man kan mötas och umgås. Just nu pågår planeringen av den första etappen Hallängen som omfattar Ösmo centrum.

Äldre kvinna som dricker kaffe och flicka på parkbänk.

Ösmo ska förtätats i de centrala delarna och växa söderut. Här planerar kommunen för 700-1400 nya bostäder och fler butiker, restauranger, verksamhetslokaler, samhällsservice och platser för lek, aktivitet och umgänge.

Så ska Ösmo utvecklas

Förtäta inifrån och ut

Vi vill förstärka samspelet mellan bostäder, service och gröna ytor och koppla ihop befintlig bebyggelse med ny. Tätorten ska växa inifrån och ut med högre och tätare bebyggelse nära centrum och kollektivtrafik och lägre och glesare bebyggelse längre ut.

Ett levande centrum

Vi vill ha ett livskraftigt centrum med många olika typer av verksamheter. Fler invånare, tätare bebyggelse och ändrad infrastruktur skapar bättre förutsättningar för både befintlig och ny centrumverksamhet.

Blandade boenden och verksamheter

I Ösmo ska det finnas olika typer av boenden med hög arkitektonisk kvalitet - från flerbostadshus och stadsradhus i centrum till villor med närhet till naturen längre ut. Vårt mål är en blandning av olika ägandeformer som bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Det ska också finnas plats för olika typer av verksamheter. Varje kvarter ska fungera som en enhet med blandning av privata och gemensamma rum.

Ta till vara det unika med Ösmo

Det unika med Ösmo ska tas till vara och lyftas fram. Hit hör den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring Ösmo kyrka och fornlämningarna. Hit hör också bra tillgång till kollektivtrafik och närhet till natur- och rekreationsområden. Den upplevda lummigheten och tätortens gröna karaktär är en styrka som bör tas tillvara.

Hallängens första av fem etapper

Arbetet är uppdelat i fem olika etapper. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under många år. Den första etappen Hallängen, är påbörjad. Etappen innefattar Ösmo centrum. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan för området. Det är via detaljplanen som kommunen reglerar vilken typ av byggnation det ska vara i ett område.

Illustration över etappindelningen med fem olika etapper.

Etappindelning med fem olika etapper. Klicka för att förstora bilden.

Fakta om utvecklingen

Var: centrala och södra Ösmo
Vad: Förtätning av de centrala delarna av Ösmo och låta tätorten växa söderut med fler bostäder, service och handel, samhällsservice, platser för lek, aktivitet och umgänge.
Antal planerade bostäder: 700-1400 bostäder
Boendeform: målet är en blandning av olika boendeformer och upplåtelseformer
Markägare: privata fastighetsägare och Nynäshamns kommun
Byggaktörer: bestäms via markanvisning längre fram i projektet.
Etapper: fem etapper.
Areal: cirka 100 hektar
Status: detaljplanearbetet för den första etappen Hallängen är påbörjad.
Klart: Byggstart för första etappen kan bli 2023. Hela projektet beräknas ta cirka tio år. Det vill säga fram till cirka 2030. 


Vanliga frågor och svar om centrala och södra Ösmo

Vad händer med Vanstaskolan?

Kommunfullmäktige har beslutat att det ska beredas ny mark för skolan inom utvecklingsområdet. Var en ny skola ska ligga är alltså inte klart ännu, utan kommer att utredas i en detaljplaneprocess. Den mark som ska utredas ligger inom etapp 2.

Vad händer med Nyblevägen?

Tanken är att Nyblevägen ska bli en stadsgata liknande Centralgatan eller Nynäsvägen i Nynäshamn med bostäder, butiker och andra verksamheter. Det ska inte uppfattas som en infartsled.

Kommer simhallen att vara kvar?

Projektet har för tillfället inte fått något uppdrag från politikerna att titta på ny placering av simhallen.

Blir det någon ny förskola?

Det ska utredas inom ramen för detaljplanearbetet.

Ska det byggas på fler våningar på fastigheterna i centrum?

Det ska utredas inom ramen för detaljplanearbetet. Det beror också på vad fastighetsägarna vill. Kommunen kommer att ha en dialog med fastighetsägarna.

Blir det fler butiker?

Ett av målen är att det ska finnas fler lokaler för näringsverksamhet. Kommunen styr dock inte över vem som ska bedriva verksamhet.

Blir det ett äldreboende?

Det ska utredas inom ramen för detaljplanearbetet.

Hur tar kommunen hand om synpunkter?

De synpunkter som kommunen har fått in är tillsammans med utredningar om till exempel naturvärden och markförhållanden grunden för arbetet med att ta fram förslag på detaljplan.

Vad har hänt tidigare?

2006 beslutades om en fördjupad översiktsplan för Ösmo tätort. Den visar hur Ösmo ska utvecklas på lång sikt och beskriver till exempel var nya bostäder kan byggas, var handel och service bör vara och vilka grönområden som ska bevaras och utvecklas.

2010 beslutades om ett nytt planprogram för Ösmo. Den tar ett samlat grepp på de centrala delarna, stationsområdet och området söder om väg 225.

2010 fick planenheten i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för centrala och södra Ösmo. Då utreddes viktiga förutsättningar för en kommande exploatering och arbetet resulterade i en strukturplan. Syftet med att ta fram en strukturplan var framförallt att tolka, konkretisera och aktualisera det som redovisades genom programhandlingen för att på så sätt underlätta arbetet med kommande detaljplanering. Strukturplanen blev klar och godkändes av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016. I samband med detta avslutades pågående planuppdrag för ett omtag.

Projektet startade om 2018. Som grund för arbetet med att ta fram en ny detaljplan ligger tidigare handlingar, dialoger och utredningar.

Nyheter om utvecklingen av södra och centrala Ösmo

Kontakt

Sandra Zachrisson
projektledare, mark- och exploateringsenheten
08-520 682 59
sandra.zachrisson@nynashamn.se

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp